Žaltář (2dílný)

Nově přepracované Žaltáře od P. Josefa Olejníka

Arcibiskupství olomoucké vydává nově přepracované Žaltáře od P. Josefa Olejníka ve dvou svazcích. Žaltář I obsahuje responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny doby adventní, vánoční, postní a velikonoční, což odpovídá dvěma původním sbírkám Žaltář pro neděle, slavnosti, svátky a památky a mše spojené s určitými obřady (tzv. „červený žaltář“, 1994) a Žaltář pro všední dny doby adventní, vánoční, postní a velikonoční (tzv. „fialový žaltář“, 2002). Žaltář II obsahuje responzoriální žalmy pro všední dny liturgického mezidobí, což odpovídá dvěma původním sbírkám Žaltář pro všední dny liturgického mezidobí, cyklus 1 a cyklus 2 (tzv. „zelené žaltáře“, 2002).

Nově přepracované Žaltáře se opírají o rukopisy liturgických zpěvů P. Josefa Olejníka (nejen responzoriálních žalmů) v průběhu celé jeho skladatelské tvorby, kdy docházelo k určitému vývoji a ustálení pravidel pro zhudebnění liturgických textů, což s sebou přinášelo i různé verze responzoriálních žalmů. P. Josef Olejník se přímo podílel pouze na žalmech v „červeném žaltáři“, zatímco ostatní sbírky byly zpracovány panem Janem Markem na základě existujících žalmů a notového zápisu chybějících asi 90 dalších žalmů. Výsledkem byly čtyři sbírky žalmů, kde se stejné žalmy nebo žalmové texty opakují v různých verzích a variantách, některé žalmové texty jsou zapsány podle původních provizorních liturgických textů ze 70. let, i když je P. Josef Olejník v 90. letech přepracoval podle současných liturgických textů, ale především se zde objevuje velké množství chyb (chybná nebo nevhodná odpověď, nesprávně vybraný žalm nebo verše žalmu, chyby v textech i notovém zápisu), které činí některé žalmy proveditelné jen s obtížemi, a to po náležité přípravě a úpravě žalmu.

Tímto delším úvodem se snažíme vysvětlit, proč byly Žaltáře tak zásadním způsobem přepracovány a proč nebyly vydány původní Žaltáře, kde by se „jen“ opravily chyby. Rozsah oprav je totiž tak velký, že nelze používat původní i nové Žaltáře současně. Podle vypracovaného seznamu změn by bylo možné ručně opravit původní Olejníkovy žalmy v „červeném žaltáři“, ale u ostatních Žaltářů si to lze jen stěží představit. Tento seznam změn je přístupný na stránách P. Josef Olejník – život, dílo a odkaz pro dnešní dobu (josefolejnik.cz).

Nové vydání Žaltářů přináší kromě odstranění výše zmíněných nedostatků také některé pozitiva:

 • Aplikace současných liturgických textů u všech žalmů
 • Zavedení jednotných pravidel pro sazbu liturgických zpěvů (aplikováno již u nově vydávaných graduálů)
 • Lepší orientace interpretů v rytmických odchylkách od pevného schématu
 • Možnost výběru z několika verzí téhož žalmu (některé žalmy P. Josef Olejník zhudebnil vícekrát)
 • Původní 4 svazky nahrazeny 2 svazky, což snižuje náklady na pořízení Žaltářů
 • Doplnění žalmů k nově vytvořeným svátkům (Panny Marie, Matky Církve a Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze) a k rozšiřené liturgii svátku Svaté rodiny a Křtu Páně (cyklus B a C) a vigilii Seslání Ducha Svatého.

Řazení jednotlivých žalmů odpovídá uspořádání podle Českého misálu, kdy jsou v Žaltáři I uvedeny žalmy pro neděle (cyklus A, B a C), za kterými následují žalmy pro všední dny následujícího týdne (neplatí pro liturgické mezidobí). Pokud se některý žalm v rámci tohoto uspořádání ve sbírce již nachazi, je na příslušném místě uveden odkaz na jeho první výskyt. Poté jsou uvedeny žalmy pro vlastní slavnosti, svátky a památky svatých podle kalendáře, následované žalmy pro výročí posvěcení kostela a společné památky svatých. Nakonec jsou zařazeny žalmy k vybraným obřadům (křest, biřmování, svěcení jáhnů, kněží a biskupů, svatba,

žehnání opata a abatyše, řeholní sliby, svěcení kostela a pohřeb). V Žaltáři II jsou pak uvedeny žalmy pro všední dny liturgického mezidobí (nejprve cyklus 1, potom cyklus 2).

Plně si uvědomujeme, že dochází k zásadní změně Žaltářů oproti těm, které byly vydány před 27, resp. 19 lety, a na které jsme si už všichni zvykli, ale bylo potřeba se s odstupem času podívat kriticky na dílo P. Josefa Olejnika a aplikovat zkušenosti z liturgické praxe.

Kromě svázaného vydání nových Žaltářů bude k dispozici nesvázaná verze, která může být vhodná pro zpěváky.

Vladimír Pavlík, uspořádání a sazba

Kde žaltáře sehnat?

Žaltáře jsou od 3. listopadu 2021 k dispozici na Arcibiskupství olomouckém v Arcibiskupské knihovně.

Nově přepracované Žaltáře od P. Josefa Olejníka je možné si objednávat na e-mailu: [email protected] nebo na telefonu: 587 405 430. Distribuce bude přes děkanáty, úhrada bude formou faktury.

Cena (pouze za výrobní náklady) 1 výtisku:

Žaltář I

 • Pevná vazba – vyprodáno, pouze volné listy
 • Volné listy 220 Kč

Žaltář II

 • Pevná vazba 280 Kč
 • Volné listy – vyprodáno, pouze pevná vazba

Žaltář – změny v novém vydání

Nové vydání Žaltáře bylo důkladně revidováno z několika pohledů:

 • Sladění žaltáře se současnými liturgickými texty, které se opírají o velmi zdařilý překlad Dr. Bognera starozákonní Knihy žalmů (původní žaltáře obsahují i starší texty).
 • Sjednocení některých žalmů, které byly vydány v různých verzích
 • Zavedení jednotných pravidel pro sazbu liturgických zpěvů, které již byly aplikovány u nově vydávaných graduálů
 • Možnost výběru z několika zhudebněných verzí
 • Opravení chyb v notové sazbě (kontrolováno vůči rukopisům)
 • Výběr správné nebo vhodnější odpovědi pro určitou liturgickou příležitost
 • Uvedení správné citace žalmových veršů podle současného Českého misálu

V následujícím přehledu jsou uváděny pouze opravy v liturgických textech, změny ve výběru odpovědi nebo její zhudebněné verze, přizpůsobení textu v závěrech kadencí, nově zařazené žalmy, opravy v notové sazbě, apod.

Žaltář I – Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční

OL1 (1) – Vynechán původní verš 3 a odpověď po verši 4, verš 7: „mír – ve tvých hradbách“, „bezpečnost – ve tvých palácích”

OL2 (191) – Verše viz OL1

OL3 (84, 141, 312) – Verš 1: „skvěj se září, ty, který“, verš 5: „nad člověkem

OL4 (138, 324) – Vybrána vhodnější odpověď (23. prosince)

OL5 (245) – Verše viz OL4

OL6 (301) – Vybrána správná odpověď podle Českého misálu, verš 8: „mír – ve tvých hradbách“, „bezpečnost – ve tvých palácích”

OL7 (2, 302) – Verš 2: „Ať vládne tvému lidu“ a „nestranně tvým ubohým“

OL8 (77, 303) – Odpovědi mezi verši podle Českého misálu (po verši 2, 5, 7 a 9)

OL9 (304) – Verše 8 a 9 rozděleny podle Českého misálu, verš 9: „a dopřál nám světlo

OL10 (52, 305, 385) – Původní verš 4 rozdělen na dva verše, verš 6: upraven závěr první kadence „blaho – od Hospodina“, verš 7: zrušen nádech uprostřed verše

OL11 (250) – Verše viz OL10

OL12 (108, 306) – Verš 1: nepovinný nádech přemístěn

OL13 (68) – Verš 2: zrušen nádech uprostřed verše, verš 3: „spravedlnost a po – koj“ – viz OL15

OL14 (246, 307, 315) – Verše viz OL13

OL15 (85, 118) – Verše viz OL13

OL16 (133, 139, 146) – Verš 3: „Velkou věc s nimi“

OL17 (308) – Verše je lépe rozdělit do 2 kadencí, vynechán původní verš 3, verš 6: „zaplesej

OL18 (309) – Verš 1 a 2: „Veleb, má – duše

OL19 (310)

OL20 (163, 311, 342, 354)

OL21 (3) – Verš 1: „utlačeným

OL22 (86) – Verš 4: „a jeho milosrdenství trvá od pokolení“

OL23 (140) – Nový text žalmu podle Českého misálu

OL24 (106, 313)

OL25 (314)

OL26 (32, 116, 148, 167, 316, 363)  – Verš 1: „nedopřál jsi, aby se nade mnou radovali – moji nepřátelé“, verš 3: „jeho zbožní“, původní verš 4 rozdělen na dva verše

OL27 (317) – Odpovědi mezi verši podle Českého misálu

OL28 (4, 321) – Verš 2: „upev – nil ho nad“, verš 5: „odměnu od Boha“, verš 6: „kdo hledají tvář“

OL29 (87, 325) – Verš 2: „Řekl jsi totiž“, verš 4: „Tvůj rod za- jistím na věky“ a „a tvůj trůn

OL30 (318) – Verš 2: „Ať vládne tvému“ a „nestranně tvým ubohým“

OL31 (319) – Verš 2: „Ať vládne tvému“ a „nestranně tvým ubohým“, verš 6: zrušen text „Staň se, staň se“

OL32 (320) – Verš 5: upraven závěr druhé kadence „tvou – spravedlnost

OL33 (322) – Verš 2: „novou píseň

OL34 (323) – Nový text žalmu podle Českého misálu

OL35 (5) – Verš 2: „Tvůj rod za – jistím na věky“, verš 3: „který do – vede“

OL36 (6) – Verše viz OL35

OL37 (7)

OL38 (8) – Verš 1: „ za – já země“ a „ať se radují

OL39 (9) – Verš 1: „podivuhodné

OL40 (10) – Verše viz OL39

OL41 (nový) – Viz Vánoční graduál

OL42 (11) – Verš 6: „Ať ti Hospodin po- žehná ze Siónu“

OL43 (nový) – Viz Vánoční graduál

OL44 (nový) – Podle Žaltáře 372 (verše upraveny podle Českého misálu)

OL45 (nový) – Viz Vánoční graduál

OL46 (nový) – Viz Obřadní graduál

OL47 (326) – Odpověď po každém verši podle Českého misálu, verš 3: „stvořil nebe“, „ho předcházejí“ a „moc a nádhera jsou

OL48 (327)

OL49 (328) – Vybrána vhodnější odpověď (viz OL47–48)

OL50 (156)

OL51 (12)

OL52 (13) – Verš 2: upraven závěr první kadence „zá – vory tvých bran

OL53 (329, 398) – Verš 1: „podivuhodné

OL54 (330) – Verš 1: „podivuhodné

OL55 (331) – Verš 1: „podivuhodné

OL56 (332) – Vybrána vhodnější odpověď – viz Nedělní graduál, verš 2: „na jeho – pastvině

OL57 (333, 339) – Verš 2: upraven závěr první kadence „zá – vory tvých bran

OL58 (334, 340, 405) – Verš 1: „novou píseň“,

OL59 (14)

OL60 (335) – Opravena chyba v melodii žalmu (druhá kadence začíná v sopránu f1)

OL61 (336)

OL62 (337) – Vynechán původní verš 4

OL63 (338)

OL64 (15) – Verš 5: „v jeho chrámu však všichni“

OL65 (33, 104) – Původní verze doprovodu odpovědi a nápěvu žalmu, nový text žalmu podle Českého misálu

OL66 (nový) – Podle Žaltáře 309, verše upraveny podle Českého misálu

OL67 (16, 341) – Verš 2: „Úplně ze mě – smyj mou vinu“

OL68 (343) – Vybrána vhodnější odpověď, verš 2: „Úplně ze mě – smyj mou vinu“

OL69 (344)

OL70 (88)

OL71 (142) – Verš 4: „vydal o tobě příkaz

OL72 (345) – Rozdělení veršů a odpovědi podle původního žalmu pro učitele Církve (viz Responzoriální žalmy pro svátky a památky svatých, 1994)

OL73 (346) – Verš 7: „a Ho – spodin slyšel

OL74 (347) – Vybrána vhodnější odpověď, verš 2: „Úplně ze mě – smyj mou vinu“

OL75 (348, 406)

OL76 (20, 113, 349)

OL77 (350) – Opraveny chyby v doprovodu žalmu (dva předposlední akordy – f1 a es1 byly navíc)

OL78 (17, 132) – Opravena chyba v doprovodu žalmu (2. nota v altu má být e1)

OL79 (89) – Verš 4: „Přinesu Ti oběť díků, Hospodine,“ a „a budu vzývat tvé jméno

OL80 (143) – Verše 4 a 5 rozděleny podle Českého misálu, verš 7: „ blaho – od Hospodina

OL81 (351) – Odpověď i po verši 1, verš 2 rozdělen podle Českého misálu

OL82 (352) – Verš 6: „ten mě ctí“

OL83 (353)

OL84 (355) – Opravena chyba v melodii odpovědi (první nota v textu „na divy“ je g1), verš 1: „Hospodin přivolal“

OL85 (73, 356) – Verš 1 a 2: „Veleb, má – duše

OL86 (18, 72, 107, 184, 359)

OL87 (253) – Verše viz OL86

OL88 (34, 90) – Odpověď po každém verši podle Českého misálu, verš 2: „působí – radost srdci“, verš 3: „všech – ny jsou spravedlivé“, verš 4: „Dražší jsou nad zlato“

OL89 (144) – Verš 1 a 2: „Veleb, má – duše

OL90 (357, 393) – Vybrána správná odpověď podle Českého misálu, verš 2: „kdy už smím přijít“, verš 4: „k Bohu, který mě naplňuje radostí“ a upraven závěr druhé kadence „Bo – že, můj Bože

OL91 (75, 358) – Verš 3: upraven závěr první kadence „Hospodine, – na své slitování

OL92 (359) – Verš 2: upraven závěr první kadence „zá – vory tvých bran

OL93 (361) – Verš 1: „Slyšel jsem – hlas mně neznámý * zbavil jsem jeho šíji břemena“, verš 5: „Nesmíš mít boha jiného“, verš 6: první slabika „“ s obloučkem, verš 8: „Jeho bych však živil

OL94 (362) – Verš 2: „Úplně ze mě – smyj mou vinu“

OL95 (19, 41, 83, 119, 158, 369) – Odpovědi mezi verši podle Českého misálu (po verši 2, 5, 7 a 9)

OL96 (259) – Verše a odpovědi mezi verši viz OL95

OL97 (91) – Odpověď také po verši 1, verš 2: „žádali písně ti, kdo“, verš 5: „Ať se mi jazyk při – lepí k patru“

OL98 (145)

OL99 (238, 364)

OL100 (365) – Verš 5: „a svatý ve všech“, verš 6: – „Blízko je Hospodin“

OL101 (366) – Verše 5 a 6 rozděleny podle Českého misálu

OL102 (367)

OL103 (368) – Verš 1: upraven závěr druhé kadence „pronásledu – jí a vysvoboď mě

OL104 (nový) – Nápěv a doprovod  OL123, verše viz OL105

OL105 (92) – Verš 2: „Úplně ze mě – smyj mou vinu“ a „a očisť mě“

OL106 (370) – Opravena chyba v doprovodu žalmu, druhá kadence (čtvrtá nota v tenoru je a), verš 3: „rych – le mě vyslyš!“, verš 7: „Kéž je to zapsáno“

OL107 (371) – Přehozeny verše 4 a 5, nápěv žalmu upraven podle rukopisu žalmu pro Pondělí 34. týdne, 1 (viz též OL486)

OL108 (372) – Verš 1: „hledejte stále jeho tvář“, verš 5: „Pamatuje věčně“ a „ustanovil pro – tisíc pokolení“

OL109 (373) – Vybrána jiná zhudebněná verze

OL110 (374) – Verš 1: „zvěstujte ho na ostrovech“, verš 2: „kdo ho rozptýlil“ a „bude nad ním bdít“, verš 3: „vysvobodí ho z ruky“, verš 4: „na hoře Siónu

OL111 (21)

OL112 (22) – Odpověď také po verši 3, verš 3:upraven závěr druhé kadence „klopýtají a – klesají“, verš 4: „proti mně utáboří vojsko“ a upraven závěr druhé kadence „jsem pln – důvěry“, verš 5: upraven závěr první kadence „blaho – od Hospodina

OL113 (23) – Verš 6: oblouček na dlouhé slabice „ochráncem“

OL114 (24) – Verš 6: „Žluč mi – dali do pokrmu

OL115 (25)

OL116 (26) – Nápěv a doprovod podle Velikonočního graduálu, nový text žalmu podle Českého misálu

OL117 (27) – Nápěv a doprovod podle Velikonočního graduálu, nový text žalmu podle Českého misálu

OL118 (28) – Verš 2: „světlem se ha – líš jako“, verš 3: „Zemi jsi“ a „nezakolísá“, verš 8: „Dáváš růst – trávě pro dobytek“, přemístěn text „bylinám uži – tečným člověku“ a vynechán text „aby dobýval ze země chléb“

OL119 (29) – Doprovod podle Velikonočního graduálu, verš 1: „je celé“, verš 4: „slévá oceány“, verš 6: „Z nebe – shlíží Hospodin“ a „vidí – všechny smrtelníky“, verš 8: „jak dou – fáme“

OL120 (30, 136) – Doprovod podle Velikonočního graduálu, verš 1: „Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem“ a „můj úděl“, verš 5: „po tvé pravi – ci je věčná slast“

OL121 (31) – Trioly v odpovědi podle původní verze i Velikonočního graduálu, verš 1: „koně i jezdce“, verš 2: „Hospodin je má síla“ a „On je můj Bůh, a já ho chválím + Bůh mého otce, a – já ho oslavuji“, verš 3: „jeho jmé – no je Hospodin“, verš 6: „Tvá pravice, Hospodine, ukazuje svou – moc a sílu“, verše 7 a 8 rozděleny podle Českého misálu

OL122 (35) – Odpovědi mezi verši podle Českého misálu (po verši 1, 3, 4 a 5), verš 1: „kdy už smím přijít“, verš 2: „jak jsem je vodíval“, verš 5: „k Bohu, který mě napl – ňuje radostí.“ a „Oslavím

OL123 (36) – Verš 2: „a neodnímej“, verš 6: „Bože, nepohrdneš

OL124 (38) – Verš 1: „Oslavujte Hospodina

OL125 (375, 414) – Doprovod podle Velikonočního graduálu, verš 2: „Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem“ a „můj úděl“, verš 7: „po tvé pravi – ci je věčná slast“

OL126 (376) – Doprovod podle Velikonočního graduálu, verš 1: „je celé“, verš 3: „Hospodinovo oko“, verš 6: „jak doufáme“

OL127 (377) – Verš 4: „hledejte stále jeho tvář“, verš 7: „Pamatuje věčně“ a „ustanovil pro – tisíc pokolení“

OL128 (378) – Původní verš 1 vynechán, verš 1: „Hospodine, Pane náš, co je člověk“

OL129 (379) – Verš 1: „Oslavujte Hospodina“, verše 8 a 9 rozděleny podle Českého misálu

OL130 (380) – Verš 1: „Oslavujte Hospodina“, verš 9: „a stal se mou spásou“

OL131 (39)

OL132 (93)

OL133 (147)

OL134 (381) – Opravena chyba v doprovodu žalmu (v altu 3. nota od konce má být d1), verše 2 a 3 rozděleny podle Českého misálu, verš 5: „děsí – je svým hněvem“, verš 7: vložen nádech, protože druhá kadence kadence obsahuje 2 verše žalmu, verš 9: „Můžeš je roztlouci

OL135 (137, 382)

OL136 (383) – Verš 7: „Jak ochránce“

OL137 (384)

OL138 (42, 386)

OL139 (40) – Verš 2: „ty mně zacho – váváš“

OL140 (94) – Odpověď také po verši 3

OL141 (387)

OL142 (388) – Verš 4: „budu se veselit a jásat – nad tvým slitováním

OL143 (389)

OL144 (390)

OL145 (166, 177, 391)

OL146 (392) – Verš 5: „Ach, Hospodine, jsem“, verš 6: „oběť – díků, Hospodine“ a „a budu vzý – vat tvé jméno

OL147 (95) – Verš 1 a 9: „Oslavujte Hospodina

OL148 (60, 149) – Verš 2: „stádce na – jeho pastvině

OL149 (394) – Verše 2 a 3 rozděleny podle Českého misálu

OL150 (69, 151, 395) – Odpovědi mezi verši podle Českého misálu (po verši 2, 3 a 5)

OL151 (396) – Verš 2: „Na věky je zalo – žena milost

OL152 (397) – Verš 2: „já jsem – tě dnes zplodil“

OL153 (96) – Verš 3: „Rozpomenou se a k Hospodinu se obrátí“ („a“ místo nádechu)

OL154 (150)

OL155 (399) – Verš 1: nádech mezi verši přemístěn podle Českého misálu

OL156 (400)

OL157 (401) – Vybrána správná odpověď podle Českého misálu, verš 2: „ve tvých branách“, verš 4 rozdělen podle Českého misálu, opravena chyba v opakování verše 5

OL158 (402) – Odpověď i po verši 1

OL159 (403) – Odpovědi mezi verši podle Českého misálu

OL160 (404) – Vybrána vhodnější odpověď – viz Nedělní graduál, verš 2: „na jeho – pastvině

OL161 (171)

OL162 (43)

OL163 (249) – Verše viz OL161-162

OL164 (97, 185, 408) – Verš 5: „spásu na – šeho Boha“

OL165 (199, 407) – Verše 4 a 5 rozděleny podle Českého misálu, doplněn chybějící text u verše 5 „neboť jen jeho jméno je – vznešené“

OL166 (44, 98, 152)

OL167 (409)

OL168 (410)

OL169 (45) – Doplněn chybějící verš 5

OL170 (99, 415) – Verš 1 a 2: „Veleb má duše“ , verš 4: „Jako je vzdálen“

OL171 (153) – Verš 1: „ať za – jásá země, * ať se radují – četné ostrovy“

OL172 (411) – Verš 1: upraven závěr druhé kadence „pr – chají před ním

OL173 (412) – Verš 4: „dává – smrti uniknout

OL174 (413) – Verš 1: upraven závěr druhé kadence „kterou – na nás vykonáváš“, verš 2: upraven závěr první kadence „v Je – ruzalémě“ a „přinášejí krá – lové dary“

OL175 (416) – Verš 1: upraven závěr druhé kadence „má Ho – spodin svůj trůn

OL176 (nový) – Viz Velikonoční graduál

OL177 (nový) – Viz Velikonoční graduál

OL178 (46, 100, 154)

OL179 (28) – Verše viz OL178

OL180 (47, 101, 155)

OL181 (28) – Verše viz OL180

OL182 (nový) – Podle OL149

OL183 (nový) – Podle OL409

OL184 (nový) – Podle Žaltáře 157 (verše upraveny podle Českého misálu)

OL185 (nový) – Podle Žaltáře 19 (verše upraveny podle Českého misálu)

OL186 (102) – Verš 5: „Hospodinovo oko“

OL187 (103) – Verš 4: zrušen nádech uprostřed verše „služebník – syn tvé služebnice, tj. vynecháno „Hospodine“, verš 5: „oběť – díků, Hospodine“ a „a budu vzý – vat tvé jméno

OL188 (157) – Odpověď po každém verši podle Českého misálu

OL189 (50) – Verš 1 a 2: „Veleb, – má duše“, verš 1: zrušen nádech uprostřed verše

OL190 (51) – Odpověď také po verši 5

OL191 (159) – Odpověď po každém verši podle Českého misálu

OL192 (53) – Verš 5: „sirotka a vdovu“

OL193 (54) – Verš 1: zrušen nádech uprostřed verše

OL194 (162) – Verš 3: „Slavit bu – du tvé jméno“ a „pro tvou dobrotu – a tvou věrnost“, vynechán text „neboť nade vše jsi zvelebin své jméno a své zaslíbení“, verš 6: „Budou opěvovat“

OL195 (55)

OL196 (109) – Verš 1: zrušen nádech uprostřed verše, verš 4: „Vyznávám se“ a „A tys odpustil“

OL197 (56, 111, 164) – Verš 1 a 2: „Veleb, má – duše“, verš 7: „Jako je vzdálen“

OL198 (255) – Verše viz OL197

OL199 (110) – Verš 1: „chudá – ka a ubožáka

OL200 (57) – Verš 3: „Jen v Bohu“, verš 5: „U Boha je má“ a zrušen nádech uprostřed verše

OL201 (114, 165)

OL202 (58)

OL203 (112) – Verš 5: „Slyšel jsem – hlas mně neznámý * zbavil jsem jehošíji břemena“, verš 7: „Nesmíš mít – boha jiného“, verš 8: první slabika „“ s obloučkem,

OL204 (59)

OL205 (168) – Odpověď i u verše 5,verš 2: upraven závěr druhé kadence „duši – není klamu“, verš 4: „a tys odpustil

OL206 (61)

OL207 (115)

OL208 (169) – Verš 5: „povznesu své – dlaně k modlitbě

OL209 (71) – Verš 7: „Neboť stal – ses mým – pomocníkem“

OL210 (62) – Verš 2: „Na věky je zalo – žena milost.“, verš 4: „V tvém

OL211 (170) – Verš 1: „Pravím Hospodinu“, verš 2: „Ty mně zachováváš můj – úděl“, verš 5: zrušen nádech uprostřed verše

OL212 (63, 188) – Sjednoceny 2 různé verze stejné odpovědi

OL213 (256) – Verše a odpovědi mezi verši viz OL212

OL214 (117)

OL215 (64)

OL216 (172)

OL217 (nový) = OL445

OL218 (65)

OL219 (125, 173) – Verš 4: „Nelichvaří

OL220 (66) – Verš 5: zrušen nádech uprostřed verše

OL221 (120)

OL222 (174) – Verš 3: „Slavit bu – du tvé jméno“ a „pro tvou dobrotu  – a tvou věrnost“, vynechán text „neboť nade vše jsi zvelebil své jméno a své zaslíbení“

OL223 (67)

OL224 (121)

OL225 (175) – Vybrán správný žalm pro 18. neděli v mezidobí C

OL226 (122)

OL227 (252) – Verše viz OL226

OL228 (176) – Vybrána správná verze odpovědi podle Českého misálu (viz OL186), Verš 3: „Hospodinovo oko“

OL229 (123)

OL230 (177) – Verš 2: „z podzemní jámy, z bahni – tého kalu“

OL231 (70) – Odpovědi mezi verši podle Českého misálu (po verši 2, 4 a 6),verše 1 a 2 rozděleny na 3 verše (1, 2 a 3) podle Českého misálu, verš 3: doplněn text „pro tvou dobrotu a tvou věrnost“, verš 6: zrušen nádech uprostřed verše

OL232 (124)

OL233 (179)

OL234 (126, 135, 183) – Verše 1–3 rozděleny na čtyři verše podle Českého misálu, verš 1: „utlačeným“, verš 4: „chrání – přistěhovalce

OL235 (127)

OL236 (181) – Verš 2: „Úplně ze mě – smyj mou vinu“ a „a očisť mě“, verš 6: „Mou obětí, Bo – že, je“

OL237 (74) – Opravena odpověď podle Českého misálu („Blízký je Hospodin všem, kdo ho vzývají“), verš 2: „veškeré chvály“, Verš 5: „a svatý – ve všech“, verš 6: – „Blízko je Hospodin“

OL238 (128) – Verš 1: „svou mocí

OL239 (182)

OL240 (129)

OL241 (76)

OL242 (130)

OL243 (131) – Opravena chyba v doprovodu žalmu (2. nota v altu má být e1)

OL244 (78) – Verš 2: „je třeba se ho bát“, verš 5: Hospo – dinu slávu a moc“, verš 7: rouchu se – klaňte“

OL245 (186)

OL246 (79) – Odpovědi mezi verši podle Českého misálu (po verši 1, 3 a 5), verš 1: zrušen nádech uprostřed verše

OL247 (134) – Verše viz OL246

OL248 (187)

OL249 (80) – Odpovědi mezi verši podle Českého misálu (po verši 2, 4 a 5), původní verš 3 rozdělen na dva verše podle Českého misálu, verš 3: „Spí – še jsem uklidnil

OL250 (229) – Verše viz OL249

OL251 (81) – Verš 8: „neboť stal – ses mým – pomocníkem“

OL252 (189)

OL253 (190)

OL254 (191) – Vybrána správná odpověď podle Českého misálu, verš 2: “ve tvých branách”,verš 3 rozdělen na dva verše podle Českého misálu

OL255 (194) – Nový text žalmu podle Českého misálu

OL256 (223) – Odpověď po každém verši podle Českého misálu

OL257 (202) – Tečkovaný rytmus v odpovědi (podle originálu), odpověď po každém verši podle Českého misálu

OL258 (243) – Odpovědi podle Českého misálu (po verši 2 a 3)

OL259 (211) – Verš 2: „Na věky je zalo – žena milost“, verš 4: „Tvůj rod za – jistím na věky

OL260 (205) – Verš 1: „neli – buješ, Bože

OL261 (212) – Verš 2: „Na věky je zalo – žena milost

OL262 (213) – Původní verše 1 a 2 spojeny v jeden podle Českého misálu, verš 2: Rozkazem vracíš, Bože,

OL263 (214)

OL264 (216) – Verš 5 rozdělen podle Českého misálu

OL265 (217) – Verš 4: „tebe, – Bože – Izraele!“

OL266 (201) – Verš 5: „Uzřely všechny kon – činy země

OL267 (219) – Doplněny chybějící verše 5. a 6., verš 7: „Ústa má budou“ (viz Responzoriální žalmy pro svátky a památky svatých, 1994).

OL268 (220)

OL269 (195) – Verš 7: „Jak ochránce“

OL270 (197)

OL271 (221)

OL272 (198) – Verš 6: „žnouti budou“

OL273 (222) – Verš 6: „ob – léknu hanbou

OL274 (224)

OL275 (225) – Verš 6: upraven závěr první kadence „zmu – žilé, nebojí se

OL276 (227) – Verš 1: „polích Jaaru

OL277 (228) – Odpovědi mezi verši a text žalmu podle Českého misálu (viz Responzoriální žalmy pro svátky a památky svatých, 1994).

OL278 (230)

OL279 (231)

OL280 (232)

OL281 (233) – Doplněny chybějící verše 7 a 8 podle Českého misálu, verš 10: „kdo se k tobě utí – kají před lidmi

OL282 (234)

OL283 (235)

OL284 (236)

OL285 (244) – Verš 2: „Jsi mé útočiště

OL286 (237) – Uveden původní i nový nápěv odpovědi

OL287 (241) – Verš 5: „Uzřely všechny končiny země“, verš 6: zrušen nádech uprostřed verše

OL288 (203)

OL289 (242) – Verš 1: zrušen nádech uprostřed verše

OL290 (207)  – Verš 3: příval by se byl pře – valil  přes nás“

OL291 (nový) – Podle Žaltáře 646

OL292 (nový) – Podle Žaltáře 235 (verše upraveny podle Českého misálu)

OL293 (nový) – Podle Žaltáře 823 (verše upraveny podle Českého misálu)

OL294 (nový) – Podle Žaltáře 824

OL295 (nový) – Podle Žaltáře 1 (verše upraveny podle Českého misálu)

OL296 (257) – Verše viz OL295

OL297 (215) – Verš 5 rozdělen podle Českého misálu

OL298 (nový) – Podle Žaltáře 228 (verše upraveny podle Českého misálu)

OL299 (193) – Verš 1: „Pravím Hospodinu“, verš 2: „ty mně zachováváš můj – úděl“

OL300 (218) – Verš 2: „Na věky je zalo – žena milost“, verš 4: „Tvůj rod za – jistím na věky

OL301 (196)

OL302 (210)

OL303 (200) – Odpověď po každém verši podle Českého misálu

OL304 (240) – Odpověď i rozložení veršů sjednoceno s žalmem OL72 (verše upraveny podle Českého misálu)

OL305 (nový) – Viz Obřadní graduál, verše viz OL306

OL306 (239)

OL307 (206)

OL308 (208)

OL309 (192) – Verš 1 a 2: „Veleb, má – duše

OL310 (209) – Verš 7: zrušen nádech uprostřed verše

OL311 (251) – Verše viz OL310

OL312 (204)

OL313 (nový) – Podle Žaltáře 6 (verše upraveny podle Českého misálu)

OL314 (nový) – Podle Žaltáře 43 (verše upraveny podle Českého misálu)

OL315 (nový) – Podle Žaltáře 36 (verše upraveny podle Českého misálu)

OL316 (nový) – Podle Žaltáře 52 (verše upraveny podle Českého misálu)

OL317 (nový) – Podle Žaltáře 47 (verše upraveny podle Českého misálu)

OL318 (nový) – Podle Žaltáře 63 (verše upraveny podle Českého misálu)

OL319 (nový) – Podle Žaltáře 96 (verše upraveny podle Českého misálu)

OL320 (nový) – Podle Žaltáře 159 (verše upraveny podle Českého misálu)

OL321 (nový) – Odpověď viz Vánoční graduál 137

OL322 (nový) – Podle Žaltáře 26 (verše upraveny podle Českého misálu)

OL323 (nový) – Odpověď viz Obřadní graduál 912, – verš 2: „stádce na – jeho pastvině

OL324 (266) – Podle Žaltáře 29 (verše upraveny podle Českého misálu)

OL325 (nový) – Podle Žaltáře 199 (verše upraveny podle Českého misálu)

OL326 (nový) – Podle Žaltáře 74 (verše upraveny podle Českého misálu)

OL327 (267) – Verš 1 a 2: „Veleb, má – duše

OL328 (268) – Verš 1 a 2: „Veleb, – má duše“, verš 1: zrušen nádech uprostřed verše

OL329 (nový) – Podle Žaltáře 114 (verše upraveny podle Českého misálu)

OL330 (nový) – Podle Žaltáře 204 (verše upraveny podle Českého misálu)

OL331 (nový) – Podle Žaltáře 205 (verše upraveny podle Českého misálu)

OL332 (nový) – Podle Žaltáře 646 (verše upraveny podle Českého misálu)

OL333 (nový) – Podle Žaltáře 60 (verše upraveny podle Českého misálu), verš 2: „stádce na – jeho pastvině

OL334 (nový) – Podle Žaltáře 102 (verše upraveny podle Českého misálu)

OL335 (nový) Podle Žaltáře 52 (verše upraveny podle Českého misálu)

OL336 (nový) – Podle Žaltáře 93 (verše upraveny podle Českého misálu)

OL337 (265)

OL338 (263) – Verše 3 a 4 rozděleny podle Českého misálu

OL339 (264) – Verš 1: „Bůh – náš je milosrdný“,odpovědi mezi verši podle Českého misálu

OL340 (262) – Verše viz OL287

OL341 (nový) – Podle Žaltáře 138 (verše upraveny podle Českého misálu)

OL342 (nový) – Podle Žaltáře 169 (verše upraveny podle Českého misálu)

OL343 (nový) – Podle Žaltáře 370 (verše upraveny podle Českého misálu)

OL344 (nový) – Podle Žaltáře 138 (verše upraveny podle Českého misálu)

OL345 (226)

Příklady:

1 – verš 7: „ať vládne mír ve tvých hradbách, bezpečnost ve tvých palácích“

3 – verš 1: „zjednává – právo utlačeným“ místo „zjednává – právo utlačovaným

6 – verš 2: „Tvůj rod za – jistím na věky“ místo „Na věky – zajistím tvůj rod

13 – verš 2: „že zpevnil zá – vory tvých bran“ místo „že zpevnil – závory tvých bran

22 – verš 3: „klopýtají a – klesají“ místo „klopýta – jí a klesají“, verš 4: „jsem pln – důvěry“ místo „jsem – pln důvěry

24  – verš 6: „Žluč mi – dali do pokrmu“ místo „Do pokr – mu mi dali žluč

31 – verš 3: „jeho jmé – no je Hospodin“ místo „Hospodin je – jeho jméno“, verš 6: „ukazuje svou – moc a sílu“ místo „se ukazuje mocná v síle“, verš 7: „Přivedeš a zasadíš svůj lid na hoře, – na svém vlastnictví, * na místě, kde si, Hospodine, budu – ješ své sídlo,“ místo „Přivedeš a zasadíš je na hoře, na svém vlastnictví, +  na místě, kde si buduješ, Hospodi – ne své sídlo, * ve svatyni, Pane, kterou vystavě – ly tvé ruce“ a verš 8: „ve svatyni, Pane, kterou vystavě – ly tvé ruce. * Hospodin bude kralovat na vě – ky a navždy“ místo „Hospodin – bude kralovat. * Na vě – ky a navždy

32 – verš 1: „nedopřál jsi, aby se nade mnou radovali moji nepřátelé“, místo „nade mnou se radovat nedo – přáls mým nepřátelům

52 – verš 5: „Věřím, že uvidím blaho – od Hospodina“ místo „Věřím, že uvidím blaho od Ho – spodina

63 – správná odpověď je „Budu velebit tvé jméno, můj Bože, králi“, příp. starší verze „Bože, můj králi, na věky chci dobrořečit tvému jménu.“

71 – verš 7: „Neboť – stal ses mým – pomocníkem“ místo „Neboť stal ses mi – pomoc – níkem

75 – verš 3: „Rozpomeň se, Hospodine, – na své slitování“ místo „Rozpomeň se, Hospodine, na své – slitování

80 – verš 3: „Spíše jsem uklidnil a utišil svou duši“ místo „Spíše jsem se uklidnil a utišil svou duši“

87 – verš 4: „Tvůj rod za – jistím na věky“ místo „Na věky – zajistím tvůj rod

93 – verš 1: „Slyšel jsem – hlas mně neznámý“ místo „Slyšel jsem – neznámý mně hlas

128 – verš 1: „svou mocí zjednej mi právo“ místo „svou pomocí zjednej mi právo“

148 – verš 2: „stádce na – jeho pastvině“ místo „stádce, kte – ré on pase

175 – chybný žalm

176 – správná odpověď je „Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek“

225 – verš 6: „Jeho srdce je zmu – žilé, nebojí se“ místo „Jeho srdce je zmužilé, – nebojí se

320 – verš 5: „jedině tvou – spravedlnost“ místo „jedině – tvou spravedlnost

335 – 2. kadence: v sopránu má být f1 místo e1

352 – verš 6: „ten mě ctí“ místo „tím mě ctí“

361 – verš 1: „Zbavil jsem jeho – šíji břemena“, místo „Zbavil jsem břemena – jeho šíji

372 – verš 5: „Pamatuje věčně na svoji smlouvu“ a „na slib, který ustanovil pro – tisíc pokolení“

399 – verš 5: „Požehnáni – jste od Hospodina“ místo „Požehnání jste – od Hospodina

401 – verše 4 a 5: „Jak to zákon přikazuje Izraeli, * aby chválil Hospodinovo jméno“ je tam 2x

411 – verš 1: „ti, kdo ho nenávidí, pr – chají před ním“ místo „ti, kdo ho nenávidí, – prchají před ním

413 – verš 1: „kterou – na nás vykonáváš“ místo „kterou na nás – vykonáváš“ a verš 2 „ chrám v Je – ruzalémě“ místo „chrám – v Jeruzalémě

416 – verš 1: „má Ho – spodin svůj trůn“ místo „má – Hospodin svůj trůn

Žaltář II – Responzoriální žalmy pro všední dny liturgického mezidobí, cyklus 1 a 2

OL401 (417) – Verš 1: „ať za – jásá země,“ a „ať se radují –  četné ostrovy“

OL402 (418) – Vynechán původní verš 1, místo toho doplněn text: „Hospodi – ne, náš Pane,“ a „jak podivuhodné je tvé jméno po – celé zemi“

OL403 (419, 485) – Doplněny chybějící verše 1, 2 a 3, verš 4: „hledejte – stále jeho tvář!“, vynechán původní verš 2, verš 7: „Pamatuje věčně“ a „ustanovil pro – tisíc pokolení“

OL404 (420)

OL405 (421)

OL406 (422) – Rozdělení veršů a odpovědi podle původního žalmu pro učitele Církve (viz Responzoriální žalmy pro svátky a památky svatých, 1994) – viz OL72

OL407 (423, 425, 431) – Odpověď po každém verši podle Českého misálu, verš 2: upraven závěr první kadence „Ho – spodin ze Siónu

OL408 (424) – Vybrán správný žalm Ž 111(110) podle Českého misálu

OL409 (426, 586, 759) – Odpověď i po verši 3

OL410 (427) – Vybrána vhodnější odpověď a nový text žalmu podle Českého misálu

OL411 (428)

OL412 (429) – Opravena chyba v doprovodu odpovědi (první nota v altu má být půlová), verš 5: „Uzřely všechny končiny – země“, verš 6: zrušen nádech uprostřed verše

OL413 (430) – Správné pořadí veršů žalmu podle Českého misálu, vynechán původní verš 3, verš 3: „V obětních darech si neli – buješ, Bože“, verš 5: zrušen nádech uprostřed verše

OL414 (432, 590, 793, 807, 819) – Uveden původní i nový nápěv odpovědi

OL415 (433) – Verš 7: upraven závěr první kadence „od Ho – spodina

OL416 (434, 585, 780) – Opraven text odpovědi podle Českého misálu, verš 3: upraven závěr druhé kadence „zachrá – nil nás od nepřátel

OL417 (435) – Odpovědi mezi verši podle Českého misálu

OL418 (436) – Verš 3: „Rozpomenou se a k Hospodinu se obrátí“ („a“ místo nádechu)

OL419 (437) – Verš 1 a 2: „Veleb, – má duše“ a zrušen nádech uprostřed verše, verš 4: upraven závěr druhé kadence „ má – v paměti, že – jsme jen prach

OL420 (438) – Verš 4: „Bůh se ukázal – v jejich pevnostech * „jako – jistá ochrana“

OL421 (439) – Verš 3: „I když se proti mně utáboří vojsko“ a upraven závěr druhé kadence „jsem plndůvěry“, verš 4: „na skálu zdvihne“

OL422 (440, 737, 809) – Opraven doprovod žalmu (chyběl tenorový notový řádek), odpovědi mezi verši podle Českého misálu

OL423 (441) – Verš 3: „Zemi jsi“ a „nezakolísá“, verš 4: „přikryl – jako šatem“

OL424 (442)

OL425 (443) – Vybrána správná odpověď podle Českého misálu, verš 4:zrušen nádech uprostřed verše

OL426 (444, 468, 487, 536, 796) – Verš 6: „Ať ti Hospodin po- žehná ze Siónu“

OL427 (445, 459) – Odpověď také po verši 5, verš 1:zrušen nádech uprostřed verše, verš 4: „Vyznávám se Hospodinu“ a „a tys odpustil“, verš 5: „Až budou dorážet“

OL428 (446) – Odpovědi mezi verši podle Českého misálu

OL429 (447)

OL430 (448) – Verš 5: „v jeho chrámu však všichni volají“

OL431 (449) – Verš 6: upraven závěr druhé kadence „Je – ruzaléme

OL432 (450) – Verš 4: „kéž je to zapsáno“

OL433 (451)

OL434 (452, 602) – Verš 2: „a veškeré – chvály hodný“

OL435 (453, 704)

OL436 (454, 499) – Verš 3: „jejich dědictví“

OL437 (455) – Odpověď po každém verši podle Českého misálu

OL438 (456, 576, 588, 785, 795, 813)

OL439 (457) – Vybrána správná odpověď podle Českého misálu, odpověď po každém verši podle Českého misálu, verš 5: „ať zachovám tvůj“ a „ce – lým svým srdcem“

OL440 (458) – Verš 2: upraven závěr druhé kadence „má – v paměti, žejsme jen prach“, verš 3: upraven závěr druhé kadence „kve – te jakpolní květ“, verš 4: „nezbude po něm – ani – stopa

OL441 (460) – Verš 1: „kteří obětí sjednali“

OL442 (461) – Verše 2 a 4 rozděleny podle Českého misálu, verš 2: “vysvoboď nás

OL443 (462) – Vybrána vhodnější odpověď, verš 2: „novou píseň

OL444 (463, 537, 564, 754) – Verš 1: „novou píseň“, verš 3: „a na citeru“, verš 5: „na svých ložích“

OL445 (464, 570)

OL446 (465, 655, 812)

OL447 (466) – Verš 3: vynechán text „Nemusí se obávat zlé zprávy“

OL448 (467)

OL449 (469) – Odpovědi mezi verši podle Českého misálu, verš 1: „svého Boha“ (podle Knihy žalmů), verš 2: „On zachovává věrnost“, verše 2, 3 a 4 rozděleny podle Českého misálu, verš 5: „přistěhovalce

OL450 (470) – Verše Tob 13 podle Českého misálu (část textu nebyla uvedena)

OL451 (471)

OL452 (472) – Vybrána správná odpověď podle Českého misálu, odpověď po každém verši podle Českého misálu

OL453 (473) – Odpověď po každém verši podle Českého misálu

OL454 (474, 532, 698, 740, 790) – Verš 2: zrušen nádech uprostřed verše, verš 3: „spravedlnost a po – koj se políbí

OL455 (475) – Verš 5: „Přinesu Ti oběť – díků, Hospodine, * a budu vzý – vat tvé jméno

OL456 (476, 661) – Verš 1 a 2: „Veleb, má – duše

OL457 (477, 579, 601, 664) – Verš 5: „spásu na – šeho Boha“

OL458 (478)

OL459 (479) – Verš 5: vložen nádech mezi verši podleKnihy žalmů

OL460 (480)

OL461 (481)

OL462 (482) – Verš 5: „slyšte “, verš 6: „usiluj – o něj!“

OL463 (483) – Verš 3: „Hospodinovo oko bdí“

OL464 (484, 814) – Verš 4: „Nelichvaří

OL465 (486, 493) – Verš 3: „jednají – v každé době

OL466 (488) – Odpovědi mezi verši a text veršů podle OL255

OL467 (489) – Verš 1 a 2: „Veleb, má – duše

OL468 (490)

OL469 (491) – Verš 6: upraven závěr druhé kadence „u – siluj o něj

OL470 (492)

OL471 (494)

OL472 (495) – Vybrána vhodnější odpověď, verš 2: „Jsi mé úto – čiště a má tvrz“

OL473 (496) – Verš 5 rozdělen podle Českého misálu, verš 3: nepovinný oddech přesunut, verš 7: „Ve spravedlnosti uzřím“

OL474 (497) – Verš 1: „novou píseň

OL475 (498) – Opravena chyba v melodii odpovědi (první nota v textu „na divy“ je g1), verš 1: „Hospodin přivolal – na zemi hlad“

OL476 (500) – Vybrána vhodnější odpověď, verš 4: „hledejte – stále jeho tvář!“

OL477 (501, 587) – Doplněny chybějící verše 1, 6 a 7, verš 4: příval by se byl pře – valil  přes nás“

OL478 (502) – Verš 5: „Já jsem ubohý

OL479 (503) – Verš 1 a 2: „Veleb, má – duše

OL480 (504) – Verš 3: „Pamatuje věčně“ a „ustanovil pro – tisíc pokolení“

OL481 (505) – Verš 4: „syn tvé služebnice“ a zrušen nádech uprostřed verše, verš 5: „oběť díků, Hospodine“ a „a budu vzývat tvé jméno“

OL482 (506) – Verš 1: „Oslavujte Hospodina“, slabiky lépe umístěny podle akcentů (verš 2, 3 a 7)

OL483 (507) – Trioly v odpovědi podle původní verze i Velikonočního graduálu, , verš 1: „koně i jezdce“, verš 2: „Hospodin je má síla“ a „On je můj Bůh, a já ho chválím + Bůh mého otce, a – já ho oslavuji“, verš 3: „jeho jmé – no je Hospodin“, verš 6: „Tvá pravice, Hospodine, ukazuje svou – moc a sílu

OL484 (508) – Trioly v odpovědi podle původní verze i Velikonočního graduálu, text veršů a jejich rozdělení podle Českého misálu, verš 6: doplněn text „Hospodin bude kralovat na vě – ky a navždy.“ (viz OL121)

OL485 (509) – Verš 2, oblouček na dlouhou slabikou v textu „na poušti?“, verš 3: „Poručil tedy mrakům“, verš 7: zrušeny nádechy uprostřed veršů

OL486 (510, 615) – Přehozeny verše 4 a 5, nápěv žalmu upraven podle rukopisu žalmu

OL487 (511) – Odpověď po každém verši podle Českého misálu, verš 2: „působí – radost srdci“, verš 3: „všech – ny jsou spravedlivé“, verš 4: „Dražší jsou nad zlato“

OL488 (512, 612) – Verš 3: „kteří obětí sjednali mou – smlouvu“

OL489 (513) – Verš 6: upraven závěr první kadence „aby od – vrátil jeho hněv“

OL490 (514)

OL491 (515) – Odpověď po každém verši podle Českého misálu

OL492 (516, 716) – Verš 4: „ve tvém domě“, verš 6: „den – ve tvých nádvořích“ a „tisíce:“

OL493 (517) – Verš 5: „Nesmíš mít – boha jiného“, verš 6: první slabika „“ s obloučkem

OL494 (518) – Vynechán původní verš 4

OL495 (519) – Verš 1: první slabika „Můj“ s obloučkem

OL496 (520) – Verš 2: „Úplně ze mě – smyj mou vinu“, verš 5: „že jsi bez úhony – ve svém soudu“

OL497 (521) – Verše 7 a 8 rozděleny podle Českého misálu

OL498 (522)

OL499 (523) – Verš 1: „dáv – né tvé divy“, verš 2: „přemítám o – všech tvých skutcích“, verš 3: upraven závěr druhé kadence „veliký – jako náš Bůh?“, verš 6: „jak stádo“

OL500 (524) – Vybrána jiná zhudebněná verze

OL501 (525, 595, 665, 743) – Verš 2: upraven závěr první kadence „zá – vory tvých bran

OL502 (526) – Verš 3: upraven závěr první kadence „Pamatuj – na dávné dny

OL503 (527)

OL504 (528) – Verš 2: „stal se Juda – Boží svatyní“ a „Izrael – Božím panstvím“

OL505 (529) – Verš 1, 2 a 3: „Oslavujte Hospodina“, slabiky lépe umístěny podle akcentů (verš 8 a 9)

OL506 (530, 553) – Verš 1: „Pravím Hospodinu“, verš 2: „ty mně zachováváš můj úděl“

OL507 (531)

OL508 (533, 626) – Verš 1: upraven závěr první kadence „z tvé sí – ly se raduje král“, verš 4 rozdělen podle Českého misálu

OL509 (534) – Odpovědi mezi verši podle Českého misálu

OL510 (535) – Odpovědi mezi verši podle Českého misálu, verš 2: „moře – i vše, co je v nich“,verš 3: „On zachovává“ a „zjednává právo utlačeným“, verše 3 – 6 rozděleny podle Českého misálu, verš 5: „chrání – přistěhovalce“, verš 7: „Podporuje sirotka“

OL511 (538) – Verš 4: upraven závěr druhé kadence„na mě – svou dlaň

OL512 (539) – Verš 2: upraven závěr první kadence na nebe – ty jsi tam

OL513 (540) – Verš 1 „vracíš, – Bože, člověka v prach“, verš 6 – vynechán text „dej zdar práci našich rukou“ (má být pouze 1x podle Českého misálu)

OL514 (541) – Verš 1: zrušen nádech uprostřed verše

OL515 (542) – Vybrána známější odpověď, verš 1: „novou píseň

OL516 (543) – Verš 1: „novou píseň“,verš 3: „je třeba se ho bát“

OL517 (544, 600) – Verše 3 a 4 rozděleny podle Českého misálu

OL518 (545) – Opravena chyba v doprovodu žalmu (druhá nota v tenoru je d)

OL519 (546) – Verš 3: „spásu našeho Boha“, verš 5: upraven závěr druhé kadence „Hospo – dinu na citeru

OL520 (547, 560, 666, 760, 789, 822) –  „stádce na – jeho pastvině

OL521 (548) – Verš 1: „svou mocí

OL522 (549) – Verš 1: „odpočí – vej, má duše“ a „od něho pochází – to, v co doufám“, verš 2: „má – tvrz, nepohnu se

OL523 (550)

OL524 (551) – Verš 2: „veškeré – chvály hodný“

OL525 (552) – Verš 3: „Chvalte ho hla – holem polnice

OL526 (554, 783) – Odpověď není po verši 5, verš 5: „který shlíží dolů na nebe“

OL527 (555)

OL528 (556) – Verš 5: „v skrytu – pomlouvá

OL529 (557, 799) – Opravena chyba v doprovodu odpovědi (předposlední nota v tenoru je d1)

OL530 (558) – Opravena chyba v doprovodu odpovědi – viz OL529, verš 3: „jeho jméno“, verš 4: „kdo tak činí“, a „zů – stává navždy

OL531 (559) – Verš 2: „přemírou – bohatství

OL532 (561, 592) – Verš 2: „a náš jazyk – plný – jásotu“, verš 3: „Velkou věc s nimi“

OL533 (562)

OL534 (563) – Verše Tob 13 podle Českého misálu

OL535 (565) – Opravena chyba v melodii odpovědi (poslední nota v textu „spasitele a“ je g1), verš 1: upraven závěr druhé kadence „lstivé – ho a zločinného“, verš 2: vložen nádech mezi verši podle Českého misálu, verš 3: přemístěn nádech mezi verši podle Českého misálu

OL536 (566, 715, 725) – Verš 2: „kdo ho – rozptýlil“, verš 3: „vysvobodí ho z ruky“, verš 4: „na hoře – Siónu

OL537 (567, 724) – Verš 6: „aby vysvobodil odsou – zené“, verš 8: „aby hlásali“ a upraven závěr druhé kadence „v Je – ruzalémě

OL538 (568)

OL539 (569, 691) – Odpovědi mezi verši podle Českého misálu, verš 2: „žádali písně ti, kdo“, verš 5: „Ať se mi jazyk při – lepí k patru“

OL540 (571, 690) – Verš 1: „Jeruzalém promě – nili v trosky“, verš 3: upraven závěr první kadence „Je – ruzalému“, verš 4: „Jsme vydáni poha – ně svých sousedů

OL541 (572) – Verš 4: „budou tam by – dlet a obsadí je

OL542 (573) – Verš 2: „a sly – šel jsi můj hlas“, verš 4: „všechny tvé příbo – je a vlny,“ a „se – přes mě převalily“, verš 5: „ale znovu spa – třím tvůj svatý chrám?“, verše 6 a 7rozděleny podleČeského misálu

OL543 (574)

OL544 (575) – Verš 1: zrušen nádech uprostřed verše, verš 3: „Tys totiž, Pane“

OL545 (577) – Verš 3: zrušen nádech uprostřed verše, verš 6: upraven závěr druhé kadence „nad národy

OL546 (578) – Verš 1: zrušen nádech uprostřed verše

OL547 (580, 607)

OL548 (581) – Vynechán původní verš 5, verš 6: doplněn o text „Bůh je – naše útočiště“

OL549 (582)

OL550 (583) – Verš 1: zrušen nádech uprostřed verše, verš 4: „A tys odpustil

OL551 (584) – Verš 3: „Pamatuje věčně“ a „pro – tisíc pokolení“

OL552 (589) – Odpovědi mezi verši podle Českého misálu

OL553 (591) – Vybrána správná odpověď podle Českého misálu, verš 1: „prchají – před ním“, verš 2: zrušen nádech uprostřed verše, verš 6: „dává smrti – uniknout

OL554 (593)

OL555 (594) – Změna délky předposlední noty v odpovědi z osminové na čtvrťovou (dlouhá slabika), verš 5: „zástupu ho – budu chválit“

OL556 (596) – Verš 5: „Má no – ha je vratká“

OL557 (597) – Verš 2: „Písní budu slavit – Boží jméno“

OL558 (598, 801) – Odpověď i po verši 4, verš 3 rozdělen na dva, „spíše jsem uklidnil

OL559 (599) – Správné pořadí veršů 3 a 4

OL560 (603) – Verš 4: „zezadu i – zepředu“, verš 7: „na nebe, – ty jsi tam

OL561 (604)

OL562 (605)

OL563 (606) – Odpověď po každém verši podle Českého misálu

OL564 (608) – Opravena chyba v melodii odpovědi (první nota v textu „na divy“ je g1), verš 4: „Potom své vyvedl“

OL565 (609) – Vybrána správná odpověď podle Českého misálu, odpověď po každém verši podle Českého misálu

OL566 (610, 639) – Odpověď i žalm sjednocen se žalmem pro pondělí 4. týdne 2

OL567 (611)

OL568 (613, 642)

OL569 (614) – Opravena chyba v doprovodu odpovědi (druhá nota v tenoru ve slově „Ho-spo-di-ne“ je d1)

OL570 (616) – Správné pořadí veršů (verše 2 a 3 byly přehozeny)

OL571 (617)

OL572 (618) – Verš 3: „Ledy a sněhy“, verš 7: „Země, veleb Pána“

OL573 (619) – Verš 2: „Vše, co na zemi roste, veleb Pána“

OL574 (620) – Verš 2: „Izraeli, veleb Pána“, verš 3: „Kněží Páně, velebte“

OL575 (621) – Verš 4: „Přinesu ti oběť – díků, Hospodine,“ a“a budu vzý – vat tvé jméno“, verš 6: upraven závěr druhé kadence „Je – ruzaléme

OL576 (622) – Nový text žalmu podle Českého misálu – viz OL34

OL577 (623) – Odpověď také po verši 5, verš 2: opraven text „Blaze tomu, kdo svou naději – vložil v Hospodina“ a „kdo nic nemá s modláři (+) s těmi, kdo se uchy – lují ke lži.

OL578 (624) – Upraven doprovod odpovědi (v altu má být f1 místo g1 u 3. až 6. noty), verš 5: upraven závěr první kadence „Vzbuď se, – proč spíš, Pane?

OL579 (625) – Verš 2: „V tvém jménu“, verš 3: „Neboť ty jsi leskem“

OL580 (627, 705) – Verš 6: „ten mě ctí“

OL581 (628)

OL582 (629, 798, 818) – Opravena chyba v doprovodu odpovědi (čtvrtá nota v altu je d1), odpověď i po verši 1

OL583 (630)

OL584 (631)

OL585 (632) – Verš 2: „Skvěj se září, ty, který“, verš 5: „Nasytils jej – chlebem slzavým“ a „a slzami jsi ho na – pojil“

OL586 (633) – Verš 4: „láska ho budou provázet“, verš 5: „Položím jeho – ruku na moře

OL587 (634) – Tečkovaný rytmus v odpovědi (podle originálu), odpověď po každém verši podle Českého misálu

OL588 (635) – Verš 2: „Tvůj rod za – jistím na věky“, verš 4: „Já ho pak ustanovím“

OL589 (636) – Odpovědi mezi verši podle Českého misálu

OL590 (637) – Verš 2: „Úplně ze mě – smyj mou vinu“, verš: 7: „rozdrtil

OL591 (638) – Verš 2: „a neodnímej“, verš 4: „Bezbožné budu u – čit

OL592 (640)

OL593 (641) – Verš 2: „v jehož duši – není klamu“, verš 4: „A tys odpustil,“

OL594 (643) – Odpovědi mezi verši podle Českého misálu

OL595 (644) – Odpověď po každém verši podle Českého misálu

OL596 (645) – Odpovědi mezi verši podle Českého misálu, verš 1: „na – polích Jaaru“, verš 2: „Vejděme do Hospodi – nova příbytku“

OL597 (646) – Verš 4: „ve tvém domě“, verš 5: „popatř na tvář svého – pomazaného, verš 6: „ve tvých nádvořích“ a „tisíce

OL598 (647)

OL599 (648) – Verš 1: „jednají – v každé době“, verš 4: „a ty se jim – staly léčkou“

OL600 (649) – Verš 1: „Nesmíš mít – boha jiného“, verš 2: první slabika „“ s obloučkem, verš 3: národ – nedbal na můj hlas

OL601 (650)

OL602 (651) – Odpověď po každém verši podle Českého misálu, verš 3: „Dobře mi, že – jsem byl“

OL603 (652) – Verš 4: „Má no – ha je vratká

OL604 (653, 765)

OL605 (654) – Verš 4: „Hledal jsem Hospodi – na a vyslyšel mě

OL606 (656)

OL607 (657) – Verš 4: vložen nádech mezi verši podleČeského misálu

OL608 (658) – Opravena chyba v doprovodu žalmu (v altu čtvrtá nota od konce je c1), verše 3 a 5: vložen nádech mezi verši podle Českého misálu

OL609 (659)

OL610 (660)

OL611 (662) – Verš 2: „Má modlitba ať je před tebou“, verš 4: „K tobě, Hospodine, Pane“

OL612 (663)

OL613 (667, 742, 820) – Verš 1: vložen nádech mezi verši podle Českého misálu (u původního žalmu 742 byl chybný text)

OL614 (668)

OL615 (669) – Verše 4 a 5 rozděleny podle Českého misálu, verš 5: „a ukáži – mu svou spásu“

OL616 (670) – Odpovědi mezi verši podle Českého misálu, verš 3: vložen nádech, verš 5: zrušen nádech uprostřed verše

OL617 (671)

OL618 (672)

OL619 (673) – Vybrána vhodnější odpověď, odpověď po každém verši podle Českého misálu

OL620 (674)

OL621 (675)

OL622 (676) – Odpovědi mezi verši podle Českého misálu, verš 3: „proč se shá – níte po lži?“

OL623 (677) – Odpovědi mezi verši podle Českého misálu, verš 1: „Pravím Hospodinu“, verš 4: „Ty jsi, Hospodine, mým“ a „zachová – váš můj úděl“, verš 6: „po tvé pravi – ci je věčná slast“

OL624 (678)

OL625 (679) – Verše 2 – 4 rozděleny podle Českého misálu, verš 5: upraven závěr druhé kadence „blaho – od Hospodina“

OL626 (680) – Verš 1: „Pravím Hospodinu“, Verš 2: „ty mně zachováváš“, verš 5: zrušen nádech uprostřed verše

OL627 (681) – Verš 5: „se odvrací Hospodin“

OL628 (682) – Verš 2: „Úplně ze mě – smyj mou vinu“

OL629 (683)

OL630 (684) – Verš 1: zrušen nádech uprostřed verše, původní verš 3 rozdělen na dva verše, verš 4: „ble – sky svět ozařují“ a „země to vi – dí a chvěje se“, verš 7: vložen nádech mezi verši podle Českého misálu

OL631 (685) – Verš 8: „ob – léknu hanbou

OL632 (686) – Verš 2: „Tvůj rod za – jistím na věky

OL633 (687) – Verš 5: „S Bohem si povedem – udatně“

OL634 (688) – Verš 4: „Bůh se ukázal – v jejich pevnostech“ a „jako – jistá ochrana“, verš 4: „ve – tvém chrámě

OL635 (689) – Odpověď po každém verši podle Českého misálu, verš 2: „ať zachovám tvůj“

OL636 (692) – Vybrán vhodnější nápěv k žalmu (původní byl příliš nízko), verš 4: upraven závěr druhé kadence„vzty – čili na vítězství

OL637 (693)

OL638 (694)

OL639 (695) – Verš 4: „na tisíc

OL640 (696)

OL641 (697) – Odpověď po každém verši podle Českého misálu

OL642 (699) – Vybrána vhodnější odpověď, verš 1: „Každý den tě – budu velebit,“, verš 2: „a veškeré – chvály hodný“

OL643 (700) – Verš 1: „všechno, – co chtěl, učinil

OL644 (701) – Verš 1: „Zpívejte Hospo – dinu, hrejte mu“, verš 3: „hledejte – stále jeho tvář!“

OL645 (702) – Verš 1: „ty, který – trůníš“

OL645 (703) – Verš 2: „Úplně ze mě – smyj mou vinu“

OL647 (706) – Verš 4 – „Bůh se ukázal – v jejích pevnostech * jako – jistá ochrana“

OL648 (707) – Verš 1: „Hospodine, šlapou – po tvém lidu, verš 2: „Vdovy a přistěho – valce vraždí“,

OL649 (708) – Verš 7: „kéž je to zapsáno“

OL650 (709) – Odpovědi mezi verši podle Českého misálu, verš 3 a 5 rozděleny podle Českého misálu, verš 3: „Můj příbytek je stržen“, verš 4: „Bůh svinul jako tka – dlec“, a „odří – zl od osnovy“, verš 5: „ať ožije můj duch. + Uzdrav – mě a oživ!

OL651 (710) – Vybrán vhodnější nápěv k žalmu (původní byl příliš nízko)

OL652 (711) – Verš 1: „kteří obětí sjednali mou – smlouvu“, verš 8: „ten mě ctí“

OL653 (712) – Vybrána správná odpověď podle Českého misálu, verš 4: „Bože, náš spasi – teli, obnov nás“, verš 5 – „Což se budeš na nás – stále hněvat,“ a „svůj hněv rozšíříš“, verš 6: „aby se tvůj lid mohl – v tobě radovat?“

OL654 (713)

OL655 (714)

OL656 (717, 735) – Verš 5: upraven závěr první kadence„to – mu, kdo není Bůh“, verš 6:zrušen nádech uprostřed verše

OL657 (718) – Verš 2: zrušen nádech uprostřed verše ve druhé kadenci

OL658 (719) – Verše 3 a 4 rozděleny podle Českého misálu a doplněn chybějící text „nic jsem nezavinil, a přece vyrážejí a útočí.“

OL659 (720) – Verš 2 rozdělen podle Českého misálu, „u něho – není“, verš 3: „Vrací se do své půdy, když – vyjde jeho dech“, verš 5: „moře i vše“

OL660 (721) – Verš 4: „Vždyť pro tebe jsem – snášel potupu“

OL661 (722) – Verš 4: „Já jsem ubohý“

OL662 (723) – Odpověď po každém verši podle Českého misálu, verš 5: „já však dávám pozor na tvá – přikázání

OL663 (726, 734, 738) – Verš 2: „a neodnímej“, verš 3: „vrať mi radost – ze své ochrany“, verš 4: „Bezbožné budu u – čit tvým cestám“, verš 6: „srdcem, – Bože, nepohrdneš

OL664 (727) – Verš 3: zrušen nádech uprostřed verše

OL665 (728) – Opravena chyba v melodii žalmu (v první kadenci má být soprán a tón níže – kromě prvního tónu, tj. f1 – e1, f1, g1 a g1)

OL666 (729) – Verše 4–6 rozděleny podle Českého misálu, vynechán text „jeho velebnost převyšuje zemi i nebe“ (má být pouze 1x podle Českého misálu)

OL667 (730, 817) – Odpověď po každém verši podle Českého misálu (u původního žalmu 817 vybrána vhodnější odpověď)

OL668 (731) – Verš 2: „Buď velebeno Hospodi – novo jméno“, verš 3: „buď chváleno Hospodi – novo jméno“, verš 5 rozdělen podle Českého misálu

OL669 (732) – Verš 3: upraven závěr první kadence „o – běťmi na výšinách

OL670 (733) – Vybrána vhodnější odpověď, verš 1: „Bůh je má – spása“, verš 2: „Hospodin je má síla a má – chvála“, verš 4: „Děkujte – Hospodinu * a vzývejte jeho – jméno“, verš 7: „neboť velikým uprostřed vás je Svatý – Izraele“

OL671 (736)

OL672 (739) – Verš 1: „Tak ať mluví“

OL673 (741)

OL674 (743) – Verš 4: „Ať ti Hospodin po – žehná ze Siónu“

OL675 (744) – Verš 2: „a veškeré – chvály hodný“

OL676 (745)

OL677 (746) – Verš 3: „Hospodinovo oko“, verš 6: „důvěřujeme

OL678 (747) – Odpověď po každém verši podle Českého misálu

OL679 (748)

OL680 (749)

OL681 (750) – Verš 2: „upev – nil ho nad proudy“, verš 5: „odměnu od Boha“, verš 6: „kdo hledají tvář“

OL682 (751) – Verš 9 rozdělen podle Českého misálu

OL683 (752) – Verš 1: „a svatý – ve všech svých – činech“, verš 2: „Blízko je Hospodin“

OL684 (753) – Verš 4 rozdělen podle Českého misálu

OL685 (755)

OL686 (756)

OL687 (757) – Verš 4: „ve tvém domě“, verš 6 rozdělen podle Českého misálu, „je slun – cem a štítem“ a „popřává milosti i slávy

OL688 (758) – Verš 3: „Přinesu Ti oběť – díků, Hospodine,“ a „budu vzý – vat tvé jméno

OL689 (761) – Verš 3: „Neboť Hospodinovo slovo“

OL690 (762) – Verš 1: „Oslavujte Hospodina

OL691 (763) – Verš 3 rozdělen podle Českého misálu, Verš 5: „Ve spravedlnosti

OL692 (764)

OL693 (766) – Odpověď po každém verši podle Českého misálu, verš 4: „ať zachovám tvůj zákon“

OL694 (767) – Odpověď po každém verši podle Českého misálu

OL695 (768, 770) – Verš 8 – vynechán text „dej zdar práci našich rukou“ (má být pouze 1x podle Českého misálu)

OL696 (769) – Opravena chyba v doprovodu odpovědi (čtvrtá nota v altu je d1), verš 4: „jeho dny stínu“

OL697 (771) – Verš 5 rozdělěn podle Českého misálu

OL698 (772)

OL699 (773)

OL700 (774)

OL701 (775)

OL702 (776) – Odpověď po každém verši podle Českého misálu

OL703 (777)

OL704 (778)

OL705 (779)

OL706 (781)

OL707 (782) – Verš 1: „Zpívejte Hospo – dinu, hrejte mu“, verš 3: „hledejte – stále jeho tvář!“

OL708 (784) – Odpověď po každém verši podle Českého misálu

OL709 (786) – Verš 5: „Uzřely všechny kon – činy země

OL710 (787)

OL711 (788)

OL712 (791) – Původní verze doprovodu odpovědi a nápěvu žalmu, nový text žalmu podle Českého misálu

OL713 (792) – Verš 2: „hrajte mu“

OL714 (794, 805) – U 805 vynechán původní verš 3

OL715 (797) – Vybrána vhodnější odpověď

OL716 (800) – Vybrána správná odpověď podle Českého misálu, odpověď také po verši 1

OL717 (802) – Odpovědi mezi verši podle Českého misálu, verš 3:„Rozpomenou se a k Hospodinu se obrátí“ („a“ místo nádechu), verše 5–7 rozděleny podle Českého misálu a vynechán text – „před ním se skloní všichni, kdo sestupuje v prach. I má duše bude pro něho žít“

OL718 (803) – Verš 3 rozdělen na dva verše, verš 5: upraven závěr první kadence „blaho – od Hospodina“, verš 6: zrušen nádech uprostřed verše

OL719 (804) – Verš 1: „Zpívejte Hospo – dinu, hrejte mu“, verš 3: „hledejte – stále jeho tvář“, vynechán původní verš 7

OL720 (806) – Verše 5 a 6 rozděleny podle Českého misálu, vynechán text „dokud neuzří své protivníky ve zmatku“

OL721 (808)

OL722 (810) – Odpovědi mezi verši podle Českého misálu, verše 1 – 3 rozděleny podle Českého misálu, verš 4: „chrání – přištěhovalce

OL723 (811) – Odpověď po každém verši podle Českého misálu, správné pořadí veršů (původně byly přehozeny verše 3-4 a 5-6)

OL724 (815) – Verš 3: „hlaholem polnice

OL725 (816) – Verš 1: „novou píseň“, verš 3: „na bu – ben a na citeru“, verš 5: „Ať svatí já – sají

OL726 (821) – Vybrána vhodnější odpověď

OL727 (823) – Verš 4: „ve tvém domě“

OL728 (824)

Příklady:

423 – verš 2: „Ho – spodin ze Siónu“ místo „Hospodin – ze Siónu

434 – verš 3: „Zachrá – nil nás od nepřátel“ místo „Zachránil – nás od nepřátel

437 – verš 4: „má – v paměti, žejsme jen prach“ místo „má v paměti, – že jsme – jen prach

438 – verš 4: „Bůh se ukázal v jejich pevnostech * jako jistá ochrana“místo„Bůh – v jejich pevnostech * se ukázal jako – jistá ochrana“

449 – verš 6: „uprostřed tebe, Je – ruzaléme“ místo „uprostřed tebe, – Jeruzaléme

454 – verš 8: „přichází spása od – Hospodina“ místo „přichází spása od Hos – podina

458 – verš 3: „kve – te jak – polní květ“ místo „kvete jak – polní – květ

491 – verš 6: „hledej pokoj a u – siluj o něj“ místo „hledej pokoj a – usiluj o něj

506 – verš 2: „On si – vzpomněl na nás v našemponížení“ místo „On si vzpomněl – na nás v našem ponížení

513 – verš 6: „aby od – vrátil jeho hněv“ místo „„aby – odvrátil svůj hněv

521 – verše 7 a 8: „Rozhodl se, – že je zničí, * kdyby se Mojžíš, jeho vyvolený, u – něho nepřimlouval,“ a „aby od – vrátil jeho hněv, * jímž – je chtěl zahubit.“ místo „Rozhodl se, – že je zničí, * kdyby se Mojžíš, – jeho vyvolený,“ a „u – něho nepřimlouval, * aby odvrátil jeho hněv, jímž – je chtěl zahubit.

523 – verš 3: „veliký – jako náš Bůh?“ místo „veliký ja – ko je Bůh náš?“

526 – verš 3: „Pamatuj – na dávné dny“místo„Pamatuj na – dávné dny

529 – verš 8: „Jako majetek – Izraeli, svémuslužebníku“ místo : „Jako majetek Izra – eli, svému služeb níku“ a „Vysvo – bodil nás od našichprotivníků“ místo „Vysvobodil – nás od našich protiv níků

533 – verš 1: „Hospodine, z tvé sí – ly se raduje král“ místo „Hospodine, z tvé síly – raduje se král“ a verš 4: „Žádal od – tebe život: * dopřáls mu dlouhá léta na – věčné časy“ místo „Žádal od tebe – život: dopřáls mu * dlouhá léta na – věčné časy

538 – verš 4: „a kladeš na mě – svou dlaň“ místo „a kladeš na – mě svou dlaň

539 – verš 2: „vystoupil na nebe – ty jsi tam“ místo „vystoupil na ne – by jsi tam

546 – verš 5: „Hrejte Hospo – dinu na citeru“ místo „Hrejte Hospodi – nu na citeru

549 – verš 1: „Jen v Bohu odpočí – vej, má duše, * od něho pochází – to, v co doufám“ místo „Jen v Bohu odpočí – vá má duše, * od něho – je má spása

552 – verš 3: „Chvalte ho hla – holem polnice“ místo „Chvalte ho hla – holem trouby

565 – verš 1: „lstivé – ho a zločinného“ místo „lstivého – a zločinného

572 – verš 1: „budou tam by – dlet a obsadí je“ místo „budou tam bydlet – a je obsadí

577 – verš 6: „vyřkne rozsudek – nad národy“ místo „vyřkne rozsudek nad – národy

603 – verš 4: „zezadu i – zepředu“ místo „zezadu i – zpředu“ a verš 7: „I kdybych vystoupil na nebe, – ty jsi tam“ místo „I kdybych vystoupil na ne – be jsi tam

618 – verš 3: „Ledy a sněhy“ místo „Lesy a sněhy“ a verš 7: „Země, veleb Pána“ místo „Země, velebte Pána“

619 – verš 2: „Vše, co na zemi roste, veleb Pána“ místo „Vše, co na zemi roste, velebte Pána“

620 – verš 2: „Izraeli, veleb Pána“ místo „Izraeli, velebte Pána“

624 – verš 5: „Vzbuďse, – proč spíš, Pane?“ místo „Vzbuď – se, proč spíš, Pane?

681 – verš 5: „se odvrací Hospodin s odporem“ místo „se obrací Hospodin s odporem“

700 – verš 1: „všechno, – co chtěl, učinil“ místo „u – činil všechno co chtěl

717 – verš 5: „Popudili mě k žárlivosti kvůli to – mu, kdo není Bůh“ místo „Popudili mě k žárlivosti kvůli – tomu, kdo není Bůh

720 – verš 2: „Nespoléhejte na kní – žata, na člověka, * u něho – není spásy“ místo „Nespolé – hejte na knížata, * na člověka, u něhož – není spásy

726 – verš 3: „vrať mi radost – ze své ochrany“ místo „vrať mi ra – dost z tvé ochrany“ a verš 6: „pokorným srdcem, – Bože, nepohrdneš“ místo „pokorným srdcem nepo – hrdneš, Bože

728 – v notovém zápisu žalmu v první kadenci má být soprán a tón níže (kromě prvního tónu), tj. f1 – e1, f1, g1 a g1

731 – verš 3: „buď chváleno Hospodi – novo jméno“, místo „buď chváleno jméno – Hospodinovo

732 – verš 3: „svými o – běťmi na výšinách“ místo „oběť – mi na výšinách

753 – verš 4: „kdo se k tobě utíkají, – ať se veselí, * ať já – sají bez přestání“ místo „kdo se – k tobě utíkají, * ať se veselí, + ať já – sají bez přestání

Jako první vznikly Responzoriální žalmy k obřadům Svatého týdne a několika dalším významným dnům liturgického roku, které vyšly ve sbírce Třicet společných žalmů pro žalmisty nebo scholy cantorum a Boží lid (1971). Zpočátku využíval P. Josef Olejník překlady P. Josefa Kunického nebo Římského misálu P. Zdeňka Švédy. Záhy vznikly žalmy pro všechny nedělní cykly A, B a C už podle nového lekcionáře (1978-1981). Nedělní žalmy byly později doplněny o slavnosti, svátky a památky svatých, a tak vznikl první vydaný Žaltář pro neděle, slavnosti, svátky a památky a mše spojené s určitými obřady („červený žaltář“, 1994), později byl soubor doplněn o Žaltář pro všední dny doby adventní, vánoční, postní a velikonoční („fialový žaltář“, 2002) a dva Žaltáře pro všední dny liturgického mezidobí („zelené žaltáře“, 2002).

Stávající vydání Responzoriálních žalmů ve čtyřech svazcích bylo ve své době nesmírně přínosné, protože sbírka obsahuje žalmy na každý liturgický den, ke každé slavnosti, svátku, či památce svatých a k dalším liturgickým příležitostem. Došlo však k sazbě provizorně vydaných žalmů, či pracovních verzí bez nějaké zásadnější edice. Některé žalmy se opakují, ale jednotlivé verze se liší, v několika případech byla vybrána chybná odpověď nebo celý žalm, jindy jsou uvedeny nesprávné verše žalmu, v žalmových textech se objevují chyby,…

Proto jsme se rozhodli připravit revidované vydání všech Responzoriálních žalmů P. Josefa Olejníka. Nové vydání je motivováno těmito cíly:

 • Sladění žaltáře se současnými liturgickými texty, které se opírají o velmi zdařilý překlad Dr. Bognera starozákonní Knihy žalmů (tzv. liturgický překlad).
 • Aplikace jednotných pravidel pro sazbu liturgických zpěvů, která již byla aplikována u nově vydávaných graduálů (Obřadní graduál, Sváteční graduál, Nedělní graduál, Velikonoční graduál…)
 • Možnost výběru z několika verzí žalmů, neboť některé žalmy byly zhudebněny vícekrát.
 • Odstranění chyb v současném žaltáři.

Nové vydání Responzoriálních žalmů bylo po o širší diskusi zvoleno ve dvou svazcích:

a) Žaltář I obsahuje žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční, což odpovídá dvěma původním sbírkám Žaltář pro neděle, slavnosti, svátky a památky a mše spojené s určitými obřady („červený žaltář“, 1994) a Žaltář pro všední dny doby adventní, vánoční, postní a velikonoční („fialový žaltář“, 2002). Uspořádání je podle Českého misálu (1. neděle adventní A, B, C, pondělí po 1. neděli adventní, úterý po 1. neděli adventní,…). Sbírka obsahuje cca 400 stran včetně liturgického kalendáře, kalendáře svatých, přehledu obřadů, abecedního seznamu odpovědí a seznamu žalmů.

b) Žaltář II obsahuje žalmy pro všední dny liturgického mezidobí, cyklus 1 a cyklus 2, což odpovídá oběma sbírkám Žaltář pro všední dny liturgického mezidobí, cyklus 1 a cyklus 2 („zelené žaltáře“, 2002). Uspořádání je podle Českého misálu s tím, že nejprve jsou uvedeny žalmy cyklu 1, a potom žalmy cyklu 2 (pondělí 1. týdne 1, úterý 1. týdne 2, …). Sbírka obsahuje cca 370 stran včetně liturgického kalendáře, abecedního seznamu odpovědí a seznamu žalmů.

Žalmy budou očíslovány podle výskytu za sebou (OL1 – 1. neděle adventní A, OL2 – 2. neděle adventní B, …). U obou svazků se žalmy neopakují, nicméně v pravidelném uspořádání je uveden odkaz, pokud se stejný žalm i s  verši již v žaltáři vyskytnul dříve (např. 23. neděle v mezidobí A – viz OL58).

Plně si uvědomujeme, že dochází k zásadní změně žaltáře oproti tomu, který byl vydán před 20 lety, a na který jsme si už zvykli. Bylo však potřeba podívat se na dílo P. Josefa Olejníka s odstupem času a s kritickým pohledem. Pevně věříme, že toto dílo bude impulzem k lepší a správnější interpretaci Responzoriálních žalmů při liturgii. Před desítkami let jsme také bojovali s přijetím jednotného Kancionálu, ale nakonec se ukázalo, že jeho vydání bylo vykročením správným směrem.

Nové Responzoriální žalmy budou vydány nejdříve v roce 2021. Závisí to na tom, zda se nám do té doby podaří vydání připravit, a zda na trhu vznikne dostatečná potřeba pro nové vydání responzoriálních žalmů od P. J. Olejníka.

Otázkou zůstává, jakým způsobem vyřešit žalmy pro zpěváky, protože varhanní doprovod o velikosti 400 stran je příliš těžký na to, aby ho zpěváci drželi v ruce při zpěvu žalmů. Nabízí se tři varianty:

 • Zpěvník velikosti A5 podobně jako u vydávaných graduálů
 • Žalmy na samostatných listech, které by byly volně vloženy do krabice a zpěváci by si vzali ke mši svaté jen stránku s příslušným žalmem.
 • Elektronické verze, které bychom publikovali na našich webových stránkách josefolejnik.cz a/nebo liturgie.cz.