Dva roky po vydání Obřadního graduálu jsme připravili k vydání Sváteční graduál, který je zaměřen na nejvýznamnější část díla P. Josefa Olejníka – na propria ke svatým. Jedná se o zhudebněné proměnlivé texty mše svaté (vstupní antifona, zpěv před evangeliem, zpěv k obětnímu průvodu, antifona k přijímání a další zpěvy).

Sváteční graduál obsahuje liturgické zpěvy pro slavnosti, svátky a památky svatých během roku včetně výročí posvěcení kostela. Většina proprií byla zkomponována ke slavnosti, svátku, či památce konkrétního světce (Vlastní zpěvy o svatých). Jiná propria jsou společná, a je možné je použít během liturgického roku vícekrát (Společné zpěvy o svatých). Propria vznikala podle potřeby jednotlivých liturgických slavností většinou na přání kněží nebo představitelů řádů (svátek některého světce, titulární slavnost kostela, svátek patrona řeholního společenství, apod.). To se nakonec ukázalo jako nejšťastnější, protože zpěvy nevznikaly násilně, ale na základě konkrétních impulzů, které vtiskují zpěvům osobitý charakter. P. J. Olejník k tomu píše: "Musel jsem psát, protože to po mně žádali, a to čím dál častěji k různým příležitostem. A já se snažil, aby to bylo opravdové, abych nepsal hlouposti."

Ve varhanním doprovodu je vlepeno CD s nahrávkami zpěvů ze Svátečního graduálu. CD natočili Cecilská hudební jednota Ústí nad Orlicí pod vedením Cecilie Pecháčkové, Chrámový sbor Velká Bystřice u Olomouce pod vedením Ivany Juráňové, Misty Velká Bystřice, Chorus Mauritiensis pod vedením Tomáše Kláska, Schola Dolní Lhota pod vedením Vladimíra Pavlíka, Beati Cantores Holešov pod vedením Jana Kotase, Schola Hutisko-Solanec pod vedením Martina Kováře, Sbor bohoslovců Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci pod vedením Ondřeje Talaše, Schola Opava pod vedením Magdalény Sovadinové a Schola OP Olomouc pod vedením Jany Synkové. Zvuk Jaroslav Topinka, zvuková režie Pavel Kunčar.

Zpěvník: Váz., A5 na šířku, 472 stran, K787 Cena: 290,00 Kč
Varhanní doprovod + CD: Váz., A4 na šířku, 448 stran, K786 Cena: 397,00 Kč

Matice cyrilometodějská s. r. o.
2016

Audionahrávky

 1. 601 - Chceš-li být dokonalý, jdi
 2. 602 - Ty jsi Petr, to je skála
 3. 603 - Svatého Josefa ustanovil Pán
 4. 604 - Blaze těm, kdo přebývají ve tvém domě
 5. 605 - Služebníku dobrý a věrný, vejdi v radost svého Pána
 6. 606 - Spravedlivý se rozvine jako palma
 7. 607 - Budou ho provázet má láska i má věrnost
 8. 608 - Josefe, potomku Davidův
 9. 609 - Kristus, když přicházel na svět
 10. 611 - Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou
 11. 612 - Hle, Panna počne a porodí Syna
 12. 613 - Každý velekněz je brán z lidu
 13. 614 - Dostanete sílu Ducha Svatého
 14. 615 - Jděte do celého světa a hlásejte evangelium
 15. 616 - Hle, já jsem s vámi po všechny dny
 16. 617 - Pane, ukaž nám Otce a to nám stačí
 17. 618 - Já jsem vás vyvolil, abyste šli a nesli ovoce
 18. 619 - To je mé přikázání: Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás
 19. 620 - Kdo je ta, která vychází jako jitřenka
 20. 621 - Ruka Páně tě posílila, proto budeš velebena na věky
 21. 622 - Pojďte a slyšte všichni bohabojní
 22. 623 - Budou mě blahoslavit všechna pokolení
 23. 624 - Radujme se všichni a oslavujme svatého kněze Antonína
 24. 625 - Pán otevřel jeho ústa uprostřed shromáždění
 25. 626 - Jděte a učte všechny národy
 26. 627 - Spravedlivý se rozvine jako palma
 27. 628 - Vystoupil člověk poslaný od Boha, jmenoval se Jan
 28. 629 - Z milosrdné lásky našeho Boha
 29. 630 - Petr, první z apoštolů, a Pavel, učitel národů
 30. 631 - Šimone, synu Janův, miluješ mě?
 31. 632 - Oslavujeme apoštoly, kteří zde na zemi budovali Církev
 32. 633 - Petr řekl Ježíšovi: Ty jsi Mesiáš, Syn Boha živého
 33. 634 - Teď vím najisto, že Pán poslal svého anděla
 34. 635 - Ty jsi Petr, to je Skála
 35. 636 - Ustanovíš je knížaty na celé zemi
 36. 637 - Ty jsi Petr, to je Skála
 37. 638 - Protože jsi mne uviděl, Tomáši, uvěřil jsi
 38. 639 - Pohleď na stopy po hřebech
 39. 640 - Pán ho vedl do ticha samoty
 40. 642 - Bůh na něj shlédl s láskou
 41. 643 - Slyšte Slovo, vyšlé od Boha
 42. 644 - Slovo Páně se šířilo po celé krajině
 43. 645 - Pane, až se tvoji kněží odějí spravedlností
 44. 646 - Jeho kněze oději spásou
 45. 647 - Obdivuhodný je Bůh ve svých svatých
 46. 648 - Co k vám mluvím ve tmě, řekněte na světle
 47. 649 - Bude obdařena nádherou Libanonu
 48. 650 - Maria to všechno zachovávala v srdci
 49. 651 - Radujme se všichni a oslavujme svatou Brigitu
 50. 652 - Když Ježíš procházel kolem Galilejského moře
 51. 653 - Pili z kalicha Páně a stali se Božími přáteli
 52. 654 - Chvalme rodiče Matky Boží, Jáchyma a Annu
 53. 655 - Očekávali potěšení Izraele
 54. 656 - Přijali požehnání od Hospodina
 55. 657 - Ježíš přišel do jedné vesnice
 56. 658 - Marta řekla Ježíšovi: Ty jsi Mesiáš, Syn Boží
 57. 659 - Při Ježíšově jménu musí pokleknout každé koleno na nebi, na zemi i v podsvětí
 58. 660 - Oheň jsem přišel vrhnout na zem
 59. 661 - Apoštoly zastínil světlý oblak a z oblaku se ozval hlas
 60. 662 - Až se Kristus ukáže, budeme mu podobni
 61. 663 - Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem i mou číší
 62. 664 - Dominiku, Otče svatý, na své dílo pamatuj
 63. 665 - Svatý Vavřinec vydal svůj život ve službě
 64. 666 - Kdo mne následuje, nechodí ve tmách
 65. 667 - Jestliže mi kdo chce sloužit, ať mě následuje, praví Pán
 66. 668 - Dnes vyšla na nebi zářivá hvězda
 67. 669 - Církev tě chválí a velebí, Maria
 68. 670 - Blahoslavená jsi, Panno Maria
 69. 671 - Veliké znamení se objevilo na nebi: žena oděná sluncem
 70. 672 - Vzata je Maria do nebe, radují se zástupy andělů
 71. 673 - Nepřátelství stanovím mezi tebou a ženou
 72. 673a - Nepřátelství ustanovuji mezi tebou a ženou
 73. 674 - Královna stojí po tvé pravici ve zlatém rouchu
 74. 675 - Blahoslavená, která jsi uvěřila
 75. 676 - Hle, moudrá žena: dobře se starala o svůj dům
 76. 677 - Každý, kdo plní vůli mého nebeského Otce
 77. 678 - Uprostřed shromáždění otevřel mu Pán ústa
 78. 679 - Jenom jeden je váš Učitel: Kristus
 79. 680 - O tvých přikázáních, Pane, budu mluvit před králi
 80. 681 - Jan odpověděl: On musí růst, a já se menšit
 81. 682 - Oslavujeme narození Panny Marie a radujme se
 82. 683 - Hle, Panna porodí Syna
 83. 684 - My pak máme hledat slávu v kříži Pána našeho Ježíše Krista
 84. 685 - Klaníme se ti, Kriste, a dobrořečíme ti
 85. 686 - Pane, znamením svatého kříže ochraňuj svůj lid
 86. 687 - Až budu ze země vyvýšen, potáhnu všechny k sobě
 87. 688 - Znamením kříže, Bože náš, nás ochraňuj od našich nepřátel
 88. 689 - Simeon řekl Panně Marii: Hle, on je ustanoven k pádu
 89. 690 - Radujte se, že se stáváte účastni utrpení Kristových
 90. 691 - Otvírá svou dlaň chudému
 91. 692 - Duch Páně nade mnou, poslal mě hlásat radostnou zvěst chudým
 92. 693 - Chvalme Boha za jeho milosrdenství
 93. 694 - Dorostl k svatosti za krátký čas
 94. 695 - Blahoslavení, kdo lační a žízní po spravedlnosti
 95. 696 - Vyšel jsi mu, Pane, vstříc s oblažujícím požehnáním
 96. 697 - Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství
 97. 698 - Spravedlivý se bude radovat v Pánu
 98. 699 - Tebe, Bože, chválíme, Pane, k tobě se hlásíme
 99. 700 - Velebte Pána všichni jeho andělé
 100. 702 - Z kadidelnice, kterou držel anděl, vystoupil před Boží tvář vonný dým
 101. 703 - Budu ti zpívat, Bože můj, před tváří andělů
 102. 704 - Pán tě ochrání svými perutěmi
 103. 705 - František opustil svůj dům, zřekl se svého dědictví
 104. 707 - Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království
 105. 708 - Radujme se všichni v Pánu o slavnosti svatého otce Františka
 106. 709 - Pečeť muk, jež nosils v těle
 107. 711 - Radoval se z toho, že se stal účastným Kristových utrpení
 108. 712 - Buď zdráva, milostiplná, Pán s tebou!
 109. 713 - Počneš a porodíš Syna a dáš mu jméno Ježíš
 110. 714 - Jako laň prahne po vodních bystřinách
 111. 715 - Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech
 112. 716 - Radujme se všichni o slavnosti všech svatých
 113. 717 - Pojďte ke mně všichni, kdo se lopitíte a jste obtížení
 114. 718 - Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha
 115. 719 - Protože věříme, že Ježíš umřel a vstal z mrtvých
 116. 720 - Já jsem vzkříšení a život, praví Pán
 117. 721 - Věčné odpočinutí dej jim, Pane
 118. 722 - Světlo věčné ať jim svítí, Pane
 119. 723 - Duše, které jsi k sobě povolal, Pane
 120. 724 - S touhou očekáváme jako Spasitele
 121. 725 - Svatý Martin, na zemi chudý a skromný
 122. 726 - Nové přikázání vám dávám, abyste se vespolek milovali
 123. 726a - Nové přikázání vám dávám, abyste se vespolek milovali
 124. 727 - Amen, pravím vám
 125. 728 - Pán s ním ujednal smlouvu pokoje
 126. 729 - Blahoslavený muž, svatý Martin, biskup města Tours zesnul
 127. 730 - Pojďte, požehnaní mého Otce, praví Pán
 128. 731 - Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci
 129. 732 - Radujme se a jásejme, protože si Pán všehomíra oblíbil pannu svatou a slavnou
 130. 733 - Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo
 131. 734 - Moudré panny si vzaly s lampami i olej do nádobek
 132. 735 - Panno Kateřino, velkou slávou vynikáš
 133. 736 - Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost
 134. 737 - Ježíš uviděl u Galilejského jezera dva bratry
 135. 738 - Ondřej řekl svému bratru Šimonovi
 136. 739 - Vyhledám své stádce, praví Pán
 137. 740 - Na svou svatost jsem jednou přísahal
 138. 801 - Obdivuhodný je Bůh ve své svatyni
 139. 802 - Můj stan bude mezi nimi, praví Pán
 140. 803 - Nevíte, že jste Boží chrám
 141. 804 - Buď zdráva, svatá Boží Rodičko
 142. 805 - Požehnaná jsi, Panno Maria, od Pána, nejvyššího Boha
 143. 806 - Velice si vážím tvých přátel, Bože
 144. 807 - Tebe, Pane, chválí slavný sbor apoštolů
 145. 808 - Všude na zemi pronikl jejich hlas
 146. 809 - Vy, kteří jste mě následovali, usednete na trůnu
 147. 810 - Již vás nenazývám služebníky, ale svými přáteli
 148. 811 - Svatí mučedníci ... šli v Kristových stopách
 149. 812 - Radujme se všichni a oslavujme svaté mučedníky
 150. 813 - Vy jste se mnou vytrvali v mých zkouškách
 151. 814 - Svatý ... zůstal věrný Božímu zákonu
 152. 815 - Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe
 153. 816 - Blahoslavený ... je opravdu mučedník
 154. 817 - Oslavujeme pravého mučedníka, který se nebál, když mu hrozili
 155. 818 - Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti
 156. 819 - Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost
 157. 820 - Pán si vyvolil svatého ... za velekněze
 158. 823 - Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil
 159. 824 - Dám vám pastýře podle svého srdce
 160. 825 - To je spolehlivý a rozvážný správce
 161. 826 - Moudří se budou skvít jako zář oblohy
 162. 827 - My kážeme Krista ukřižovaného
 163. 828 - Svatá ..., nevěsta Kristova
 164. 830 - Ženich je tu, jděte naproti Kristu Pánu
 165. 831 - Panny ať chválí jméno Hospodinovo
 166. 832 - Ženich přišel a panny, které byly připraveny vešly s ním na svatbu
 167. 833 - Spravedlivý se raduje v Hospodinu a utíká se k němu
 168. 834 - Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem i mou číší
 169. 835 - Činil, co bylo dobré, správné a spravedlivé
 170. 836 - Amen, pravím vám: Vy, kteří jste opustili všechno a šli jste za mnou
 171. 836a - Amen, pravím vám: Vy, kteří jste opustili všechno a šli jste za mnou
 172. 837 - Nechte děti a nebraňte jim, aby přišly ke mně
 173. 838 - Já jsem světlo světa, praví Pán
 174. 856 - Modlitba k svatému Josefu po růžencové pobožnosti
 175. 857 - Modlitba umírajícího Konstantina-Cyrila za Církev a vlast
 176. 858 - Modlitba k svatému archandělu Michaelovi
 177. 858a - Modlitba k svatému archandělu Michaelovi
 178. 859 - Mariánská antifona
 179. 860 - Pod tvůj plášť se utíkáme
 180. 861 - Zdrávas Matko, vtělené moudrosti
 181. 862 - Královno srdcí
 182. 863 - Píseň k svatému Antonínu
 183. 864 - Píseň ke svaté Kateřině
 184. 865 - Mešní píseň ke Všem svatým


Svatý Martin

Ochutnávka