srpen

1. 8. Památka sv. Alfonsa Marie z Liguori

Sváteční graduál č. 678, 825

*200 – Nauč mě, Hospodine, svým příkazům. Ž 119 (118)

2. 8. Panny Marie Královny andělů
2. 8. nezávazná památka sv. Eusebia

*218 – Navěky chci zpívat o Hospodinových milostech. Ž 89 (88)

2. 8. nezávazá památka sv. Petra Juliána

*204 – Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý. Ž 34 (33)

4. 8. Památka sv. Jana Maria Vianneye

Sváteční graduál č. 616, 645

*166 – Jděte do celého světa a hlásejte evangelium. Ž 117 (116)

5. 8. nezávazná památka Posvěcení římské baziliky Panny Marie

Sváteční graduál č. 805, 670

*243 – Ty jsi čest našeho lidu. Jdt 13,18

6. 8. Svátek Proměnění Páně

Sváteční graduál č. 661–662

*224 – Hospodin kraluje, je povznesen nad celou zemí. Ž 97 (96)

7. 8. nezávazná památka sv. Sixta II.

*198 – Kdo sejí v slzách, žnout budou s jásotem. Ž 126 (125)

7. 8. nezávazná památka sv. Kajetána

*208 – Blaze muži, který se bojí Hospodina. Ž 112 (111)

8. 8. Památka sv. Dominika

Sváteční graduál č. 663, 664, 607, 825

*223 – Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. Ž 96 (95)

9. 8. Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže

Sváteční graduál č. 684, 815

*239 – Hle, ženich přichází, jděte naproti Kristu Pánu! Ž 45 (44)

kanc. 643 – Slyš, dcero, pohleď a naslouchej. Ž 45 (44)

10. 8. Svátek sv. Vavřince

Sváteční graduál č. 665–667

*225 – Blaze muži, který se slitovává a půjčuje. Ž 112 (111)

11. 8. Památka sv. Kláry

Sváteční graduál č. 668, 829, 836, 831, 832

*193 – Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem. Ž 16 (15)

12. 8. nezávazná památka Jany Františky de Chantal

*229 – Ochraň, Pane, duši mou v pokoji u tebe. Ž 131 (130)

13. 8. nezávazná památka sv. Ponciána a Hippolyta

*207 – Naše duše vyvázla jako pták z ptáčnikovy léčky. Ž 124 (123)

14. 8. Památka sv. Maxmiliána Maria Kolbeho

Sváteční graduál č. 730, 619

*198 – Kdo sejí v slzách, žnout budou s jásotem. Ž 126 (125)

večerní mše svatá:

Vigilie slavnosti

Sváteční graduál č. 669, 670

*227 – Vstaň, Hospodine, vejdi na místo svého odpočinku ty i tvá vznešená archa. Ž 132 (131)

15. 8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

Sváteční graduál č. 671–673, 623

*228 – Po své pravici máš královnu ozdobenou ofirským zlatem. Ž 45 (44)

16. 8. nezávazná památka Štěpána Uherského

Sváteční graduál č. 667, 833

*208 – Blaze muži, který se bojí Hospodina. Ž 112 (111)

19. 8. nezávázná památka sv. Jana Eudese

*229 – Ochraň, Pane, duši mou v pokoji u tebe. Ž 131 (130)

20. 8. Památka sv. Bernarda

Sváteční graduál č. 835–836

*200 – Nauč mě, Hospodine, svým příkazům. Ž 119 (118)

21. 8. Památka sv. Pia X.

Sváteční graduál č. 820, 822

*218 – Navěky chci zpívat o Hospodinových milostech. Ž 89 (88)

22. 8. Památka Panny Marie Královny

Sváteční graduál č. 611, 674–675

*215 – Buď veleben Hospodin nyní i navěky! Ž 113 (112)

23. 8. nezávazná památka sv. Růženy z Limy

*199 – Jinoši a panny, chvalte Hospodinovo jméno!  Ž 148

24. 8. Svátek sv. Bartoloměje

Sváteční graduál č. 806, 808–809

*230 – Ať tvoji zbožní, Hospodine, vypravují o slávě tvé vznešené říše. Ž 145 (144)

25. 8. nezávazná památka sv. Benedikta, Jana, Matouše, Izáka a Kristina

*207 – Naše duše vyvázla jako pták z ptáčnikovy léčky. Ž 124 (123)

25. 8. nezávazná památka sv. Ludvíka

*208 – Blaze muži, který se bojí Hospodina. Ž 112 (111)

25. 8. nezávazná památka sv. Josefa Kalasanského

*204 – Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý. Ž 34 (33)

25. 8. nezávazná památka bl. Metoděje Dominika Trčky, kněze

27. 8. Památka sv. Moniky

Sváteční graduál č. 676–677

*229 – Ochraň, Pane, duši mou v pokoji u tebe. Ž 131 (130)

28. 8. Památka sv. Augustina

Sváteční graduál č. 678–679

*200 – Nauč mě, Hospodine, svým příkazům. Ž 119 (118)

29. 8. Památka Umučení sv. Jana Křtitele

Sváteční graduál č. 680–681, 736

*161 – Ústa má budou vyprávět o tvé spravedlnosti. Ž 71 (70)