leden

1. 1. Slavnost Matky Boží, Panny Marie

Vánoční graduál č. 58–61

OL51 – Bože, buď milostiv a žehnej nám! – Žalm 67

2. 1. Památka sv. Bazila Velikého a Řehoře Naziánského

Sváteční graduál č. 739, 823

OL95 – Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám. – Žalm 23

OL96 – Pán je můj pastýř, nic mi neschází. – Žalm 23

3. 1. nezávazná památka Nejsvětějšího Jména Ježíš

Sváteční graduál č. 659

OL50 – Hospodine, Pane náš, jak podivuhodné je tvé jméno po celé zemi! – Žalm 8

6. 1. Slavnost Zjevení Páně

Vánoční graduál č. 67–70

OL59 – Budou se ti, Hospodine, klanět všechny národy. – Žalm 72

! místo úkonu kajícnosti následuje žehnání vody + asperges (Kyrie není – přímo Gloria)

(po promluvě: žehnání kadidla, křídy a zlata, pak Credo – ověřit u faráře)

7. 1. nezávazná památka sv. Rajmunda

OL309 – Veleb, duše má, Hospodina. – Žalm 103

13. 1. nezávazná památka sv. Hilaria

OL188 – Ty jsi kněz na věky podle Melchizedechova řádu! – Žalm 110

17. 1. Památka sv. Antonína, opata

Sváteční graduál č. 606, 601

OL299 – Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem. – Žalm 16

18.–25. 1. Týden modliteb za jednotu křesťanů

Liturgie votivní za jednotu křesťanů: Obřadní graduál č. 950, 951

18. 1. Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

Vánoční graduál č. 84–88

Obřadní graduál č. 950, 951

OL255 – Blahoslavená jsi, Panno Maria, žes nosila Syna věčného Otce. – Lk 1

20. 1. nezávazná památka sv. Fabiána

Sváteční graduál č. 811, 813

OL190 – Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli. – Žalm 40

20. 1. nezávazná památka sv. Šebestiána

Sváteční graduál č. 811, 813

OL269 – Pán mě vysvobodil ze všech mých obav. – Žalm 34

21. 1. Památka sv. Anežky Římské

Sváteční graduál č. 814a, 815

OL95 – Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám. – Žalm 23

22. 1. nezávazná památka sv. Vincence

OL269 – Pán mě vysvobodil ze všech mých obav. – Žalm 34

24. 1. Památka sv. Františka Saleského

Sváteční graduál č. 678, 825

OL301 – Ústa spravedlivého mluví moudře. – Žalm 37

25. 1. Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola

Sváteční graduál č. 632, 810

OL145 – Jděte do celého světa a hlásejte evangelium. – Žalm 117

26. 1. Památka sv. Timoteje a Tita

Sváteční graduál č. 739, 616

OL256 – Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. – Žalm 96

27. 1. nezávazná památka sv. Anděly Merici

OL165 – Jinoši a panny, chvalte Hospodinovo jméno! – Žalm 148

28. 1. Památka sv. Tomáše Akvinského

Sváteční graduál č. 826–827

OL303 – Nauč mě, Hospodine, svým příkazům! – Žalm 119

31. 1. Památka sv. Jana Boska

Sváteční graduál č. 837–838

OL309 – Veleb, duše má, Hospodina. – Žalm 103