prosinec

1. 12. nezávazná památka sv. Edmunda Kampiána

*203 – Do tvých rukou, Pane, svěřuji ducha svého. Ž 31 (30)

3. 12. památka sv. Františka Xaverského

Sváteční graduál č. 826, 648

*166 – Jděte do celého světa a hlásejte evangelium. Ž 117 (116)

4. 12. nezávazná památka sv. Jana Damašského

*240 – Slova tvá, Pane, jsou duch a jsou život. Ž 19 (18)

6. 12. nezávazná památka sv. Mikuláše

Sváteční graduál č. 739–740, 607

*51 – Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli. Ž 40 (39)

7. 12. Památka sv. Ambrože

Sváteční graduál č. 826–827

*218 – Navěky chci zpívat o Hospodinových milostech. Ž 89 (88)

8. 12. Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu

Vánoční graduál č. 79–82; Sváteční graduál č. 611

*241 – Zpívejte Hospodinu píseň novou, protože učinil podivuhodné věci. Ž 98 (97)

9. 12. nezávazná památka sv. Jana Didaka

*229 – Ochraň, Pane, duši mou v pokoji u tebe. Ž 131 (130)

11. 12. nezávazná památka sv. Damasa I.

*157 – Ty jsi kněz na věky podle Melchizedechova řádu. Ž 110 (109)

12. 12. nezávazná památka Panny Marie Guadalupské

*317 – Ať tě, Bože, velebí národy, ať tě velebí kdekterý národ! Ž 67 (66)

13. 12. Památka sv. Lucie

Sváteční graduál č. 814a, 829–830

*203 – Do tvých rukou, Pane, svěřuji ducha svého. Ž 31 (30)

14. 12. Památka sv. Jana od Kříže

Sváteční graduál č. 684, 815

*196 – Ústa spravedlivého mluví moudře. Ž 37 (36)

 21. 12. nezávazná památka sv. Petra Kanisia

*51 – Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli. Ž 40 (39)

23. 12. nezávazná památka sv. Jana Kentského

*208 – Blaze muži, který se bojí Hospodina. Ž 112 (111)

26. 12. Svátek sv. Štěpána

Vánoční graduál č. 39–42

*203 – Do tvých rukou, Pane, svěřuji ducha svého. Ž 31 (30)

27. 12. Svátek sv. Jana, evangelisty

*242 – Radujte se, spravedliví, v Hospodinu. Ž 97 (96)

28. 12. Svátek sv. Mláďátek

*207 – Naše duše vyvázla jako pták z ptáčnikovy léčky. Ž 124 (123)

29. 12. nezávazná památka sv. Tomáše Becketa

*195 – Pán mě vysvobodil ze všech mých obav. Ž 34 (33)

31. 12. nezávazná památka sv. Silvestra I.

*19 – Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám. Ž 24(23)

večerní votivní mše svatá „Na začátku občanského roku“

Vánoční gradál č. 55–57

*156 – Hospodine, Pane náš, jak podivuhodné je tvé jméno po celé zemi. Ž 8

*213 – Pane, dej zdar práci našich rukou. Ž 90 (89)