obal-obradni-gradTento Obřadní graduál byl vydán v roce 100. výročí narození P. Josefa Olejníka, tj. 2014.

Obsahuje liturgické zpěvy pro mše svaté spojené s určitými obřady (biřmování, svěcení biskupů, kněží a jáhnů, zasvěcení panen a řeholní sliby, svatební obřady, svěcení kostela a oltáře), mše za různé potřeby (za papeže, za biskupa, za služebníky církve, za kněžská povolání, za řeholní povolání, za jednotu křesťanů), votivní mše (o Eucharistii, o nejdražší krvi Páně), pohřební obřady a mše za zemřelé. Na závěr Obřadního graduálu jsou zařazeny dodatky – Žalm 150, Svatební píseň, Zpěvy před evangeliem pro pohřební obřady, Píseň o městě nebeském, píseň V náruči Boží, modlitba Zdrávas, Královno, modlitba Salve Regina.

Ve varhanním doprovodu je vlepeno CD, na kterém jsou nahrány všechny liturgické zpěvy z Obřadního graduálu.

CD nazpíval Velkobystřický chrámový sbor pod vedením Ivany Juráňové (varhany sr. Rafaela Kastlová), vokální soubor MISTY z Velké Bystřice (sóla Ondřej Liňa a Anna Marie Juráňová, varhany sr. Rafaela Kastlová), Cecilská hudební jednota Ústí nad Orlicí pod vedením Cecilie Pecháčkové a Marie Heylové (varhany Cecilie Pecháčková) a Sbor bohoslovců Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci pod vedením Jiřího Janalíka (varhany Ondřej Talaš). Zvuk Jaroslav Topinka.

Zpěvník: Váz., A5 na šířku, 248 stran, K755 Cena: 230,00 Kč

Varhanní doprovod + CD: Váz., A4 na šířku, 198 stran, K754 Cena: 330,00 Kč

Matice cyrilometodějská s. r. o.

 1. Duch Páně naplňuje celý svět
 2. Aleluja
 3. Svatý Duchu, sestup k nám
 4. Upevni, Božže, co jsi v nás učinil
 5. Pohleďte k Pánu, ať se rozveselíte
 6. Jestliže mi kdo chce sloužit
 7. Dám vám pastýře podle svého srdce
 8. Kristus Pán, věčný Velekněz
 9. ŠťŠastní jsou, Pane
 10. Jděte do celého světa
 11. Jižž vás nenazývám služžebníky
 12. Po celý žživot chci slavit Pána
 13. Kdo mně sloužží, praví Pán
 14. Otče svatý, posvěť je pravdou
 15. Syn člověka nepřiššel
 16. Pamatujte na divy
 17. Zaradoval jsem se, kdyžž mi řekli
 18. ŽŽenich je tu
 19. Litanie ke vššem svatým
 20. K tobě pozvedám svou dušši, Hospodine
 21. Jako laň prahne po vodních bystřinách
 22. ŽŽenich je tu
 23. K龞 vám seššle Pán pomoc ze svatyně
 24. Aleluja
 25. Kristus si zamiloval Církev
 26. Ať vejde Hospodin, on je král slávy
 27. Přistoupím k Božímu oltáři
 28. Pokrop mě yzopem
 29. Viděl jsem pramen vody
 30. Aleluja
 31. Těla svatých byla pohřbena v pokoji
 32. Kámen, který stavitelé zavrhli
 33. Z kadidelnice, kterou držel anděl
 34. Jeruzaléme, přichází světlo
 35. Nevíte, že jste Boží chrám
 36. Jeruzaléme, oslavuj Hospodina
 37. Požehnej, Pane, tento chrám
 38. Ty jsi Petr, to je skála
 39. ŠŠimone, synu Janův
 40. Vyhledám své stádce
 41. Orémus pro Antístite
 42. Dary jsou sice rozmanité
 43. To je spolehlivý a rozvᾞný správce
 44. Žeň je sice hojná
 45. Chcešš-li být dokonalý, jdi
 46. Aleluja
 47. Amen, pravím vám
 48. Ať vššichni jsou jedno
 49. Je to jeden chléb
 50. Já jsem chléb žživota
 51. Adorémus in aetérnum
 52. Svou krví jsi, Pane, vykoupil lidi
 53. Kalich požžehnání, který žžehnáme
 54. Volám k tobě, Pane
 55. Má dušše čeká na Pána
 56. Pamatuj na mne, Pane
 57. Uslyššel jsem hlas z nebe
 58. Věčné odpočinutí
 59. Věčné odpočinutí
 60. Kyrie eleison
 61. Věčné odpočinutí
 62. V ten den hněvu
 63. Pane Ježíši Kriste, Králi slávy
 64. Svatý
 65. Beránku Božží
 66. Světlo věčné
 67. Božže, pamatuj
 68. Věřím, žže mùj Vykupitel žžije
 69. Tvůj přítel Lazar
 70. K鞾 jim Pán otevře bránu
 71. K龞 jim Pán otevře bránu
 72. Aleluja
 73. Aleluja
 74. S touhou očekáváme
 75. Protožže věříme
 76. Já jsem vzkříššení a žživot
 77. Bůh jim setře kažždou slzu z očí
 78. Bůh jim setře kažždou slzu z očí
 79. Pán zničí smrt na vžždy
 80. Pán zničí smrt na vžždy
 81. Otevřete brány spravedlnosti
 82. Toto je Hospodinova brána
 83. Vstoupím na posvátné místo
 84. Pane, Vykupiteli můj
 85. Dušše, které jsi k sobě povolal, Pane
 86. Kažždý, koho mi Otec dává
 87. Chvalte Hospodina v jeho svatyni
 88. Z ponorných hlubin rodů
 89. Kdyžž slzy vinu smyly
 90. V náruči Božží
 91. Zdrávas, Královno
 92. Salve, Regína