seznam žalmů (starý žaltář)

*1/OL1 – Do domu Hospodinova s radostí půjdeme. Ž 122 (121)

OL2 – Zaradoval jsem se, když mi řekli: „Do domu Hospodinova půjdeme!“ Ž 122 (121)

*2/OL7 – V jeho dnech rozkvete spravedlnost a hojnost pokoje navěky. Ž 72 (71)

*3/OL21 – Pane, přijď, a zachraň nás. Ž 146 (145)

*4/OL28 – Ať vejde Hospodin, on je král slávy! Ž 24 (23)

*5/OL35 – Na věky budu zpívat o tvém milosrdenství, Hospodine. Ž 89 (88)

*6/OL36 – Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. Ž 89 (88)

*7/OL37 – Dnes se nám narodil Spasitel, Kristus Pán. Ž 96 (95)

*8/OL38 – Světlo dnes zazáří nad námi, neboť se nám narodil Pán. Ž 97 (96)

*9/OL39 – Všechny končiny země viděly spásu od našeho Boha. Ž 98 (97)

*10/OL40 – Uzřely všechny končiny země spásu našeho Boha. Ž 98 (97)

*11/OL41,42 – Blaze každému, kdo se bojí Hospodina. Ž 128 (127)

*12/OL51 – Bože buď milostiv a žehnej nám. Ž 67 (66)

*13 – Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Ž 147

*14/OL59 – Budou se ti, Hospodine, klanět všechny národy. Ž 72 (71)

*15/OL64 – Pán dá požehnání a pokoj svému lidu. Ž 29 (28)

*16/OL67 – Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili. Ž 51 (50)

*17/OL78 – Ať spočine na nás, Hospodine tvé milosrdenství, jak doufáme v tebe. Ž 33 (32)

*18/OL86, 87 – Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce! Ž 95 (94)

*19/OL95,96 – Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám. Ž 24 (23)

*20/OL76 – U Hospodina je slitování, hojné u něho je vykoupení. Ž 130 (129)

*21/OL111 – Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil? Ž 22 (21)

*22/OL112 – Hospodin je mé světlo a má spása. Ž 27 (26)

*23/OL113 – Ústa má budou vyprávět o tvé spravedlnosti. Ž 71 (70)

*24/OL114 – Vyslyš mě, Hospodine, ve své veliké lásce. Ž 69 (68)

*25

*26/OL114 – Kalich požehnání je společenstvím krve Kristovy. Ž 116 (115)

*27/OL117 – Otče, do tvých rukou poroučím ducha svého. Ž 31 (30)

*28/OL118 – Sešli svého Ducha, Pane, a obnova tvářnost země. Ž 104 (103)

*29/OL119 – Země je plná Hospodinovy milosti. Ž 33 (32)

*30/OL120 – Ochraň mě, Bože, neboť se k tobě utíkám. Ž 16 (15)

*31/OL121 – Hospodinu chci zpívat, neboť je velmi vznešený. Ex 15

*32/OL26 – Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil. Ž 30 (29)

*33/OL65 – Budete vážit vodu s radostí z pramenů spásy. Iz 12

*34/OL88 – Pane, ty máš slova věčného života. Ž 19 (18)

*35/OL122 – Jako laň prahne po vodních bystřinách, tak prahne má duše po tobě, Bože. Ž 42 (41)

*36/OL123 – Stvoř mi čisté srdce, Bože! Ž 51 (50)

*37 – Aleluja, aleluja, aleluja. Ž 118 (117)

*38/OL124 – Toto je den, který připravil Pán, jásejme a radujme se z něho. Ž 118 (117)

*39/OL131 – Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky. Ž 118 (117)

*40/OL139 – Ukaž mi, Pane, cestu k životu. Ž 16 (15)

*41/OL95,96 – Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám. Ž 23 (22)

*42/OL138 – Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství, jak doufáme v tebe. Ž 33 (32)

*43/OL161,162,163 – Jásejte Bohu všechny země. Ž 66 (65)

*44/OL166 – Bůh se vznáší za jásotu, Hospodin vystupuje za hlaholu polnice. Ž 47 (46)

*45/OL169 – Věřím, že uvidím blaho od Hospodina v zemi živých. Ž 27 (26)

*46/OL178 – Sešli svého Ducha, Hospodine, a obnovíš tvář země. Ž 104 (103)

*47/OL180,181 – Sešli svého Ducha, Hospodine, a obnovíš tvář země. Ž 104 (103)

*48 – Požehnaný jsi, Pane, Bože našich otců, chvályhodný a svrchovaně velebený na věky. Dan 3,52–56

*49/OL57 – Jeruzaléme, oslavuj Hospodina. Ž 147

*50/OL189 – Hospodinova láska od věků pro ty, kdo se ho bojí. Ž 103 (102)

*51/OL190 – Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli. Ž 40 (39)

*52/OL10 – Hospodin je mé světlo a má spása. Ž 27 (26)

OL11 – Pán je mé světlo a má spása. Ž 27 (26)

*53/OL192 – Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské. Ž 146 (145)

*54/OL193 – Spravedlivý září v temnotách jako světlo. Ž 112 (111)

*55/OL195 – Blaze těm, kdo kráčejí v zákoně Hospodinově. Ž 119 (118)

*56/OL197, 198 – Hospodin je milosrdný a milostivý. Ž 103 (102)

*57

*58

*59/OL204 – Kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu. Ž 50 (49)

*60/OL148 – Jsme jeho lid a stádce, které on pase. Ž 100 (99)

*61/OL206 – Vyslyš mě, Hospodine, ve své veliké lásce. Ž 69 (68)

*62/OL210 – Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. Ž 89 (88)

*63/OL212,213 – Budu velebit tvé jméno na věky, můj Bože, Králi. Ž 145 (144)

*64/OL215 – Semeno padlo na dobrou půdu a přineslo užitek. Ž 65 (64)

*65/OL218 – Tys, Pane, dobrý a shovívavý. Ž 86 (85)

*66/OL220 – Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. Ž 119 (118)

*67 – Otvíráš svou ruku a sytíš nás, Hospodine. Ž 145 (144)

*68/OL13–15 – Pane, ukaž nám své milosrdenství. Ž 85 (84)

*69/OL150 – Ať tě, Bože, velebí národy, ať tě velebí kdekterý národ. Ž 67 (66)

*70/OL231 – Hospodine, tvá dobrota trvá na věky, dílo svých rukou neopouštěj! Ž 138 (137)

*71/OL208,209 – Má duše po tobě žízní, Hospodine, Bože můj! Ž 63 (62)

*72/OL86 – Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce! Ž 95 (94)

OL87 – Zaslechnete-li dnes jeho hlas… Ž 95 (94)

*73/OL85 – Hospodin je milosrdný a milostivý. Ž 103 (102)

*74/OL237 – Blízký je Hospodin všem, kdo ho hledají. Ž 145 (144)

*75/OL91 – Rozpomeň se, Hospodine, na své slitování. Ž 25 (24)

*76/OL241 – Dům Izraelův je vinicí Páně. Ž 80 (79)

*77/OL8 – Smím přebývat v Hospodinově domě na dlouhé, předlouhé časy. Ž 23 (22)

*78/OL244 – Vzdejte Hospodinu moc a slávu. Ž 96 (95)

*79/OL246,247 – Miluji tě, Hospodine, má sílo. Ž 18 (17)

*80/OL249,250 – Opatruj, Pane, mou duši ve svém pokoji! Ž 131 (130)

*81/OL251 – Má duše po tobě žízní, Hospodine, Bože můj! Ž 63 (62)

*82/OL42 – Blaze každému, kdo se bojí Hospodina. Ž 128 (127)

*83/OL95, 96 – Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám. Ž 23 (22)

*84/OL3 – Bože, obnov nás, rozjasni svou tvář a budeme spaseni. Ž 80 (79)

*85/OL13, 14, 15 – Ukaž nám, Hospodine, své milosrdenství a dej nám svou spásu! Ž 85 (84)

*86/OL22 – Duch můj plesá v Bohu mém! Lk 1

*87/OL29 – Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. Ž 89 (88)

*88 – Všechno tvé jednání, Hospodine, je láska a věrnost pro ty, kdo plní tvou smlouvu. Ž 25 (24)

*89 – Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých. Ž 116 (115)

*90 – Pane, ty máš slova věčného života. Ž 19 (18)

*91 – Vyslyš nás, Pane, a vysvoboď nás! Ž 137 (136)

*92 – Stvoř mi čisté srdce, Bože Ž 51 (50)

*93 – Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky. Ž 118 (117)

*94 – Hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář. Ž 4

*95 – Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kvádrem nárožním. Ž 118 (117)

*96 – Budu tě chválit, Hospodine, ve velkém shromáždění. Ž 22 (21)

*97 – Hospodin zjevil svou spásu před zraky pohanů. Ž 98 (97)

*98 – Bůh se vznáší za jásotu, Hospodin vystupuje za hlaholu polnice. Ž 47 (46)

*99 – Hospodin si zřídil na nebi trůn. Ž 103 (102)

*100/OL179 – Sešli svého ducha, Hospodine, a obnovíš tvář země. Ž 104 (103)

*101 – Sešli svého ducha, Hospodine, a obnovíš tvář země. Ž 104 (103)

*102 – Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. Ž 33 (32)

*103 – Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo. Ž 116 (115)

*104/OL65 – Budete vážit vodu s radostí z pramenů spásy. Iz 12

*105/OL190 – Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli. Ž 40 (39)

*106/OL24 – Ukaž mi své cesty, Hospodine. Ž 25 (24)

*107/OL86, 87 – Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! nezatvrzujte svá srdce! Ž 95 (94)

*108/OL12 – Chvalte Hospodina, který uzdravuje ty, jimž puká srdce. Ž 147 (146)

*109/OL196 – Tys mé útočiště, zahrneš mě radostí ze záchrany. Ž 32 (31)

*110

*111

*112 – Plesejte Bohu, který nám pomáhá. Ž 81 (80)

*113 – U Hospodina je slitování, hojné u něho je vykoupení. Ž 130 (129)

*114 – Dobré je chválit Hospodina. Ž 92 (91)

*115 – Oslavujte Hospodina, neboť na věky trvá jeho milosrdenství. Ž 107 (106)

*116 – Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil. Ž 30 (29)

*117 – Naše oči hledí na Hospodina, dokud se nad námi nesmiluje. Ž 123 (122)

*118 – Ukaž nám, Hospodine, své milosrdenství a dej nám svou spásu! Ž 85 (84)

*119 – Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám. Ž 23 (22)

*120 – Otvíráš svou ruku a sytíš nás, Hospodine. Ž 145 (144)

*121 – Nebeský pokrm dal jim Hospodin. Ž 78 (77)

*122 – Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý. Ž 34 (33)

*123 – Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý. Ž 34 (33)

*124 – Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý. Ž 34 (33)

*125 – Hospodine, kdo smí prodlévat ve tvém stánku? Ž 15 (14)

*126 – Duše má, chval Hospodina. Ž 146 (145)

*127 – Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých. Ž 116 (114)

*128 – Pán mě udržuje naživu. Ž 54 (53)

*129 – Hospodinovy předpisy jsou správné, působí radost v srdci. Ž 19 (18)

*130 – Ať nám Hospodin žehná po všechny dny našeho života. Ž 128 (127)

*131 – Nasyť nás, Pane, svou slitovností, abychom se radovali. Ž 90 (89)

*132 – Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství, jak doufáme v tebe. Ž 33 (32)

*133 – Velkou věc s námi učinil Hospodin, naplnila nás radost. Ž 126 (125)

*134 – Miluji tě, Hospodine, má sílo! Ž 18 (17)

*135 – Duše má, chval Hospodina. Ž 146 (145)

*136 – Ochraň mě, Bože, neboť se k tobě utíkám. Ž 16 (15)

*137 – Hospodin kraluje, oděl se velebností. Ž 93 (92)

*138 – K tobě pozvedám svou duši, Hospodine. Ž 25 (24)

*139 – Velkou věc s námi učinil Hospodin, naplnila nás radost. Ž 126 (125)

*140 – Plesejte a jásejte, neboť nad vámi vládne Svatý Izraele.  Iz 12,2–6

*141 – Bože, obnov nás, rozjasni svou tvář a budeme spaseni. Ž 80 (79)

*142/OL71 – Buď se mnou, Pane, v mé tísni. Ž 91 (90)

*143/OL80 – Hospodin je mé světlo a má spása. Ž 27 (26)

*144/OL89 – Hospodin je milosrdný a milostivý. Ž 103 (102)

*145/OL98 – Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý. Ž 34 (33)

*146/OL16 – Velkou věc s námi učinil Hospodin, naplnila nás radost. Ž 126 (125)

*147/OL133 – Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky. Ž 118 (117)

*148/OL26 – Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil. Ž 30 (29)

*149/OL148 – Jsme jeho lid a stádce, které on pase. Ž 100 (99)

*150/OL154 – Budu tě oslavovat na věky, můj Bože, Králi. Ž 145 (144)

*151/OL150 – Ať tě, Bože, velebí národy, ať tě velebí kdekterý národ! Ž 67 (66)

*152/OL166 – Bůh se vznáší za jásotu, Hospodin vystupuje za hlaholu polnice. Ž 47 (46)

*153/OL171 – Hospodin kraluje, je povznesen nad celou zemí. Ž 97 (96)

*154/OL178 – Sešli svého Ducha, Hospodine, a obnovíš tvář země. Ž 104 (103)

*155/OL180, OL181 – Sešli svého Ducha, Hospodine, a obnovíš tvář země. Ž 104 (103)

*156/OL50 – Hospodine, Pane náš, jak podivuhodné je tvé jméno po celé zemi. Ž 8

*157/OL188 – Ty jsi kněz na věky podle Melchizedechova řádu. Ž 110 (109)

*158/OL185 – Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám. Ž 23 (22)

*159/OL191 – Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. Ž 96 (95)

*160/OL72 – Tvá slova, Pane, jsou duch a jsou život. Ž 19 (18)

*161/OL113 – Ústa má budou vyprávět o tvé spravedlnosti. Ž 71 (70)

*162/OL194 – Budu ti hrát, Hospodine, před anděly. Ž 138 (137)

*163/OL20 – Blaze tomu, kdo svou naději vložil do Hospodina. Ž 1

*164/OL197 – Hospodin je milosrdný a milostivý. Ž 103 (102)

OL198 – Pán je milosrdný… Ž 103 (102)

*165/OL201 – Dobré je chválit Hospodina Ž 92 (91)

*166/OL145 – Jděte do celého světa a hlásejte evangelium. Ž 117 (116)

*167

*168

*169/OL208,209 – Má duše žízní po tobě, Pane, Bože můj. Ž 63 (62)

OL209 – Má duše po tobě žízní, Hospodine, Bože můj! – Ž 63 (62)

*170/OL211 – Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem. Ž 16 (15)

*171/OL161, 162 – Jásejte Bohu, všechny země! Ž 66 (65)

*172/OL216 – Hledejte, ubožáci,, Hospodina a pookřejte v srdci. Ž 69 (68)

*173/OL219 – Hospodine, kdo smí prodlévat ve tvém stánku? Ž 15 (14)

*174/OL222 – Když jsem volal, Hospodine, vyslyšels mě. Ž 138 (137)

*175

*176 – Blaze národu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. Ž 33 (32)

OL228 –Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. Ž 33 (32)

*177/OL230 – Hospodine, na pomoc mi pospěš. Ž 40 (39)

*178/OL145 – Jděte do celého světa a hlásejte evangelium. Ž 117 (116)

*179/OL233 – Bože, ve své dobrotě ses postaral o chudáka. Ž 68 (67)

*180/OL225 – Pane, tys nám býval útočištěm od pokolení do pokolení. Ž 90 (89)

*181/OL236 – Vstanu a půjdu k svému Otci. Ž 51 (50)

*182/OL239 – Chvalte Hospodina, který povyšuje chudého. Ž 113 (112)

*183/OL234 – Duše má, chval Hospodina. Ž 146 (145)

*184/OL86 – Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce! Ž 95 (94)

*OL87 – Zaslechnete-li dnes jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce! Ž 95 (94)

*185/OL164 – Hospodin zjevil svou spásu před zraky pohanů. Ž 98 (97)

*186/OL245 – Pomoc nám přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi. Ž 121 (120)

*187/OL248 – Hle, ubožák zavolal a Hospodin slyšel. Ž 34 (33)

*188/OL212,213 – Budu velebit tvé jméno, můj Bože, Králi. Ž 145 (144)

*189/OL252 – Až procitnu, Hospodine, nasytím se pohledem na tebe. Ž 17 (16)

*190/OL253 – Přišel Hospodin, aby spravoval národy podle práva. Ž 98 (97)

*191 – Zaradoval jsem se, když mi řekli : „Do domu Hospodinova půjdeme!“ Ž 122 (121)

OL254 – Do domu Hospodinova… Ž 122 (121)

*192/OL309 – Veleb, duše má, Hospodina. Ž 103 (102)

*193/OL299 – Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem. Ž 16 (15)

*194/OL255 – Blahoslavená jsi, Panno Maria, žes nosila Syna věčného Otce. Lk 1

*195/OL269 – Pán mě vysvobodil ze všech mých obav. Ž 34 (33)

*196/OL301 – Ústa spravedlivého mluví moudře. Ž 37 (36)

*197/OL270 – Má zalíbení v Hospodinově zákoně. Ž 1

*198/OL272 – Kdo sejí v slzách, žnout budou s jásotem. Ž 126 (125)

*199/OL165 – Jinoši a panny, chvalte Hospodinovo jméno!  Ž 148

*200/OL303 – Nauč mě, Hospodine, svým příkazům. Ž 119 (118)

*201/OL266 – Hospodin zjevil svou spásu před zraky pohanů. Ž 98 (97)

*202 – Hospodin zástupů, on je král slávy. Ž 24 (23)

*203/OL288 – Do tvých rukou, Pane, svěřuji ducha svého. Ž 31 (30)

*204/OL312 – Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý. Ž 34 (33)

*205/OL183 – Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli. Ž 40 (39)

*206/OL307 – Spravedlivý bude, Pane, přebývat na tvé svaté hoře. Ž 15 (14)

*207/OL290 – Naše duše vyvázla jako pták z ptáčníkovy léčky. Ž 124 (123)

*208/OL308 – Blaze muži, který se bojí Hospodina. Ž 112 (111)

*209/OL310 – Ustavičně chci velebit Hospodina. Ž 34 (33)

OL311 – Chci dobrořečit Pánu… Ž 34 (33)

*210 – Hospodinovy výroky jsou pravdivé, všechny jsou spravedlivé. Ž 19 (18)

*211/OL259 – Jeho potomstvo potrvá navěky. Ž 89 (88)

*212/OL261 – Navěky chci zpívat o Hospodinových milostech. Ž 89 (88)

*213/OL262 – Pane, dej zdar práci našich rukou. Ž 90 (89)

*214/OL263 – Všude na zemi pronikl jejich hlas. Ž 19 (18)

*215/OL297 – Buď veleben Hospodin nyní i navěky! Ž 113 (112)

*216 – Pán ho posadil vedle knížat svého lidu. Ž 113 (112)

*217/OL265 – Vyslyš mě, Bože, ve své veliké lásce. Ž 69 (68)

*218/OL300 – Navěky chci zpívat o Hospodinových milostech. Ž 89 (88)

*219/OL267 – Od klína mé matky byls mým ochráncem. Ž 71 (70)

*220/OL268 – Chválím tě, že jsem vznikl tak podivuhodně. Ž 139 (138)

*221/OL271 – Ustavičně chci velebit Hospodina. Ž 34 (33)

*222 – Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. Ž 132 (131)

*223/OL256 – Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. Ž 96 (95)

*224 – Hospodin kraluje, je povznesen nad celou zemí. Ž 97 (96)

*225/OL257 – Blaze muži, který se slitovává a půjčuje. Ž 112 (111)

*226

*227/OL276 – Vstaň, Hospodine, vejdi na místo svého odpočinku ty i tvá vznešená archa. Ž 132 (131)

*228/OL277 – Po své pravici máš královnu ozdobenou ofirským zlatem. Ž 45 (44)

*229/OL250 – Ochraň, Pane, duši mou v pokoji u tebe. Ž 131 (130)

OL249 – Opatruj, Pane, mou duši ve svém pokoji. Ž 131 (130)

*230/OL278 – Ať tvoji zbožní, Hospodine, vypravují o slávě tvé vznešené říše. Ž 145 (144)

*231/OL279 – Radostí zajásám v Pánu. Ž 13 (12)

*232 – Nezapomínejte na Boží skutky! Ž 78 (77)

*233 – Zachraň mě svou slitovností, Hospodine! Ž 31 (30)

*234 – Blaze těm, kdo kráčejí v zákoně Hospodinově. Ž 119 (118)

*235/OL283 – Ty, Hospodine, vládneš nade vším. 1 Kron 29

*236/OL284 – Budu ti hrát, Hospodine, před anděly. Ž 138 (137)

*237/OL286 – To je pokolení těch, kdo hledají tvář tvou, Hospodine. Ž 24 (23)

*238/OL99 – Proudy bystřin jsou k radosti Božímu městu, přesvatému stánku Nejvyššího. Ž 46 (45)

*239/OL306 – Hle, ženich přichází, jděte naproti Kristu Pánu! Ž 45 (44)

*240 – Slova tvá, Pane, jsou duch a jsou život. Ž 19 (18)

*241/OL287 – Zpívejte Hospodinu píseň novou, protože učinil podivuhodné věci. Ž 98 (97)

*242/OL289 – Radujte se, spravedliví, v Hospodinu. Ž 97 (96)

*243 – Ty jsi čest našeho lidu. Jdt 13,18

*244 – Svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě střežili na všech tvých cestách. Ž 91 (90)

*245

*246

*247

*248

*249

*250

*251

*252

*253

*254

*255

*256

*257

*258/OL34 – Mé srdce jásá v Bohu, mém spasiteli. 1 Sam

*259

*260

*261

*262

*263

*264/OL339 – Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých. Ž 116 (115)

*265/OL337 – Hospodin je milosrdný a milostivý. Ž 103 (102)

*266

*267

*268

*269

*270

*271

*272

*273

*274

*275

*276

*277

*278

*279

*280

*281

*282

*283

*284

*285

*286

*287

*288

*289

*290

*291

*292

*293

*294

*295

*296

*297

*298

*299

*300

*301 – Zaradoval jsem se, když mi řekli: „Do domu Hospodinova půjdeme!“ Ž 122 (121)

OL6 – Do domu Hospodinova… Ž 122 (121)

*302/OL7 – V jeho dnech rozkvete spravedlnost a hojnost pokoje navěky. Ž 72 (71)

*303/OL8 – Smím přebývat v Hospodinově domě na dlouhé, předlouhé časy. Ž 23 (22)

*304/OL09 – Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky. Ž 118 (117)

*305/OL10 – Hospodin je mé světlo a má spása. Ž 27 (26)

OL11 – Pán je mé světlo a má spása. Ž 27 (26)

*306/OL12 – Chvalte Hospodina, který uzdravuje ty, jimž puká srdce. Ž 147 (146)

*307/OL13, 14, 15 – Pane, ukaž nám své milosrdenství a uděl nám svou spásu. Ž 85 (84)

*308/OL17 – Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. Ž 96 (95)

*309/OL18 – Veleb, duše má, Hospodina. Ž 103 (102)

*310/OL19 – Budu tě oslavovat na věky, můj Bože, Králi. Ž 145 (144)

*311/OL20 – Blaze tomu, kdo svou naději vložil do Hospodina. Ž 1

*312/OL3 – Bože, obnov nás, rozjasni svou tvář a budeme spaseni. Ž 80 (79)

*313/OL24 – Ukaž mi své cesty, Hospodine. Ž 25 (24)

*314/L25 – Hle, ubožák zavolal a Hospodin slyšel. Ž 34 (33)

*315/OL13,14 – Pane, ukaž nám své milosrdenství a uděl nám svou spásu. Ž 85 (84)

OL15 – Ukaž nám, Hospodine, své milosrdenství a dej nám svou spásu. Ž 85 (84)

*316/OL26 – Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil. Ž 30 (29)

*317/OL27 – Ať tě, Bože, velebí národy, ať tě velebí kdekterý národ! Ž 67 (66)

*318/OL30 – V jeho dnech rozkvete spravedlnost a hojnost pokoje navěky. Ž 72 (71)

*319/OL31 – V jeho dnech rozkvete spravedlnost a hojnost pokoje navěky. Ž 72 (71)

*320/OL32 – Ústa má budou vyprávět o tvé spravedlnosti. Ž 71 (70)

*321/OL28 – Ať vejde Hospodin, on je král slávy! Ž 24 (23)

*322/OL33 – Radujte se, spravedliví, v Hospodinu. Ž 33 (32)

*323/OL34 – Mé srdce jásá v Bohu, mém spasiteli. 1 Sam 2

*324 – Ukaž mi své cesty, Hospodine! Ž 25 (24)

OL4 – K tobě pozvedám svou duši, Hospodine. Ž 25 (24)
OL5 – Pane, Bože můj, k tobě pozvedám svou duši. Ž 25 (24)

*325 = *87/OL29 – Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. Ž 89 (88)

*326/OL47 – Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. Ž 96 (95)

*327/OL48 – Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. Ž 96 (95)

*328 – Všechny končiny země viděly spásu od našeho Boha. Ž 96 (95)

OL49 – Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. Ž 96 (95)

*329/OL53 – Uzřely všechny končiny země spásu našeho Boha. Ž 98 (97)

*330/OL54 – Uzřely všechny končiny země spásu našeho Boha. Ž 98 (97)

*331/OL55 – Uzřely všechny končiny země spásu našeho Boha. Ž 98 (97)

*332 – Jsme jeho lid a stádce, které on pase. Ž 100 (99)

OL56 – Pojďte se poklonit Pánu. Ž 100 (99)

*335/OL60 – Dám ti v majetek národy. Ž 2

*336 – Budou se ti, Hospodine, klanět všechny národy. Ž 72(71)

*337 – Budou se ti, Hospodine, klanět všechny národy. Ž 72(71)

*338 – Budou se ti, Hospodine, klanět všechny národy. Ž 72(71)

*339 – Jeruzaléme, oslavuj Hospodina. Ž 147

*340 – Hospodin miluje svůj národ. Ž 149

*341/OL67 – Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili. Ž 51 (50)

*342/OL20 – Blaze tomu, kdo svou naději vložil do Hospodina. Ž 1

*343 – Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili. Ž 51 (50)

OL68 – Svoř mi čisté srdce, Bože! Ž 51 (50)

*344/OL69 – Tys, Pane, dobrý a shovívavý. Ž 86 (85)

*345/OL72 – Tvá slova, Pane, jsou duch a jsou život. Ž 19 (18)

*346/OL73 – Pán mě vysvobodil ze všech mých obav. Ž 34 (33)

*347 – Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili. Ž 51 (50)

OL74 – Svoř mi čisté srdce, Bože! Ž 51 (50)

*348/OL75 – Když jsem volal, Hospodine, vyslyšels mě. Ž 138 (137)

*349/OL76 – U Hospodina je slitování, hojné u něho je vykoupení. Ž 130 (129)

*350/OL77 – Blaze těm, kdo kráčejí v zákoně Hospodinově. Ž 119 (118)

*351/OL81 – Nejednej s námi podle našich hříchů, Hospodine. Ž 79 (78)

*352/OL82 – Kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu. Ž 50 (49)

*353/OL83 – Zachraň mě svou slitovností, Hospodine! Ž 31 (30)

*354/OL20 – Blaze tomu, kdo svou naději vložil do Hospodina. Ž 1

*355/OL84 – Pamatujte na divy, které učinil Hospodin. Ž 105 (104)

*356/OL85 – Hospodin je milosrdný a milostivý. Ž 103 (102)

*357 – Jako laň prahne po vodních bystřinách, tak prahne má duše po tobě, Bože. Ž 42 (41)

*OL90 – Má duše žízní po tobě… Ž 42 (41), 43(42)

*358/OL91 – Rozpomeň se, Hospodine, na své slitování. Ž 25 (24)

*359/OL92 – Jeruzaléme, oslavuj Hospodina. Ž 147

*360/OL86 – Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce! Ž 95 (94)

*OL87 – Zaslechnete-li dnes jeho hlas… Ž 95 (94)

*361/OL93 – Plesejte Bohu, který nám pomáhá. Ž 81 (80)

*362/OL94 – Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili. Ž 51 (50)

*363/OL26 – Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil. Ž 30 (29)

*364/OL99 – Proudy bystřin jsou k radosti Božímu městu, přesvatému stánku Nejvyššího. Ž 46 (45)

*365/OL100 – Blízký je Hospodin všem, kdo ho vzývají. Ž 145 (144)

*366/OL101 – Pamatuj na nás, Hospodine, pro náklonnost k svému lidu. Ž 106 (105)

*367/OL102 – Hle, ubožák zavolal a Hospodin slyšel. Ž 34 (33)

*368/OL103 – Hospodine, můj Bože, k tobě se utíkám. Ž 7

*369/OL95 – Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám. Ž 23 (22)

*OL96 – Pán je můj pastýř… Ž 23 (22)

*370/OL106 – Hospodine, slyš mou modlitbu a volání mé ať k tobě pronikne! Ž 102 (101)

*371/OL107 – Požehnaný jsi, Pane, Bože našich otců. Chvályhodný a svrchovaně velebený na věky. Dan 3

*372/OL108 – Hospodin pamatuje věčně na svoji smlouvu. Ž 105 (104)

*373/OL109 – Miluji tě, Hospodine, má sílo! Ž 18 (17)

*374/OL110 – Hospodin bude nad námi bdít jako pastýř nad svým stádem. Jer 31

*375/OL125 – Ochraň mě, Bože, neboť se k Tobě utíkám. Ž 16 (15)

*376/OL126 – Země je plná Hospodinovy milosti. Ž 33 (32)

*377/OL127 – Ze srdce ať se radují, kdo hledají Hospodina. Ž 105 (104)

*378/OL128 – Hospodine, Pane náš, jak podivuhodné je tvé jméno po celé zemi. Ž 8

*379/OL129 – Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kvádrem nárožním. Ž 118 (117)

*380/OL130 – Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky. Ž 118 (117)

*381/OL134 – Blaze všem, kdo se uchylují k Hospodinu. Ž 2

*382/OL135 – Hospodin kraluje, oděl se velebností. Ž 93 (92)

*383/OL136 – Hle, ubožák zavolal a Hospodin slyšel. Ž 34 (33)

*384/OL137 – Hle, ubožák zavolal a Hospodin slyšel. Ž 34 (33)

*385/OL10,11 – Hospodin je mé světlo a má spása. Ž 27 (26)

*386/OL138 – Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství, jak doufáme v tebe. Ž 33 (32)

*387/OL141 – Blaze těm, kdo kráčejí v zákoně Hospodinově. Ž 119 (118)

*388 – Do tvých rukou, Pane, svěřuji ducha svého. Ž 31 (30)

*389/OL143 – Jásejte Bohu, všechny země. Ž 66 (65)

*390/OL144 – Jásejte Bohu, všechna země. Ž 66 (65)

*391/OL145 – Jděte do celého světa a hlásejte evangelium. Ž 117 (116)

*392/OL146 – Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo. Ž 116 (115)

*393 – Jako laň prahne po vodních bystřinách, tak prahne má duše po tobě, Bože. Ž 42 (41)

OL90 – Má duše žízní po tobě… Ž 42 (41), 43 (42)

*394/OL149 – Chvalte Hospodina všechny národy! Ž 87 (86)

*395/OL150 – Ať tě, Bože, velebí národy, ať tě velebí kdekterý národ! Ž 67 (66)

*396/OL151 – Navěky chci zpívat o Hospodinových milostech. Ž 89 (88)

*397/OL152 – Ty jsi můj syn, já dnes jsme tě zplodil. Ž 2

*398/OL53 – Uzřely všechny končiny země spásu našeho Boha. Ž 98 (97)

*399/OL155 – Nikoliv nám, Hospodine, ale svému jménu zjednej slávu. Ž 115 (113B)

*400/OL156 – Ať tvoji zbožní, Hospodine, vypravují o slávě tvé vznešené říše. Ž 145 (144)

*401 – Zaradoval jsem se, když mi řekli: „Do domu Hospodinova půjdeme!“ Ž 122 (121)

OL157 – Do domu Hospodinova… Ž 122 (121)

*402/OL158 – Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. Ž 96 (95)

*403/OL159 – Budu tě chválit mezi národy, Pane! Ž 57 (56)

*404/OL160 – Jsme jeho lid a stádce, které on pase. Ž 100 (99)

OL160 – Pojďte se poklonit Pánu!

*405/OL58 – Hospodin miluje svůj národ. Ž 149

*406/OL75 – Když jsem volal, Hospodine, vyslyšels mě. Ž 138 (137)

*407/OL165 – Jinoši a panny, chvalte Hospodinovo jméno! Ž 148

*408 –

*409/OL167 – Bůh se vznáší za jásotu, Hospodin vystupuje za hlaholu polnice. Ž 47 (46)

*410/OL168 – Bůh se vznáší za jásotu, Hospodin vystupuje za hlaholu polnice. Ž 47 (46)

*411/OL172 – Bože, ve své dobrotě ses postaral o chudáka. Ž 68 (67)

*412/OL173 – Bože, ve své dobrotě ses postaral o chudáka. Ž 68 (67)

*413/OL174 – Bože, ve své dobrotě ses postaral o chudáka. Ž 68 (67)

*414/OL125 – Ochraň mě, Bože, neboť se k tobě utíkám. Ž 16 (15)

*415/OL170 – Hospodin si zřídil na nebi trůn. Ž 103 (102)

*416/OL175 – Zbožní uzří tvou tvář, Hospodine. Ž 11 (10)

*417/OL401 – Hospodin kraluje, je povznesen nad celou zemí. Ž 97 (96)

*418/OL402 – Hospodine, Pane náš, jak podivuhodní je tvé jméno po celé zemi. Ž 8

*419/OL403 – Hospodin pamatuje věčně na svoji smlouvu. Ž 105 (104)

*420/OL404 – Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce! Ž 95 (94)

*421/OL405 – Nezapomínejte na Boží skutky! Ž 78 (77)

*422/OL406 – Tvá slova, Pane, jsou duch a jsou život. Ž 19 (18)

*423/OL407 – Ty jsi kněz na věky podle Melchizedechova řádu. Ž 110 (109)

*425/OL407 – Ty jsi kněz na věky podle Melchizedechova řádu. Ž 110 (109)

*426/OL409 – Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli. Ž 40 (39)

*427/OL410 – Pane, ukaž nám své milosrdenství a uděl nám svou spásu. Ž 85 (84)

*428/OL411 – Bůh se vznáší za jásotu, Hospodin vystupuje za hlaholu polnice. Ž 47 (46)

*429/OL412 – Zpívejte Hospodinu píseň novou, protože učinil podivuhodné věci. Ž 98 (97)

*430/OL413 – Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli. Ž 40 (39)

*431 – Ty jsi kněz na věky podle Melchizedechova řádu. Ž 110 (109)

*432/OL414 – To je pokolení těch, kdo hledají tvář tvou, Hospodine. Ž 24 (23)

*433/OL415 – Ústa spravedlivého mluví moudře. Ž 37 (36)

*434/OL416 – Požehnán buď Hospodin, Bůh Izraele, neboť navštívil svůj lid. Lk 1,69–75

*435/OL417 – Vzmužte se a buďte srdnatí všichni, kdo spoléháte na Hospodina. Ž 31 (30)

*436/OL418 – Budu tě chválit, Hospodine, ve velkém shromáždění. Ž 22 (21)

*437/OL419 – Hospodinova láska od věků pro ty, kdo se ho bojí. Ž 103 (102)

*438 – Vzpomínáme, Bože, na tvé milosrdenství ve tvém chrámě. Ž 48 (47)

*439/OL421 – Hospodin je mé světlo a má spása. Ž 27 (26)

*440/OL422 – Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám. Ž 23 (22)

*441/OL423 – Sešli svého Ducha, Pane, a obnov tvářnost země. Ž 104 (103)

*442/OL424 – Hospodine, Pane náš, jak podivuhodné je tvé jméno po celé zemi. Ž 8

*443 – Sešli svého Ducha, Pane, a obnov tvářnost země. Ž 104 (103)

OL425 – Veleb, duše má, Hospodina. Ž 104 (103)

*444/OL426 – Blaze každému, kdo se bojí Hospodina. Ž 128 (127)

*445/OL427 – Tys mé útočiště, zahrneš mě radostí ze záchrany. Ž 32 (31)

*446/OL428 – Pane, tys nám býval útočištěm od pokolení do pokolení. Ž 90 (89)

*447/OL429 – Kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu. Ž 50 (49)

*448/OL430 – Pán dá požehnání a pokoj svému lidu. Ž 29 (28)

*449/OL431 – Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo. Ž 116B (115)

*450/OL432 – Hospodin popatřil z nebe na zem. Ž 102 (101)

*451/OL176 – Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. Ž 33 (32)

*452/OL434 – Budu velebit tvé jméno, můj Bože, Králi. Ž 145 (144)

*453/OL435 – Hospodin kraluje, oděl se velebností. Ž 93 (92)

*454/OL436 – Ústa spravedlivého mluví moudře. Ž 37 (36)

*455 – Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. Ž 119 (118)

*456 – Blaze tomu, kdo svou naději vložil do Hospodina. Ž 1

*457 – Nauč mě, Hospodine, svým příkazům. Ž 119 (118)

*458 – Hospodinova láska od věků pro ty, kdo se ho bojí. Ž 103 (102)

*459 – Tys mé útočiště, zahrneš mě radostí ze záchrany. Ž 32 (31)

*460/OL441 – Kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu. Ž 50 (49)

*461 – Ukaž nám, Pane, světlo svého slitování. Ž 79 (78)

*462

*463/OL444 – Hospodin miluje svůj národ. Ž 149

*464 – Hospodinovy předpisy jsou správné, působí radost v srdci. Ž 19 (18)

*465/OL446 – Blaze muži, který se bojí Hospodina. Ž 112 (111)

*466/OL447 – Blaze muži, který se bojí Hospodina. Ž 112 (111)

*467/OL448 – K tobě pozvedám svou duši, Hospodine. Ž 25 (24)

*468

*469/OL449 – Duše má, chval Hospodina. Ž 146 (145)

*470/OL450 – Veliký jsi, Hospodine, navěky. Tob 13

*471/OL451 – Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý. Ž 34 (33)

*472 – Nauč mě, Hospodine svým příkazům. Ž 119 (118)

OL452 – Jasnou tvář ukaž… Ž 119 (118)

*473/OL453 – Svatý jsi, Hospodine, náš Bože! Ž 99 (98)

*474/OL454 – Pane, ukaž nám své milosrdenství. Ž 85 (84)

*475 – Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých. Ž 116 (115)

*476/OL456 – Hospodin je milosrdný a milostivý. Ž 103 (102)

*477/OL458 – Hospodin zjevil svou spásu před zraky pohanů. Ž 98 (97)

*478/OL458 – Duše má, chval Hospodina. Ž 146 (145)

*479/OL459 – Blaze muži, který se bojí Hospodina. Ž 112 (111)

*480/OL460 – Skutky tvých rukou, Pane, jsou věrné a spravedlivé. Ž 111 (110)

*481/OL461 – Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý. Ž 34 (33)

*482 – Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý. Ž 34 (33)

*483/OL463 – Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. Ž 33 (32)

*484/OL464 – Hospodine, kdo smí prodlévat ve tvém stánku? Ž 15 (14)

*485/OL403, 44 – Hospodin pamatuje věčně na svoji smlouvu. Ž 105 (104)

*486 – Oslavujte Hospodina, neboť navěky trvá jeho milosrdenství. Ž 106 (105)

*487/OL426 – Blaze každému, kdo se bojí Hospodina. Ž 128 (127)

*488 – Pán pamatoval na své milosrdenství. Lk 1

*489 – Hospodin je milosrdný a milostivý. Ž 103 (102)

*490/OL468 – Tvou dobrotu, Pane, mám na zřeteli. Ž 26 (25)

*491

*492/OL470 – Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých. Ž 116A (114)

*493/OL465 – Oslavujte Hospodina, neboť na věky trvá jeho milosrdenství. Ž 106 (105)

*494/OL471 – Chvalte Hospodina, protože je dobrý. Ž 135 (134)

*495 – Svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě střežili na všech tvých cestách. Ž 91 (90)

OL472 – Buď se mnou, Pane… Ž 91 (90)

*496 – Až procitnu, Hospodine, nasytím se pohledem na tebe. Ž 17 (16)

*497/OL474 – Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství, jak doufáme v tebe. Ž 33 (32)

*498/OL475 – Pamatujte na divy, které učinil Hospodin. Ž 105 (104)

*499/OL436 – Ústa spravedlivého mluví moudře. Ž 37 (36)

*500 – Hledejte, ubožáci, Hospodina a pookřejte v srdci. Ž 105 (104)

OL476 – Ze srdce ať se radují… Ž 105 (104)

*501/OL477 – Naše duše vyvázla jako pták z ptáčníkovy léčky. Ž 124 (123)

*502/OL478 – Hledejte, ubožáci Hospodina a pookřejte v srdci. Ž 69 (68)

*503/OL479 – Hospodin je milosrdný a milostivý. Ž 103 (102)

*504/OL480 – Hospodin pamatuje věčně na svoji smlouvu. Ž 105 (104)

*505/OL481 – Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo. Ž 116B (115)

*506 – Chvalte Hospodina, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá navěky. Ž 136 (135)

*507/OL483 – Hospodinu chci zpívat, neboť je velmi vznešený. Ex 15

*508 – Hospodinu chci zpívat, neboť je velmi vznešený. Ex 15

*509/OL485 – Nebeský pokrm dal jim Hospodin. Ž 78 (77)

*510/OL486 – Požehnaný jsi Pane, Bože našich otců, chvályhodný a svrchovaně velebený na věky. Dan 3

*511/OL487 – Pane, ty máš slova věčného života. Ž 19 (18)

*512/OL488 – Kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu. Ž 50 (49)

*513/OL489 – Oslavujte Hospodina, neboť navěky trvá jeho milosrdenství. Ž 106 (105)

*514/OL490 – Hospodin je milosrdný a milostivý. Ž 103 (102)

*515/OL491 – Svatý jsi, Hospodine, náš Bože! Ž 99 (98)

*516/OL492 – Jak milý je tvůj příbytek, Hospodine zástupů. Ž 84 (83)

*517/OL493 – Plesejte Bohu, který nám pomáhá. Ž 81 (80)

*518/OL494 – Ať tě, Bože, velebí národy, ať tě velebí, kdekterý národ! Ž 67 (66)

*519 – Plesejte Bohu, který nám pomáhá. Ž 81 (80)

*520 – Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili. Ž 51 (50)

*521 – Pamatuj na nás, Hospodine, pro náklonnost k svému lidu. Ž 106 (105)

*522 – Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce! Ž 95 (94)

*523

*524 – Miluji tě, Hospodine, má sílo! Ž 18 (17)

*525/OL501 – Jeruzaléme, oslavuj Hospodina. Ž 147B (147)

*526 – Hospodinovým podílem je jeho lid. Dt 32

*527/OL503 – Jásejte Bohu všechny země. Ž 66 (65)

*528/OL504 – Nezapomínejte na Boží skutky! Ž 114 (113A)

*529/OL505 – Chvalte Hospodina, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá navěky. Ž 136 (135)

*530/OL506 – Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem. Ž 16 (15)

*531/OL507 – Pamatuj na nás, Hospodine pro náklonnost k svému lidu. Ž 106 (105)

*532/OL454 – Pane, ukaž nám své milosrdenství. Ž 85 (84)

*533/OL508 – Hospodine, z tvé síly se raduje král. Ž 21 (20)

*534 – Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli. Ž 40 (39)

*535/OL510 – Duše má, chval Hospodina. Ž 146 (145)

*536/OL426 – Blaze každému, kdo se bojí Hospodina. Ž 128 (127)

*537/OL444 – Hospodin miluje svůj národ. Ž 149

*538/OL511 – Hospodine, ty mě zkoumáš a znáš. Ž 139 (138)

*539/OL512 – Hospodine, ty mě zkoumáš a znáš. Ž 139 (138)

*540/OL513 – Nasyť nás, Pane, svou slitovností, abychom se radovali. Ž 90 (89)

*541/OL514 – Radujte se, spravedliví, v Hospodinu. Ž 97 (96)

*542 – Hospodin přišel soudit národy. Ž 98 (97)

OL515 – Přišel Hospodin, aby spravoval… Ž 98 (97)

*543/OL516 – Hospodin přichází řídit zemi. Ž 96 (95)

*544/OL517 – Věřím, že uvidím blaho od Hospodina v zemi živých. Ž 27 (26)

*545/OL518 – Stále spoléhám na Boží slitovnost. Ž 52 (51)

*546/OL519 – Hospodin zjevil svou spásu před zraky pohanů. Ž 98 (97)

*547 – Jsme jeho lid a stádce, které on pase. Ž 100 (99)

*548/OL521 – Pán mě udržuje naživu. Ž 54 (53)

*549/OL522 – V Bohu jen odpočívej, duše má. Ž 62 (61)

*550/OL523 – Budu tě oslavovat na věky, můj Bože, Králi. Ž 145 (144)

*551/OL524 – Budu tě oslavovat na věky, můj Bože, Králi. Ž 145 (144)

*552 – Všechno, co dýchá, ať chválí Hospodina! Ž 150

*553/OL506 – Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem. Ž 16 (15)

*554/OL526 – Buď veleben Hospodin nyní i na věky! Ž 113 (112)

*555/OL527 – Požehnán buď Hospodin, že vyslyšel mou úpěnlivou prosbu. Ž 28 (27)

*556/OL528 – Chci kráčet v nevinnosti srdce. Ž 101 (100)

*557/OL529 – Veliká jsou Hospodinova díla. Ž 111 (110)

*558 – Veliká jsou Hospodinova díla. Ž 111 (110)

*559/OL531 – Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské. Ž 49 (48)

*560/OL520 – Jsme jeho lid a stádce, které on pase. Ž 100 (99)

*561/OL532 – Velkou věc s námi učinil Hospodin, naplnila nás radost. Ž 126 (125)

*562/OL533 – Do domu Hospodinova s radostí půjdeme. Ž 122 (121)

*563/OL534 – Veliký jsi, Hospodine, navěky. Tob 13

*564 – Hospodin miluje svůj národ. Ž 149

*565 – Doufej v Boha, vždyť zase ho budu chválit, svého spasitele a svého Boha! Ž 43 (42)

*566/OL536 – Hospodin bude nad námi bdít jako pastýř nad svým stádem. Jer 31

*567/OL537 – Hospodin znovu zbuduje Sión, objeví se ve své slávě. Ž 102 (101)

*568/OL538 – Hospodin je s námi. Ž 87 (86)

*569/OL539 – Vyslyš nás, Pane, a vysvoboď nás! Ž 137 (136)

*570/OL445 – Hospodinovy předpisy jsou správné, působí radost v srdci. Ž 19 (18)

*571/OL540 – Pro slávu svého jména vysvoboď nás, Pane! Ž 79 (78)

*572/OL541 – Vyslyš mě, Hospodine, ve své veliké lásce. Ž 69 (68)

*573/OL542 – Ze záhuby vysvobodíš můj život, Hospodine. Jon 2

*574/OL543 – U Hospodina je slitování, hojné u něho je vykoupení. Ž 130 (129)

*575/OL544 – Tys, Pane, dobrý a shovívavý. Ž 86 (85)

*576/OL438 – Blaze tomu, kdo svou naději vložil do Hospodina. Ž 1

*577/OL545 – Hospodin bude soudit svět podle práva. Ž 9 (9A)

*578/OL546 – Radujte se, spravedliví, v Hospodinu. Ž 97 (96)

*579/OL457 – Hospodin zjevil svou spásu před zraky pohanů. Ž 98 (97)

*580/OL547 – Všude na zemi pronikl jejich hlas. Ž 19 (18)

*581 – V Bohu jen odpočívej, duše má. Ž 62 (61)

*582/OL549 – U Hospodina je slitování, hojné u něho je vykoupení. Ž 130 (129)

*583/OL550 – Tys mé útočiště, zahrneš mě radostí ze záchrany. Ž 32 (31)

*584/OL551 – Hospodin pamatuje věčně na svoji smlouvu. Ž 105 (104)

*585/OL416 – Požehnán buď Hospodin, Bůh Izraele, neboť navštívil svůj lid. Lk 1

*586/OL409 – Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli. Ž 40 (39)

*587/OL477 – Naše duše vyvázla jako pták z ptáčníkovy léčky. Ž 124 (123)

*588/OL438 – Blaze tomu, kdo svou naději vložil do Hospodina. Ž 1

*589/OL552 – Nauč mě, Hospodine, svým příkazům. Ž 119 (118)

*590 – To je pokolení těch, kdo hledají tvář tvou, Hospodine. Ž 24 (23)

*591 – Bože, ve své dobrotě ses postaral o chudáka. Ž 68 (67)

OL553 – Náš Bůh je Bohem spásy. Ž 68 (67)

*592/OL532 – Velkou věc s námi učinil Hospodin, naplnila nás radost. Ž 126 (125)

*593 – Důvěřuji v tvé slitování, Hospodine! Ž 13 (12)

*594 – Zachraň mě, Hospodine, podle svého slitování! Ž 109 (108)

*595/OL501 – Jeruzaléme, oslavuj Hospodina. Ž 147 B (147)

*596/OL556 – Nezavrhne Hospodin svůj národ. Ž 94 (93)

*597/OL557 – Vyslyš mě, Hospodine, ve své veliké lásce. Ž 69 (68)

*598/OL558 – Opatruj, Pane, mou duši ve svém pokoji! Ž 131 (130)

*599/OL559 – Blaze muži, který se slitovává a půjčuje. Ž 112 (111)

*600 – Věřím, že uvidím blaho od Hospodina v zemi živých. Ž 27 (26)

*601/OL457 – Hospodin zjevil svou spásu před zraky pohanů. Ž 98 (97)

*602/OL434 – Budu velebit tvé jméno, můj Bože, Králi. Ž 145 (144)

*603/OL560 – Hospodine, ty mě zkoumáš a znáš. Ž 139 (138)

*604/OL561 – Ustavičně chci velebit Hospodina. Ž 34 (33)

*605/OL562 – Povstaň, Bože, suď zemi! Ž 82 (81)

*606/OL563 – Nauč mě, Hospodine, svým příkazům. Ž 119 (118)

*607/OL547 – Všude na zemi pronikl jejich hlas. Ž 19 (18)

*608/OL564 – Pamatujte na divy, které učinil Hospodin. Ž 105 (104)

*609 – Nauč mě, Hospodine, svým příkazům. Ž 119 (118)

OL565 – Zachovej mi život, Pane… Ž 119 (118)

*610 – Hospodin mi pomáhá. Ž 3

OL566 – Povstaň, Hospodine, zachraň mě! Ž 3

*611/OL567 – Až procitnu, Hospodine, nasytím se pohledem na tebe. Ž 17 (16)

*612/OL488 – Kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu. Ž 50 (49)

*613/OL292,OL568 – Ty, Hospodine, vládneš nade vším. 1 Kron 29

*614/OL569 – Rozjásám se nad tvou pomocí, Hospodine! Ž 9 (9A)

*615/OL486 – Požehnaný jsi, Pane, Bože našich otců, chvályhodný a svrchovaně velebený na věky. Dan 3

*616/OL570 – Všechna díla Páně, velebte Pána, chvate a oslavujte ho navěky. Dan 3

*617/OL571 – Slunce a měsíci, velebte Pána, chvalte a oslavujte ho navěky. Dan 3

*618 – Roso a jíní, velebte Pána, chvalte a oslavujte ho navěky. Dan 3

*619/OL573 – Hory a kopce, velebte Pána, chvalte a oslavujte ho navěky. Dan 3

*620/OL574 – Lidé, velebte Pána, chvalte a oslavujte ho navěky. Dan 3

*621/OL575 – Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo. Ž 116B (115)

*622/OL576 – Mé srdce jásá v Bohu, mém spasiteli. 1 Sam 2

*623/OL577 – Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli. Ž 40 (39)

*624/OL578 – Vysvoboď nás, Pane, pro svou lásku. Ž 44 (43)

*625/OL579 – Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. Ž 89 (88)

*626/OL508 – Hospodine, z tvé síly se raduje král. Ž 21 (20)

*627/OL580 – Kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu. Ž 50 (49)

*628/OL581 – Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. Ž 89 (88)

*629/OL582 – Veleben buď Hospodin, má Skála. Ž 144 (143)

*630/OL583 – V Boha důvěřuji, nebudu se bát. Ž 56 (55)

*631/OL584 – Smiluj se nade mnou, Bože, smiluj se! Ž 57 (56)

*632/OL585 – Bože, obnov nás, rozjasni svou tvář a budeme spaseni. Ž 80 (79)

*633/OL586 – Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. Ž 89 (88)

*634/OL587 – Hospodin zástupů, on je král slávy. Ž 24 (23)

*635/OL588 – Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. Ž 89 (88)

*636/OL589 – Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. Ž 132 (131)

*637/OL590 – Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili. Ž 51 (50)

*638/OL591 – Stvoř mi čisté srdce, Bože! Ž 51 (50)

*639/OL566 – Povstaň, Hospodine, zachraň mě! Ž 3

*640/OL592 – Tys, Pane, dobrý a shovívavý. Ž 86 (85)

*641/OL593 – Odpusť, Pane, co jsem zavinil hříchem. Ž 32 (31)

*642/OL568 – Ty, Hospodine, vládneš nade vším. 1 Kron 29

*643/OL594 – Miluji tě, Hospodine, má sílo. Ž 18 (17)

*644/OL595 – Nauč mě, Hospodine, svým příkazům. Ž 119 (118)

*645/OL596 – Vstaň, Hospodine, vejdi na místo svého odpočinku ty i tvá vznešená archa. Ž 132 (131)

*646/OL597 – Jak milý je tvůj příbytek, Hospodine zástupů. Ž 84 (83)

*647/OL598 – Ústa spravedlivého mluví moudře. Ž 37 (36)

*648/OL599 – Pamatuj na nás, Hospodine, pro náklonnost k svému lidu. Ž 106 (105)

*649/OL600 – Plesejte Bohu, který nám pomáhá. Ž 81 (80)

*650/OL601 – Pamatuj na nás, Hospodine, pro náklonnost k svému lidu. Ž 106 (105)

*651/OL602 – Ať se mi dostane tvého slitování, Hospodine, abych byl živ. Ž 119 (118)

*652/OL603 – Šťastný člověk, jehož vychováváš, Hospodine. Ž 94 (93)

*653/OL604 – Spravedlivý bude, Pane, přebývat na tvé svaté hoře. Ž 15 (14)

*654/OL605 – Hle, ubožák zavolal a Hospodin slyšel. Ž 34 (33)

*655/OL446 – Blaze muži, který se bojí Hospodina. Ž 112 (111)

*656/OL606 – Ty nás, Hospodine, ochráníš. Ž 12 (11)

*657/OL607 – Hospodinovy předpisy jsou správné, působí radost v srdci. Ž 19 (18)

*658 – Svou starost hoď na Hospodina, a on tě zachová. Ž 55 (54)

*659/OL609 – Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské. Ž 49 (48)

*660/OL610 – Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské. Ž 49 (48)

*661/OL456 – Hospodin je milosrdný a milostivý. Ž 103 (102)

*662/OL611 – Má modlitba, Pane, ať je před tebou jako kadidlo. Ž 141 (140)

*663/OL612 – Hospodin pamatuje věčně na svoji smlouvu. Ž 111 (110)

*664/OL457 – Hospodin zjevil svou spásu před zraky pohanů. Ž 98 (97)

*669 – Buď se mnou, Pane, v mé tísni. Ž 91 (90)

*670 – Pane, tys nám býval útočištěm od pokolení do pokolení. Ž 90 (89)

*671 – Naše oči hledí na Hospodina, dokud se nad námi nesmiluje. Ž 123 (122)

*672 – Ukaž mi své cesty, Hospodine! Ž 25 (24)

*673 – Blaze těm, kdo kráčejí v zákoně Hospodinově. Ž 119 (118)

*674 – Ústa má budou vyprávět o tvé spravedlnosti. Ž 71 (70)

*675 – Pomoc nám přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi. Ž 121 (120)

*676/OL622 – Hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář. Ž 4

*677/OL623 – Ochraň mě, Bože, neboť se k tobě utíkám. Ž 16 (15)

*678 – Semeno padlo na dobrou půdu a přineslo užitek. Ž 65 (64)

*679/OL625 – Hospodin je mé světlo a má spása. Ž 27 (26)

*680/OL629 – Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem. Ž 16 (15)

*681/OL627 – Hospodine, všimni si mého volání! Ž 5

*682/OL628 – Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili. Ž 51 (50)

*683/OL629 – Vzmužte se a buďte srdnatí všichni, kdo spoléháte na Hospodina. Ž 31 (30)

*684 – Radujte se, spravedliví, v Hospodinu. Ž 97 (96)

*685/OL631 – Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. Ž 132 (131)

*686/OL632 – Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. Ž 89 (88)

*687/OL633 – Pomoz, Bože, svou pravicí a vyslyš nás! Ž 60 (59)

*688/OL634 – Bůh dává věčné trvání svému městu. Ž 48 (47)

*689/OL635 – Nauč mě, Hospodine, svým příkazům. Ž 119 (118)

*690 – Pro slávu svého jména vysvoboď nás, Pane! Ž 79 (78)

*691 – Vyslyš nás, Pane, a vysvoboď nás! Ž 137 (136)

*692/OL636 – Nezapomínej na chudáky, Hospodine! Ž 74 (73)

*693/OL637 – Kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu. Ž 50 (49)

*694/OL638 – Veď mě ve své spravedlnosti, Hospodine! Ž 5

*695 – Kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu. Ž 50 (49)

*696/OL640 – Hospodinovy výroky jsou pravdivé, všechny jsou spravedlivé. Ž 19 (18)

*697/OL641 – Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. Ž 119 (118)

*698/OL454 – Pane, ukaž nám své milosrdenství. Ž 85 (84)

*699 – Bože, můj Králi, na věky chci dobrořečit tvému jménu. Ž 145 (144)

*700 – Izraelův dům doufá v Hospodina. Ž 115 (113B)

*701/OL644 – Hledejte vždy Hospodinovu tvář! Ž 105 (104)

*702/OL645 – Bože, obnov nás, rozjasni svou tvář a budeme spaseni. Ž 80 (79)

*703/OL646 – Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili. Ž 51 (50)

*704/OL435 – Hospodin kraluje, oděl se velebností. Ž 93 (92)

*705 – Kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu. Ž 50 (49)

*706/OL647 – Bůh dává věčné trvání svému městu. Ž 48 (47)

*707/OL648 – Nezavrhne Hospodin svůj národ. Ž 94 (93)

*708/OL649 – Hospodin popatřil z nebe na zem. Ž 102 (101)

*709/OL650 – Ty, Hospodine, jsi zachránil mou duši, aby nezhynula. Iz 38

*710/OL651 – Nezapomínej na chudáky, Hospodine! Ž 10 (9B)

*711/OL652 – Kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu. Ž 50 (49)

*712 – Ukaž nám, Hospodine, své milosrdenství a dej nám svou spásu! Ž 85 (84)

OL653 – Pane, ukaž nám své milosrdenství. Ž 85 (84)

*713/OL654 – Ústa má budou vyprávět o tvé spravedlnosti. Ž 71 (70)

*714/OL655 – U tebe je, Bože, pramen života. Ž 36 (35)

*715 – Hospodin bude nad námi bdít jako pastýř nad svým stádem. Jer 31

*716 – Jak milý je tvůj příbytek, Hospodine zástupů. Ž 84 (83)

*717 – Opustil jsi Boha, který tě zplodil. Dt 32

*718/OL657 – Pro slávu svého jména vysvoboď nás, Pane! Ž 79 (78)

*719/OL658 – Bůh je mé útočiště, když je mi úzko. Ž 59 (58)

*720/OL659 – Duše má, chval Hospodina. Ž 146 (145)

*721/OL660 – Vyslyš mě, Hospodine, ve své veliké lásce. Ž 69 (68)

*722/OL661 – Vyslyš mě, Hospodine, ve své veliké lásce. Ž 69 (68)

*723/OL662 – Nauč mě, Hospodine, svým příkazům. Ž 119 (118)

*724/OL537 – Hospodin znovu zbuduje Sión, objeví se ve své slávě. Ž 102 (101)

*725/OL536 – Hospodin bude nad námi bdít jako pastýř nad svým stádem. Jer 31

*726/OL663 – Stvoř mi čisté srdce, Bože!

*727/OL664 – Já usmrcuji a já oživuji. Dt 32

*728 – Neopouštíš, Hospodine, ty, kteří tě hledají. Ž 9 (9A)

*729/OL666 – Jinoši a panny, chvalte Hospodinovo jméno! Ž 148

*730 – Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. Ž 119 (118)

*731 – Nad nebesa je sláva Hospodinova. Ž 113 (112)

*732/OL669 – Nezapomínejte na Boží skutky! Ž 78 (77)

*733 – Budete vážit vodu s radostí z pramenů spásy. Iz 12

OL670 – Plesejte a jásejte, neboť nad vámi vládne svatý Izraele. Iz 12

*734/OL663 – Stvoř mi čisté srdce, Bože! Ž 51 (50)

*735 – Opustil jsi Boha, který tě zplodil. Dt 32

*736/OL671 – Já usmrcuji a já oživuji. Dt 32

*737/OL422 – Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám. Ž 23 (22)

*738/OL663 – Stvoř mi čisté srdce, Bože! Ž 51 (50)

*739/OL177 – Oslavujte Hospodina, neboť na věky trvá jeho milosrdenství. Ž 107 (106)

*740/OL454 – Pane, ukaž nám své milosrdenství. Ž 85 (84)

*741/OL673 – Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. Ž 96 (95)

*742/OL613 – Hospodin přichází řídit zemi. Ž 96 (95)

*743 – Blaze každému, kdo se bojí Hospodina. Ž 128 (127)

*744/OL675 – Budu velebit tvé jméno, můj Bože, Králi. Ž 145 (144)

*745/OL676 – Země je plná Hospodinovy milosti. Ž 33 (32)

*746/OL677 – Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. Ž 33 (32)

*747/OL678 – Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. Ž 119 (118)

*748/OL679 – Budu tě oslavovat na věky, můj Bože, Králi. Ž 145 (144)

*749/OL680 – Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. Ž 33 (32)

*750/OL681 – Ať vejde Hospodin, on je král slávy! Ž 24 (23)

*751/OL682 – Ústa spravedlivého mluví moudře. Ž 37 (36)

*752/OL683 – Blízky je Hospodin všem, kdo ho vzývají. Ž 144

*753/OL684 – Veď mě ve své spravedlnosti, Hospodine! Ž 5

*754/OL444 – Hospodin miluje svůj národ. Ž 149

*755/OL685 – Hle, ženich přichází, jděte naproti Kristu Pánu! Ž 45 (44)

*756 – Chválím tě, že jsem vznikl tak podivuhodně. Ž 139 (138)

*757/OL687 – Jak milý je tvůj příbytek, Hospodine zástupů. Ž 84 (83)

*758/OL688 – Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo. Ž 116B (115)

*759/OL409 – Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli. Ž 40 (39)

*760/OL520 – Jsme jeho lid a stádce, které on pase. Ž 100 (99)

*761 – Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. Ž 33 (32)

*762/OL690 – Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá navěky. Ž 118 (117)

*763/OL691 – Až procitnu, Hospodine, nasytím se pohledem na tebe. Ž 16

*764/OL692 – Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých. Ž 56 (55)

*765/OL604 – Spravedlivý bude, Pane, přebývat na tvé svaté hoře. Ž 15 (14)

*766/OL693 – Voď mě po cestě svých předpisů, Hospodine! Ž 119 (118)

*767 – Svítilnou mým nohám je tvé slovo. Ž 119 (118)

*768/OL695 – Pane, tys nám býval útočištěm od pokolení do pokolení. Ž 90 (89)

*769/OL696 – Veleben buď Hospodin, má Skála. Ž 144 (143)

*770/OL695 – Pane, tys nám býval útočištěm od pokolení do pokolení. Ž 90 (91)

*771/OL697 – Popřej mi sluchu, slyš mé slovo! Ž 17 (16)

*772/OL698 – Kéž pronikne k tobě má modlitba, Hospodine! Ž 88 (87)

*773 – Kéž pronikne k tobě má modlitba, Hospodine! Ž 88 (87)

*774 – Věřím, že uvidím blaho od Hospodina v zemi živých. Ž 27 (26)

*775/OL701 – Chválím tě, že jsem vznikl tak podivuhodně. Ž 139 (138)

*776/OL702 – Jasnou tvář ukaž svému služebníku, Hospodine! Ž 119 (118)

*777/OL703 – Hospodin pamatuje věčně na svoji smlouvu. Ž 111 (110)

*778/OL704 – Chválím tě, že jsem vznikl tak podivuhodně. Ž 139 (138)

*779/OL705 – Jděte do celého světa a hlásejte evangelium. Ž 117 (116)

*780/OL416 – Požehnán buď Hospodin, Bůh Izraele, neboť navštívil svůj lid. Lk 1

*781/OL706 – Hospodin pamatuje věčně na svoji smlouvu. Ž 111 (110)

*782/OL707 – Hospodin pamatuje věčně na svoji smlouvu. Ž 105 (104)

*783/OL526 – Buď veleben Hospodin nyní i na věky! Ž 113 (112)

*784/OL708 – Ať se mi dostane tvého slitování, Hospodine, abych byl živ. Ž 119 (118)

*785/OL438 – Blaze tomu, kdo svou naději vložil do Hospodina. Ž 1

*786/OL709 – Hospodin zjevil svou spásu před zraky pohanů. Ž 97

*787/OL710 – Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. Ž 33 (32)

*788/OL711 – Hospodine, Pane náš, jak podivuhodné je tvé jméno po celé zemi. Ž 8

*789/OL520 – Jsme jeho lid a stádce, které on pase. Ž 100 (99)

*790 – Ukaž nám, Hospodine, své milosrdenství a dej nám svou spásu! Ž 85 (84)

*791/OL712 – Budete vážit vodu s radostí z pramenů spásy. Iz 12

*792/OL713 – Země je plná Hospodinovi milosti. Ž 33 (32)

*793/OL414 – To je pokolení těch, kdo hledají tvář tvou, Hospodine. Ž 24 (23)

*794/OL714 – Do domu Hospodinova s radostí půjdeme. Ž 122 (121)

*795/OL438 – Blaze tomu, kdo svou naději vložil do Hospodina. Ž 1

*796/OL426 – Blaze každému, kdo se bojí Hospodina. Ž 128 (127)

*797 – Budu velebit tvé jméno, můj Bože, Králi. Ž 145 (144)

OL715 – Budu tě oslavovat na věky… Ž 145 (144)

*798/OL582 – Veleben buď Hospodin, má Skála. Ž 144 (143)

*799 – Veliká jsou Hospodinova díla. Ž 111 (110)

*800 – Jako laň prahne po vodních bystřinách, tak prahne má duše po tobě, Bože. Ž 42 (41)

OL716 – Má duše žízní po tobě… Ž 42 (41), 43 (42)

OL342 – Má duše žízní po tobě… Ž 42 (41)

*801/OL558 – Opatruj, Pane, mou duši ve svém pokoji! Ž 131 (130)

*802 – Budu tě chválit, Hospodine, ve velkém shromáždění. Ž 22 (21)

*803 – Hospodin je mé světlo a má spása. Ž 27 (26)

*804/OL719 – Ze srdce ať se radují, kdo hledají Hospodina. Ž 105 (104)

*805/OL714 – Do domu Hospodinova s radostí půjdeme. Ž 122 (121)

*806/OL720 – Blaze muži, který se bojí Hospodina. Ž 112 (111)

*807/OL414 – To je pokolení těch, kdo hledají tvář tvou, Hospodine. Ž 24 (23)

*808/OL721 – Ústa spravedlivého mluví moudře. Ž 37 (36)

*809 – Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám. Ž 23 (22)

*810/OL722 – Duše má, chval Hospodina. Ž 146 (145)

*811/OL723 – Blaze těm, kdo kráčejí v zákoně Hospodinově. Ž 119 (118)

*812/OL446 – Blaze muži, který se bojí Hospodina. Ž 112 (111)

*813/OL438 – Blaze tomu, kdo svou naději vložil do Hospodina. Ž 1

*814/OL464 – Hospodine, kdo smí prodlévat ve tvém stánku? Ž 15 (14)

*815/OL724 – Svatý, Svatý, Svatý, Pán Bůh vševládný. Ž 150

*816/OL725 – Vytvořil jsi z nás našemu Bohu království a kněze. Ž 149

*817 – Nauč mě, Hospodine svým příkazům. Ž 119 (118)

OL667 – Jak miluji tvůj zákon… Ž 34 (33)

*818/OL582 – Veleben buď Hospodin, má Skála. Ž 144 (143)

*819/OL414 – To je pokolení těch, kdo hledají tvář tvou, Hospodine. Ž 24 (23)

*820/OL613 – Hospodin přichází řídit zemi. Ž 96 (95)

*821 – Hospodin zjevil svou spásu před zraky pohanů. Ž 98 (97)

OL726 – Zpívejte Hospodinu píseň novou. Ž 98 (97)

*822/OL520 – Jsme jeho lid a stádce, které on pase. Ž 100 (99)

*823/OL293 – Hle, stánek Boží mezi lidmi! Ž 84 (83)

*824/OL728 – Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce! Ž 95 (94)