1. 1. Slavnost Matky Boží, Panny Marie

Vánoční graduál č. 58–61

*12 – Bože buď milostiv a žehnej nám. Ž 67 (66)

 

2. 1. Památka sv. Bazila Velikého a Řehoře Naziánského

Sváteční graduál č. 739, 823

*329 – Uzřely všechny končiny země spásu našeho Boha. Ž 98 (97)

*19 – Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám. Ž 23 (22)

 

3. 1. nezávazná památka Nejsvětějšího Jména Ježíš

Sváteční graduál č. 659

*330 – Uzřely všechny končiny země spásu našeho Boha. Ž 98 (97)

*156 – Hospodine, Pane náš, jak podivuhodné je tvé jméno po celé zemi. Ž 8

 

6. 1. Slavnost Zjevení Páně

*14 – Budou se ti, Hospodine, klanět všechny národy. Ž 72 (71)

 

7. 1. nezávazná památka sv. Rajmunda

*192 – Veleb, duše má, Hospodina. Ž 103 (102)

 

13. 1. nezávazná památka sv. Hilaria

*157 – Ty jsi kněz na věky podle Melchizedechova řádu. Ž 110 (109)

 

17. 1. Památka sv. Antonína, opata

Sváteční graduál č. 606, 601

*193 – Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem. Ž 16 (15)

193 O biskupech, opatech

 

18. 1. Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

*194 – Blahoslavená jsi Panno Maria, žes nosila Syna věčného Otce. Lk 1,46-55

194 Svátky Bl. panny Marie

 

18.–25. 1. Týden modliteb za jednotu křesťanů

Obřadní graduál č. 950, 951

 

20. 1. nezávazná památka sv. Fabiána

Sváteční graduál č. 811, 813

*51 - Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli. Ž 40 (39)

051 2. neděle v mezidobí

 

20. 1. nezávazná památka sv. Šebestiána

Sváteční graduál č. 811, 813

*195 – Pán mě vysvobodil ze všech mých obav. Ž 34 (33)

195 O mučednících

 

21. 1. Památka sv. Anežky Římské

Sváteční graduál č. 814a, 815

*19 – Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám. Ž 23 (22)

 

22. 1. nezávazná památka sv. Vincence

*195 – Pán mě vysvobodil ze všech mých obav. Ž 34 (33)

195 O mučednících

 

24. 1. Památka sv. Františka Saleského

Sváteční graduál č. 678, 825

*196 – Ústa spravedlivého mluví moudře. Ž 37 (36)

196 O učitelích církve

 

25. 1. Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola

Sváteční graduál č. 632, 810

*166 – Jděte do celého světa a hlásejte evangelium. Ž 117 (116)

166 9. neděle v mezidobí

 

26. 1. Památka sv. Timoteje a Tita

Sváteční graduál č. 739, 616

*223 – Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. Ž 96 (95)

223 O biskupech

 

27. 1. 2017 nezávazná památka sv. Anděly Merici

*199 – Jinoši a panny, chvalte Hospodinovo jméno! Ž 148

 

28. 1. Památka sv. Tomáše Akvinského

Sváteční graduál č. 826–827

*200 – Nauč mě, Hospodine, svým příkazům. Ž 119 (118)

200 O biskupech, učitelích církve

 

 

31. 1. 2017 Památka sv. Jana Boska

Sváteční graduál č. 837–838

*192 – Veleb, duše má, Hospodina. Ž 103 (102)