září

3. 9. Památka sv. Řehoře Velikého

Sváteční graduál č. 825–826

*223 – Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. Ž 96 (95)

5. 9. nezávazná památka sv. Terezie z Kalkaty
7. 9. nezávazná památka sv. Melichara Grodeckého

*203 – Do tvých rukou, Pane, svěřuji ducha svého. Ž 31 (30)

8. 9. Svátek Narození Panny Marie

Sváteční graduál č. 682–683

*231 – Radostí zajásám v Pánu. Ž 13 (12)

9. 9. nezávazná památka sv. Petra Klavera

*197 – Má zalíbení v Hospodinově zákoně. Ž 1

10. 9. nezávazná památka bl. Karla Spinoly

*207 – Naše duše vyvázla jako pták z ptáčníkovy léčky. Ž 124 (123)

12. 9. nezávazná památka Jména Panny Marie

Sváteční graduál č. 805, 623

*194 – Blahoslavená jsi, Panno Maria, žes nosila Syna věčného Otce. Lk 1

13. 9. Památka sv. Jana Zlatoústého

Sváteční graduál č. 826–827

*51 – Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli. Ž 40 (39)

14. 9. Svátek Povýšení svatého Kříže

Sváteční graduál č. 684–688

*232 – Nezapomínejte na Boží skutky! Ž 78 (77)

15. 9. Památka Panny Marie Bolestné

Sváteční graduál č. 689–690

*233 – Zachraň mě svou slitovností, Hospodine! Ž 31 (30)

16. 9. Památka sv. Ludmily

Sváteční graduál č. 817, 736, 691

*234 – Blaze těm, kdo kráčejí v zákoně Hospodinově. Ž 119 (118)

17. 9. nezávazná památka sv. Kornelia a Cypriána

*198 – Kdo sejí v slzách, žnout budou s jásotem. Ž 126 (125)

17. 9. nezávazná památka sv. Roberta Bellarmina

*210 – Hospodinovy výroky jsou pravdivé, všechny jsou spravedlivé. Ž 19 (18)

19. 9. nezávazná památka sv. Januária

*198 – Kdo sejí v slzách, žnout budou s jásotem. Ž 126 (125)

20. 9. Památka sv. Ondřeje Kim Taegona a druhů

Sváteční graduál č. 812–813

*198 – Kdo sejí v slzách, žnout budou s jásotem. Ž 126 (125)

21. 9. Svátek sv. Matouše

Sváteční graduál č. 806, 699, 808–809

*214 – Všude na zemi pronikl jejich hlas. Ž 19 (18)

23. 9. Památka sv. Pia z Pietrelciny

*11 – Blaze každému, kdo se bojí Hospodina. Ž 128 (127)

26. 9. nezávazná památka sv. Kosmy a Damiána

*198 – Kdo sejí v slzách, žnout budou s jásotem. Ž 126 (125)

27. 9. Památka sv. Vincence z Paula

Sváteční graduál č. 692–693

*208 – Blaze muži, který se bojí Hospodina. Ž 112 (111)

28. 9. Slavnost sv. Václava

Sváteční graduál č. 694–699, 667

*235 – Ty, Hospodine, vládneš nade vším. 1 Kron 29

29. 9. Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela

Sváteční graduál č. 700–703

*236 – Budu ti hrát, Hospodine, před anděly. Ž 138 (137)

30. 9. Památka sv. Jeronýma

Sváteční graduál č. 826–827

*200 – Nauč mě, Hospodine, svým příkazům. Ž 119 (118)