Vzpomínka na zemřelé

Zpěvy ke vzpomínce na všechny věrné zemřelé (2. 11.) patří ke starším dílům P. Olejníka. Dojemným způsobem zachycují náladu při loučení ze zemřelými, která je plná smutku a zároveň naděje. Najdete je v Obřadním graduálu nebo ke stažení zde. Pozornosti doporučujeme zvláště sekvenci "Ten den hněvu", která sice není závazná, ale vhodně doplní liturgii mše za zemřelé (stačí 1.-6. a 18. a 19. strofa). Některé další zpěvy si pak můžete stáhnout zde: Mše za zemřelé, responsorium Věřím, že můj Vykupitel žije. Jakub Vavrečka...
Read More
Proprium ke sv. Cyrilu a Metoději

Proprium ke sv. Cyrilu a Metoději

Letos slavnost připadá na neděli, doporučujeme určitou obměnu oproti písním 828/829. Jen pro úplnost, P. Olejník napsal hned 2 propria ke sv. Cyrilu a Metoději - tříhlasé v roce 1969 a čtyřhlasé kolem roku 2000: VSTUPNÍ ANTIFONA: Pane, ať se tvoji kněží odějí spravedlností a tvoji svatí ať jásají. Pro svého služebníka Davida neodmítej od sebe tvář svého Pomazaného. MEZIZPĚV: Jeho kněze oději spásou a jeho svatí budou nadšeně jásat. Tam odtud dám vzrůst Davidově moci, připravím místo svému Pomazanému. VERŠ PŘED EVANGELIEM: Aleluja. Pán přísahal a nebude toho litovat: „Ty jsi kněz na věky na způsob Melchizedechův." ANTIFONA K OBĚTOVÁNÍ: Obdivuhodný je Bůh ve svých svatých, Bůh Izraelův. On dává moc a sílu, svému lidu. Bůh buď veleben. ANTIFONA K PŘIJÍMÁNÍ: Co k vám mluvím ve tmě, řekněte na světle, a co je vám šeptáno do ucha, hlásejte ze střech! Tak říká Pán. ČTYŘHLASÁ VSTUPNÍ ANTIFONA: Slyšte Slovo, vyšlé od Boha, Slovo, jež krmí lidské duše, Slovo, jež sílí srdce i rozum, Slovo, jež vede...
Read More

Proprium na Seslání Ducha Svatého

Zpěvy k liturgii slavnosti Seslání Ducha Svatého: vstupní antifona: Duch Páně naplňuje celý svět. On, který všechno udržuje v bytí, zná každou řeč. sekvence: Svatý Duchu, sestup k nám. antifona k obětování: Bože, upevni to, co jsi v nás vykonal. Pro tvůj chrám, který je v Jeruzalémě, budou ti králové přinášet dary. antifona k přijímání: Najednou se ozval z nebe hukot, jako když se žene silný vítr tam, kde se zdržovali. A všichni byli naplněni Duchem svatým a hlásali veliké skutky Boží. Tyto zpěvy najdete ve Velikonočním graduálu 97-103. Protože se zpěvy dají použít také při udílení biřmování, najdete je v Obřadním graduálu 901-903. Jakub Vavrečka...
Read More