říjen

1. 10. Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše

Sváteční graduál č. 828, 837

*229 – Ochraň, Pane, duši mou v pokoji u tebe. Ž 131 (130)

 

2. 10. Památka svatých andělů strážných

Sváteční graduál č. 704, 700

*244 – Svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě střežili na všech tvých cestách. Ž 91 (90)

 

4. 10. Památka sv. Františka z Assisi

Sváteční graduál č. 705–711

*193 – Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem. Ž 16 (15)

 

5. 10. nezávazná památka bl. Rajmunda delle Vigne

*193 – Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem. Ž 16 (15)

 

6. 10. nezávazná památka sv. Bruna

*197 – Má zalíbení v Hospodinově zákoně. Ž 1

 

7. 10. Památka Panny Marie Růžencové

Sváteční graduál č. 712–713

*194 – Blahoslavená jsi, Panno Maria, žes nosila Syna věčného Otce. Lk 1

 

9. 10. nezávazná památka sv. Dionýsia

*198 – Kdo sejí v slzách, žnout budou s jásotem. Ž 126 (125)

 

9. 10. nezávazná památka sv. Jana Leonardiho

*223 – Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. Ž 96 (95)

 

11. 10. nezávazná památka sv. Jana XXIII.

 

12. 10. nezávazná památka sv. Radima

*19 – Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám. Ž 24(23)

 

14. 10. nezávazná památka sv. Kalista I.

*51 – Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli. Ž 40 (39)

 

15. 10. Památka sv. Terezie od Ježíše z Avily

Sváteční graduál č. 714–715

*210 – Hospodinovy výroky jsou pravdivé, všechny jsou spravedlivé. Ž 19 (18)

 

16. 10. nezávazná památka sv. Hedviky

Sváteční graduál č. 834, 677

*11 – Blaze každému, kdo se bojí Hospodina. Ž 128 (127)

 

16. 10. nezávazná památka sv. Markéty M. Alacoque

*19 – Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám. Ž 24(23)

 

17. 10. Památka sv. Ignáce Antiochijského

Sváteční graduál č. 684, 815

*195 – Pán mě vysvobodil ze všech mých obav. Ž 34 (33)

 

18. 10. Svátek sv. Lukáše, evangelisty

Sváteční graduál č. 806, 615

*230 – Ať tvoji zbožní, Hospodine, vypravují o slávě tvé vznešené říše. Ž 145 (144)

 

19. 10. nezávazná památka sv. Jana de Brébeuf a Izáka Joguese

*198 – Kdo sejí v slzách, žnout budou s jásotem. Ž 126 (125)

 

19. 10. nezávazná památka sv. Pavla od Kříže

*166 – Jděte do celého světa a hlásejte evangelium. Ž 117 (116)

 

21. 10. nezávazná památka bl. Karla Rakouského

 

22. 10. Památka sv. Jana Pavla II.

Sváteční graduál č. 820, 822

*223 – Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. Ž 96 (95)

 

23. 10. nezávazná památka sv. Jana Kapistránského

*193 – Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem. Ž 16 (15)

 

24. 10. nezávazná památka sv. Antonína Marie Klareta

*223 – Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. Ž 96 (95)

 

25. 10.

v kostelích, které dnes slaví výročí svého posvěcení

Slavnost Výročí posvěcení kostela

Sváteční graduál č. 801–803

*646 – Jak milý je tvůj příbytek, Hospodine zástupů. Ž 84 (83)

*823 – Hle, stánek Boží mezi lidmi! Ž 84 (83)

*613 – Ty, Hospodine, vládneš nade vším. 1 Kron 29

*238 – Proudy bystřin jsou k radosti Božímu městu, přesvatému stánku Nejvyššího. Ž 46 (45)

 

28. 10. Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů

Sváteční graduál č. 806, 699, 808, 733

*214 – Všude na zemi pronikl jejich hlas. Ž 19 (18)

 

29. 10. nezávazná památka bl. Marie Restituty Kafkové

*207 – Naše duše vyvázla jako pták z ptáčnikovy léčky. Ž 124 (123)

 

31. 10. nezávazná památka sv. Wolfganga

*166 – Jděte do celého světa a hlásejte evangelium. Ž 117 (116)