leden

1. 1. Slavnost Matky Boží, Panny Marie

Vánoční graduál č. 58–61

*12 – Bože buď milostiv a žehnej nám. Ž 67 (66)

2. 1. Památka sv. Bazila Velikého a Řehoře Naziánského

Sváteční graduál č. 739, 823

*19 – Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám. Ž 24 (23)

3. 1. nezávazná památka Nejsvětějšího Jména Ježíš

Sváteční graduál č. 659

*156 – Hospodine, Pane náš, jak podivuhodné je tvé jméno po celé zemi. Ž 8

6. 1. Slavnost Zjevení Páně

Vánoční graduál č. 67–70

*14 – Budou se ti, Hospodine, klanět všechny národy. Ž 72 (71)

! místo úkonu kajícnosti následuje žehnání vody + asperges (Kyrie není – přímo Gloria)

(po promluvě: žehnání kadidla, křídy a zlata, pak Credo – ověřit u faráře)

7. 1. nezávazná památka sv. Rajmunda

*192 – Veleb, duše má, Hospodina. Ž 103 (102)

13. 1. nezávazná památka sv. Hilaria

*157 – Ty jsi kněz na věky podle Melchizedechova řádu. Ž 110 (109)

17. 1. Památka sv. Antonína, opata

Sváteční graduál č. 606, 601

*193 – Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem. Ž 16 (15)

18.–25. 1. Týden modliteb za jednotu křesťanů

18. 1. Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

Vánoční graduál č. 84–88

Obřadní graduál č. 950, 951

*194 – Blahoslavená jsi, Panno Maria, žes nosila Syna věčného Otce. Lk 1

20. 1. nezávazná památka sv. Fabiána

Sváteční graduál č. 811, 813

*51 – Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli. Ž 40 (39)

20. 1. nezávazná památka sv. Šebestiána

Sváteční graduál č. 811, 813

*195 – Pán mě vysvobodil ze všech mých obav. Ž 34 (33)

21. 1. Památka sv. Anežky Římské

Sváteční graduál č. 814a, 815

*19 – Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám. Ž 24 (23)

22. 1. nezávazná památka sv. Vincence

*195 – Pán mě vysvobodil ze všech mých obav. Ž 34 (33)

24. 1. Památka sv. Františka Saleského

Sváteční graduál č. 678, 825

*196 – Ústa spravedlivého mluví moudře. Ž 37 (36)

25. 1. Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola

Sváteční graduál č. 632, 810

*166 – Jděte do celého světa a hlásejte evangelium. Ž 117 (116)

26. 1. Památka sv. Timoteje a Tita

Sváteční graduál č. 739, 616

*223 – Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. Ž 96 (95)

27. 1. nezávazná památka sv. Anděly Merici

*199 – Jinoši a panny, chvalte Hospodinovo jméno!  Ž 148

28. 1. Památka sv. Tomáše Akvinského

Sváteční graduál č. 826–827

*200 – Nauč mě, Hospodine, svým příkazům. Ž 119 (118)

31. 1. Památka sv. Jana Boska

Sváteční graduál č. 837–838

*192 – Veleb, duše má, Hospodina. Ž 103 (102)