Jaký žalm se dnes hraje? Co bychom mohli zpívat na nejbližší svátek?

Mohl by Ti pomoci tento liturgický kalendář.

Pokud se Ti nezobrazuje aktuální obsah, zkus obnovit stránku (F5, refresh, obnovit, načíst znovu).

 

LITURGICKÉ MEZIDOBÍ – NEDĚLNÍ CYKLUS B – II. FERIÁLNÍ CYKLUS

2. 12. 2018 1. neděle adventní C

Vánoční graduál č. 1–6

*138 – K tobě pozvedám svou duši, Hospodine. Ž 25 (24)

 

3. 12. památka sv. Františka Xaverského

Sváteční graduál č. 826, 648

*301 – Zaradoval jsem se, když mi řekli: „Do domu Hospodinova půjdeme!“ Ž 122 (121)

*166 – Jděte do celého světa a hlásejte evangelium. Ž 117 (116)

 

4. 12. 2018 Úterý po 1. neděli adventní

*302 – V jeho dnech rozkvete spravedlnost a hojnost pokoje navěky. Ž 72 (71)

 

4. 12. nezávazná památka sv. Jana Damašského

*240 – Slova tvá, Pane, jsou duch a jsou život. Ž 19 (18)

 

5. 12. 2018 Středa po 1. neděli adventní

*303 – Smím přebývat v Hospodinově domě na dlouhé, předlouhé časy. Ž 23 (22)

 

6. 12. 2018 Čtvrtek po 1. neděli adventní

*304 – Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky. Ž 118 (117)

 

6. 12. nezávazná památka sv. Mikuláše

Sváteční graduál č. 739–740, 607

*51 – Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli. Ž 40 (39)

 

7. 12. 2018 Památka sv. Ambrože

Sváteční graduál č. 826–827

*305 – Hospodin je mé světlo a má spása. Ž 27 (26)

*218 – Navěky chci zpívat o Hospodinových milostech. Ž 89 (88)

 

8. 12. 2018 Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu

Vánoční graduál č. 79–82; Sváteční graduál č. 611

*241 – Zpívejte Hospodinu píseň novou, protože učinil podivuhodné věci. Ž 98 (97)

 

9. 12. 2018 2. neděle adventní C

Vánoční graduál č. 7–12

*139 – Velkou věc s námi učinil Hospodin, naplnila nás radost. Ž 126 (125)

 

10. 12. 2018 Pondělí po 2. neděli adventní

*307 – Pane, ukaž nám své milosrdenství a uděl nám scou spásu. Ž 85 (84)

 

11. 12. 2018 Úterý po 2. neděli adventní

*308 – Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. Ž 96 (95)

 

11. 12. nezávazná památka sv. Damasa I.

*157 – Ty jsi kněz na věky podle Melchizedechova řádu. Ž 110 (109)

 

12. 12. 2018 Středa po 2. neděli adventní

*309 – Veleb, duše má, Hospodina. Ž 103 (102)

 

12. 12. nezávazná památka Panny Marie Guadalupské

*317 – Ať tě, Bože, velebí národy, ať tě velebí kdekterý národ! Ž 67 (66)

 

13. 12. 2018 Památka sv. Lucie

Sváteční graduál č. 814a, 829–830

*310 – Budu tě oslavovat na věky, můj Bože, Králi. Ž 145 (144)

*203 – Do tvých rukou, Pane, svěřuji ducha svého. Ž 31 (30)

 

14. 12. 2018 Památka sv. Jana od Kříže

Sváteční graduál č. 684, 815

*311 – Blaze tomu, kdo svou naději vložil do Hospodina. Ž 1

*196 – Ústa spravedlivého mluví moudře. Ž 37 (36)

 

15. 12. 2018 Sobota po 2. neděli adventní

*312 – Bože, obnov nás, rozjasni svou tvář a budeme spaseni. Ž 80 (79)

 

16. 12. 2018 3. neděle adventní C

Vánoční graduál č. 13–18

*140 – Plesejte a jásejte, neboť nad vámi vládne Svatý Izraele.  Iz 12,2-6

 

 

Nejnovější příspěvky

 

Co mít po ruce

Online lekcionář s biblickými čteními najdeš na webu liturgie.cz

Žalmy pro neděle a svátky nalezneme v červeném žaltáři (I. díl).

 

Různé zpěvy ke svátkům svatých jsou nově uspořádány ve Svátečním graduálu.

 

 

 

Nalezneš tu aktuální notový materiál (nebo alespoň odkazy na něj) zhudebněný P. Josefem Olejníkem pro katolickou liturgii.

Zhudebněné žalmy od dalších českých autorů nalezneš na webu liturgie.cz.

Zakoupením tištěných publikací podpoříte vydávání dalších. Děkujeme.


Pokud se Ti nezobrazuje aktuální obsah, zkus obnovit stránku (F5, refresh, obnovit, načíst znovu).