Liturgický kalendář

Jaký žalm se dnes hraje? Co bychom mohli zpívat na nejbližší svátek? Mohl by Ti pomoci tento liturgický kalendář.

Pokud se Ti nezobrazuje aktuální obsah, zkus obnovit stránku (F5, refresh, obnovit, načíst znovu).

9. 6. 2019 Slavnost Seslání Ducha Svatého C

Velikonoční graduál č. 97–103

Protože se zpěvy dají použít také při udílení biřmování, najdete je i v Obřadním graduálu č. 901–903.


LITURGICKÉ MEZIDOBÍ – NEDĚLNÍ CYKLUS C – I. FERIÁLNÍ CYKLUS

10. 6. 2019 Památka Panny Marie, Matky církve

http://m.liturgie.cz/misal/08sanctoral/MatkaCirkve.htm

*568 – Hospodin je s námi. Ž 87 (86)

11. 6. 2019 Památka sv. Barnabáše

Sváteční graduál č. 632, 626, 810

*201 – Hospodin zjevil svou spásu před zraky pohanů. Ž 98 (97)

*472 – Nauč mě, Hospodine svým příkazům. Ž 119 (118)

12. 6. 2019 Středa 10. týdne v mezidobí

*473 – Svatý jsi, Hospodine, náš Bože! Ž 99 (98)

13. 6. 2019 Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze C

http://m.liturgie.cz/misal/08sanctoral/JK_knez.htm

*158 – Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám. Ž 23 (22)

14. 6. 2019 Pátek 10. týdne v mezidobí

*475 – Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých. Ž 116 (115)

15. 6. 2019 Sobota 10. týdne v mezidobí

*476 – Hospodin je milosrdný a milostivý. Ž 103 (102)

15. 6. nezávazná památka sv. Víta

*207 – Naše duše vyvázla jako pták z ptáčníkovy léčky. Ž 124 (123)

16. 6. 2019 Slavnost Nejsvětější Trojice C

Velikonoční graduál č. 105–110

*156 – Hospodine, Pane náš, jak podivuhodné je tvé jméno po celé zemi. Ž 8

17. 6. 2019 Pondělí 11. týdne v mezidobí

*477 – Hospodin zjevil svou spásu před zraky pohanů. Ž 98 (97)

18. 6. 2019 Úterý 11. týdne v mezidobí

*478 – Duše má, chval Hospodina. Ž 146 (145)

19. 6. 2019 Středa 11. týdne v mezidobí

*479 – Blaze muži, který se bojí Hospodina. Ž 112 (111)

19. 6. nezávazná památka sv. Jana Nepomuckého Neumanna

*193 – Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem. Ž 16 (15)

19. 6. nezávázná památka sv. Romualda

*229 – Ochraň, Pane, duši mou v pokoji u tebe. Ž 131 (130)

20. 5. 2019 Slavnost Těla a Krve Páně C

Velikonoční graduál č. 111–125

*157 – Ty jsi kněz na věky podle Melchizedechova řádu. Ž 110 (109)

21. 6. Památka sv. Aloise Gonzagy

Sváteční graduál č. 834, 836

*481 – Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý. Ž 34 (33)

*193 – Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem. Ž 16 (15)

22. 6. 2019 Sobota 11. týdne v mezidobí

*482 – Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý. Ž 34 (33)

22. 6. nezávazná památka sv. Paulína

*51 – Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli. Ž 40 (39)

22. 6. nezávazná památka sv. Jana Fishera a Tomáše Mora

*198 – Kdo sejí v slzách, žnout budou s jásotem. Ž 126 (125)

23. 6. 2019 12. neděle v mezidobí C

*169 – Má duše žízní po tobě, Pane, Bože můj. Ž 63 (62)

Vigilie slavnosti

*219 – Od klína mé matky byls mým ochráncem. Ž 71 (70)

24. 6. Slavnost Narození sv. Jana Křtitele

Sváteční graduál č. 627–629

*220 – Chválím tě, že jsem vznikl tak podivuhodně. Ž 139 (138)

25. 6. 2019 Úterý 12. týdne v mezidobí

*484 – Hospodine, kdo smí prodlévat ve tvém stánku? Ž 15 (14)

27. 6. nezávazná památka sv. Cyrila Alexandrijského

*218 – Navěky chci zpívat o Hospodinových milostech. Ž 89 (88)

28. 6. Památka sv. Ireneje

Sváteční graduál č. 814, 818

*196 – Ústa spravedlivého mluví moudře. Ž 37 (36)

Vigilie slavnosti

*214 – Všude na zemi pronikl jejich hlas. Ž 19 (18)

29. 6. Slavnost sv. Petra a Pavla

Sváteční graduál č. 630–637

*195 – Pán mě vysvobodil ze všech mých obav. Ž 34 (33)

30. 6. Svátek Výročí posvěcení katedrály

*646 – Jak milý je tvůj příbytek, Hospodine zástupů. Ž 84 (83)

*613 – Ty, Hospodine, vládneš nade vším. 1 Kron 29

*238 – Proudy bystřin jsou k radosti Božímu městu, přesvatému stánku Nejvyššího. Ž 46 (45)

Není zde ještě zveřejněn blížící se svátek, na který se chceš nachystat? Zkus jej vyhledat v Českém národním kalendáři, který obsahuje svátky svatých a je k dispozici celoročně 😉

Nejnovější příspěvkyCo mít po ruce

Online lekcionář s biblickými čteními najdeš na webu liturgie.cz

Žalmy pro neděle a svátky nalezneme v červeném žaltáři (I. díl).

Žalmy pro dny postní a velikonoční obsahuje fialový II. díl žaltáře.

Různé zpěvy ke svátkům svatých jsou nově uspořádány ve Svátečním graduálu.

Na tomto webu najdeš aktuální notový materiál (nebo alespoň odkazy na něj) zhudebněný P. Josefem Olejníkem pro katolickou liturgii.

Zhudebněné žalmy od dalších českých autorů nalezneš na webu liturgie.cz.

Zakoupením tištěných publikací podpoříte vydávání dalších. Děkujeme.

Pokud se Ti nezobrazuje aktuální obsah, zkus obnovit stránku (F5, refresh, obnovit, načíst znovu).