listopad

1. 11. Slavnost Všech svatých

Sváteční graduál č. 716–718, 865

*237 – To je pokolení těch, kdo hledají tvář tvou, Hospodine. Ž 24 (23)

2. 11. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

Sváteční graduál č. 719–724

*264 – Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých. Ž 116 (115)

*800 – Jako laň prahne po vodních bystřinách, tak prahne má duše po tobě, Bože. Ž 42 (41)

*265 – Hospodin je milosrdný a milostivý. Ž 103 (102)

3. 11. nezávazná památka sv. Martina de Porres

*229 – Ochraň, Pane, duši mou v pokoji u tebe. Ž 131 (130)

4. 11. Památka sv. Karla Boromejského

Sváteční graduál č. 739, 823

*218 – Navěky chci zpívat o Hospodinových milostech. Ž 89 (88)

9. 11. Svátek Posvěcení lateránské baziliky

Sváteční graduál č. 801, 803

*238 – Proudy bystřin jsou k radosti Božímu městu, přesvatému stánku Nejvyššího. Ž 46 (45)

10. 11. Památka sv. Lva Velikého

Sváteční graduál č. 728, 633

*196 – Ústa spravedlivého mluví moudře. Ž 37 (36)

11. 11. Památka sv. Martina Tourského

Sváteční graduál č. 725–729, 607, 825

*218 – Navěky chci zpívat o Hospodinových milostech. Ž 89 (88)

12. 11. Památka sv. Josafata

Sváteční graduál č. 814–815

*197 – Má zalíbení v Hospodinově zákoně. Ž 1

13. 11. Památka sv. Anežky České

Sváteční graduál č. 730–734, 726

*192 – Veleb, duše má, Hospodina. Ž 103 (102)

15. 11. nezávazná památka sv. Alberta Velikého

*200 – Nauč mě, Hospodine, svým příkazům. Ž 119 (118)

16. 11. nezávazná památka sv. Markéty Skotské

*208 – Blaze muži, který se bojí Hospodina. Ž 112 (111)

16. 11. nezávazná památka sv. Gertrudy

*19 – Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám. Ž 24 (23)

17. 11. Památka sv. Alžběty Uherské

Sváteční graduál č. 730, 667

*209 – Ustavičně chci velebit Hospodina. Ž 34 (33)

18. 11. nezávazná památka Posvěcení římských bazilik sv. apoštolů Petra a Pavla

*201 – Hospodin zjevil svou spásu před zraky pohanů. Ž 98 (97)

21. 11. Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

Sváteční graduál č. 804, 670

*194 – Blahoslavená jsi, Panno Maria, žes nosila Syna věčného Otce. Lk 1

22. 11. Památka sv. Cecílie

Sváteční graduál č. 814a, 829–830

*239 – Hle, ženich přichází, jděte naproti Kristu Pánu! Ž 45 (44)

23. 11. nezávazná památka sv. Klementa I.

Sváteční graduál č. 820–822

*218 – Navěky chci zpívat o Hospodinových milostech. Ž 89 (88)

23. 11. nezávazná památka sv. Kolumbána

*223 – Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. Ž 96 (95)

24. 11. Památka sv. Ondřeje Dung-Laca a druhů

Sváteční graduál č. 684, 819

*198 – Kdo sejí v slzách, žnout budou s jásotem. Ž 126 (125)

25. 11. nezávazná památka sv. Kateřiny Alexandrijské

*207 – Naše duše vyvázla jako pták z ptáčnikovy léčky. Ž 124 (123)

30. 11. Svátek sv. Ondřeje

Sváteční graduál č. 737–738

*214 – Všude na zemi pronikl jejich hlas. Ž 19 (18)