červen

1. 6. Památka sv. Justina

Sváteční graduál č. 680, 827

*195 – Pán mě vysvobodil ze všech mých obav. Ž 34 (33)

2. 6. nezávazná památka sv. Marcelina a Petra

*207 – Naše duše vyvázla jako pták z ptáčníkovy léčky. Ž 124 (123)

3. 6. Památka sv. Karla Lwangy a druhů

*207 – Naše duše vyvázla jako pták z ptáčníkovy léčky. Ž 124 (123)

5. 6. Památka sv. Bonifáce

Sváteční graduál č. 814–815

*166 – Jděte do celého světa a hlásejte evangelium. Ž 117 (116)

6. 6. nezávazná památka sv. Pavlíny, panny a mučednice

texty dle domluvy s knězem

6. 6. nezávazná památka sv. Norberta

*19 – Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám. Ž 24(23)

9. 6. nezávazná památka sv. Efréma Syrského

*196 – Ústa spravedlivého mluví moudře. Ž 37 (36)

11. 6. Památka sv. Barnabáše

Sváteční graduál č. 632, 626, 810

*201 – Hospodin zjevil svou spásu před zraky pohanů. Ž 98 (97)

13. 6. Památka sv. Antonína z Padovy

Sváteční graduál č. 624–627, 836, 825

*218 – Navěky chci zpívat o Hospodinových milostech. Ž 89 (88)

15. 6. nezávazná památka sv. Víta

*207 – Naše duše vyvázla jako pták z ptáčníkovy léčky. Ž 124 (123)

19. 6. nezávazná památka sv. Jana Nepomuckého Neumanna

*193 – Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem. Ž 16 (15)

19. 6. nezávázná památka sv. Romualda

*229 – Ochraň, Pane, duši mou v pokoji u tebe. Ž 131 (130)

21. 6. Památka sv. Aloise Gonzagy

Sváteční graduál č. 834, 836

*193 – Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem. Ž 16 (15)

22. 6. nezávazná památka sv. Paulína

*51 – Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli. Ž 40 (39)

22. 6. nezávazná památka sv. Jana Fishera a Tomáše Mora

*198 – Kdo sejí v slzách, žnout budou s jásotem. Ž 126 (125)

Vigilie slavnosti

*219 – Od klína mé matky byls mým ochráncem. Ž 71 (70)

24. 6. Slavnost Narození sv. Jana Křtitele

Sváteční graduál č. 627–629

*220 – Chválím tě, že jsem vznikl tak podivuhodně. Ž 139 (138)

27. 6. nezávazná památka sv. Cyrila Alexandrijského

*218 – Navěky chci zpívat o Hospodinových milostech. Ž 89 (88)

28. 6. Památka sv. Ireneje

Sváteční graduál č. 814, 818

*196 – Ústa spravedlivého mluví moudře. Ž 37 (36)

Vigilie slavnosti

*214 – Všude na zemi pronikl jejich hlas. Ž 19 (18)

29. 6. Slavnost sv. Petra a Pavla

Sváteční graduál č. 630–637

*195 – Pán mě vysvobodil ze všech mých obav. Ž 34 (33)

30. 6. Svátek Výročí posvěcení katedrály

*646 – Jak milý je tvůj příbytek, Hospodine zástupů. Ž 84 (83)

*613 – Ty, Hospodine, vládneš nade vším. 1 Kron 29

*238 – Proudy bystřin jsou k radosti Božímu městu, přesvatému stánku Nejvyššího. Ž 46 (45)