Svatý týden

Květná neděle

Velikonoční graduál č. 14–22

*21 – Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil? Ž 22 (21)

Sbor Velká Bystřice pod vedením P. Josefa Olejníka

Květná neděle ꟷ antifony I

Květná neděle ꟷ antifony II

Pondělí svatého týdne

*22 – Hospodin je mé světlo a má spása. Ž 27 (26)

Úterý svatého týdne

*23 – Ústa má budou vyprávět o tvé spravedlnosti. Ž 71 (70)

Středa svatého týdne

*24 – Vyslyš mě, Hospodine, ve své veliké lásce. Ž 69 (68)

Zelený čtvrtek

Liturgie památky Večeře Páně: Velikonoční graduál č. 27–33

*26 – Kalich požehnání je společenstvím krve Kristovy. Ž 116 (115)

Velký pátek

Liturgie Památky umučení Páně: Velikonoční graduál č. 35–40

*27 – Otče, do tvých rukou poroučím ducha svého. Ž 31 (30)

Výzva k uctívání sv. kříže

Bílá sobota

Slavnost vzkříšení

Velikonoční vigilie:

Velikonoční graduál č. 44–62

Exsultet

Křestní bohoslužba – litanie ke všem svatym

Vigilie Zmrtvýchvstání Páně – žalmy

žalmy zařadit dle příslušných čtení po konzultaci s knězem

1. Gn 1,1–2,2:
*28 – Sešli svého Ducha, Pane, a obnova tvářnost země. Ž 104 (103)

nebo:
*29 – Země je plná Hospodinovy milosti. Ž 33 (32)

2. Gn 22,1–18:
*30 – Ochraň mě, Bože, neboť se k tobě utíkám. Ž 16 (15)

3. Ex 14,15–15,1:
*31 – Hospodinu chci zpívat, neboť je velmi vznešený. Ex 15

4. Iz 54,5–14:
*32 – Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil. Ž 30 (29)

5. Iz 55,1–11:
*33 – Budete vážit vodu s radostí z pramenů spásy. Iz 12

6. Bar 3,9–15.32–4,4:
*34 – Pane, ty máš slova věčného života. Ž 19 (18)

7. Ez 36,16–17a.18–28:
*35 – Jako laň prahne po vodních bystřinách, tak prahne má duše po tobě, Bože. Ž 42 (41)

nebo:
*36 – Stvoř mi čisté srdce, Bože! Ž 51 (50)

Epištola Řím 6,3–11:
*37 – Aleluja, aleluja, aleluja. Ž 118 (117)

Neděle zmrtvýchvstání

Velikonoční graduál č. 63–69

*38 – Toto je den, který připravil Pán, jásejme a radujme se z něho. Ž 118 (117)

Sbor Velká Bystřice pod vedením P. Josefa Olejníka

Velikonoční sekvence