květen

1. 5. nezávazná památka sv. Josefa, dělníka

*213 – Pane, dej zdar práci našich rukou. Ž 90 (89)

2. 5. Památka sv. Atanáše

Sváteční graduál č. 678, 825

*196 – Ústa spravedlivého mluví moudře. Ž 37 (36)

3. 5. Svátek sv. Filipa a Jakuba

Sváteční graduál č. 617, 806

*214 – Všude na zemi pronikl jejich hlas. Ž 19 (18)

6. 5. Památka sv. Jana Sarkandra

Sváteční graduál č. 814, 815

*195 – Pán mě vysvobodil ze všech mých obav. Ž 34 (33)

8. 5. nezávazná památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí

Sváteční graduál č. 805, 623

*215 – Buď veleben Hospodin nyní i navěky! Ž 113 (112)

12. 5. nezávazná  památka sv. Nerea a Achillea

*207 – Naše duše vyvázla jako pták z ptáčníkovy léčky. Ž 124 (123)

12. 5. nezávazná památka sv. Pankráce

*192 – Veleb, duše má, Hospodina. Ž 103 (102)

13. 5. nezávazná památka Panny Marie Fatimské

kancionál 643 – Slyš, dcero, pohleď a naslouchej. Ž 45 (44)

14. 5. Svátek sv. Matěje

Sváteční graduál č. 618, 619

*216 – Pán ho posadil vedle knížat svého lidu. Ž 113 (112)

16. 5. Svátek sv. Jana Nepomuckého

Sváteční graduál č. 680, 736, 827

*217 – Vyslyš mě, Bože, ve své veliké lásce. Ž 69 (68)

18. 5. nezávazná památka sv. Jana I.

*19 – Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám. Ž 24 (23)

20. 5. Památka sv. Klementa M. Hofbauera

*51 – Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli. Ž 40 (39)

21. 5. nezávazná památka sv. Kryštofa Magallanese

*195 – Pán mě vysvobodil ze všech mých obav. Ž 34 (33)

22. 5. nezávazná památka sv. Rity z Cascie

*197 – Má zalíbení v Hospodinově zákoně. Ž 1

25. 5. nezávazná památka sv. Bedy Ctihodného

*200 – Nauč mě, Hospodine, svým příkazům. Ž 119 (118)

25. 5. nezávazná památka sv. Řehoře VII.

*157 – Ty jsi kněz na věky podle Melchizedechova řádu. Ž 110 (109)

25. 5. nezávazná památka sv. Marie Magdalény de Pazzi

*199 – Jinoši a panny, chvalte Hospodinovo jméno!  Ž 148

26. 5. Památka sv. Filipa Neriho

Sváteční graduál č. 645, 616

*204 – Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý. Ž 34 (33)

27. 5. Nezávazná památka sv. Augustina z Canterbury

*223 – Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. Ž 96 (95)

30. 5. Památka sv. Zdislavy

Sváteční graduál č. 676–677

*11 – Blaze každému, kdo se bojí Hospodina. Ž 128 (127)

31. 5. Svátek Navštívení Panny Marie

Sváteční graduál č. 622–623

*140 – Plesejte a jásejte, neboť nad vámi vládne Svatý Izraele.  Iz 12,2–6