prosinec

1. 12. nezávazná památka sv. Edmunda Kampiána

OL288 – Do tvých rukou, Pane, svěřuji ducha svého. – Žalm 31

3. 12. památka sv. Františka Xaverského

Sváteční graduál č. 826, 648

OL145 – Jděte do celého světa a hlásejte evangelium. – Žalm 117

4. 12. nezávazná památka sv. Jana Damašského

OL240 – Hospodinovy předpisy jsou správné, působí radost srdci. – Žalm 19

6. 12. nezávazná památka sv. Mikuláše

Sváteční graduál č. 739–740, 607

OL190 – Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli. – Žalm 40

7. 12. Památka sv. Ambrože

Sváteční graduál č. 826–827

OL300 – Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. – Žalm 89

8. 12. Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu

Vánoční graduál č. 79–82; Sváteční graduál č. 611

OL287 – Zpívejte Hospodinu píseň novou, protože učinil podivuhodné věci. – Žalm 98

9. 12. nezávazná památka sv. Jana Didaka

OL249 – Opatruj, Pane, mou duši ve svém pokoji! – Žalm 131

OL250 – Ochraň, Pane, duši mou v pokoji u tebe. – Žalm 131

11. 12. nezávazná památka sv. Damasa I.

OL188 – Ty jsi kněz na věky podle Melchizedechova řádu! – Žalm 110

12. 12. nezávazná památka Panny Marie Guadalupské

OL27 – Ať tě, Bože, velebí národy, ať tě velebí, kdekterý národ! – Žalm 67

13. 12. Památka sv. Lucie

Sváteční graduál č. 814a, 829–830

OL288 – Do tvých rukou, Pane, svěřuji ducha svého. – Žalm 31

14. 12. Památka sv. Jana od Kříže

Sváteční graduál č. 684, 815

OL301 – Ústa spravedlivého mluví moudře. – Žalm 37

 21. 12. nezávazná památka sv. Petra Kanisia

OL190 – Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli. – Žalm 40

23. 12. nezávazná památka sv. Jana Kentského

OL308 – Blaze muži, který se bojí Hospodina. – Žalm 112

26. 12. Svátek sv. Štěpána

Vánoční graduál č. 39–42

OL288 – Do tvých rukou, Pane, svěřuji ducha svého. – Žalm 31

27. 12. Svátek sv. Jana, evangelisty

OL289 – Radujte se, spravedliví, v Hospodinu. – Žalm 97

28. 12. Svátek sv. Mláďátek

OL290 – Naše duše vyvázla jako pták z ptáčníkovy léčky. – Žalm 124

29. 12. nezávazná památka sv. Tomáše Becketa

OL269 – Pán mě vysvobodil ze všech mých obav. – Žalm 34

31. 12. nezávazná památka sv. Silvestra I.

OL95 – Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám. – Žalm 23

OL96 – Pán je můj pastýř, nic mi neschází. – Žalm 23

večerní votivní mše svatá „Na začátku občanského roku“

Vánoční graduál č. 55–57

OL50 – Hospodine, Pane náš, jak podivuhodné je tvé jméno po celé zemi! – Žalm 8

OL262 – Pane, dej zdar práci našich rukou! – Žalm 90