Jako první vznikly Responzoriální žalmy k obřadům Svatého týdne a několika dalším významným dnům liturgického roku, které vyšly ve sbírce Třicet společných žalmů pro žalmisty nebo scholy cantorum a Boží lid (1971). Zpočátku využíval P. Josef Olejník překlady P. Josefa Kunického nebo Římského misálu P. Zdeňka Švédy. Záhy vznikly žalmy pro všechny nedělní cykly A, B a C už podle nového lekcionáře (1978-1981). Nedělní žalmy byly později doplněny o slavnosti, svátky a památky svatých, a tak vznikl první vydaný Žaltář pro neděle, slavnosti, svátky a památky a mše spojené s určitými obřady („červený žaltář“, 1994), později byl soubor doplněn o Žaltář pro všední dny doby adventní, vánoční, postní a velikonoční („fialový žaltář“, 2002) a dva Žaltáře pro všední dny liturgického mezidobí („zelené žaltáře“, 2002).

Stávající vydání Responzoriálních žalmů ve čtyřech svazcích bylo ve své době nesmírně přínosné, protože sbírka obsahuje žalmy na každý liturgický den, ke každé slavnosti, svátku, či památce svatých a k dalším liturgickým příležitostem. Došlo však k sazbě provizorně vydaných žalmů, či pracovních verzí bez nějaké zásadnější edice. Některé žalmy se opakují, ale jednotlivé verze se liší, v několika případech byla vybrána chybná odpověď nebo celý žalm, jindy jsou uvedeny nesprávné verše žalmu, v žalmových textech se objevují chyby,…

Proto jsme se rozhodli připravit revidované vydání všech Responzoriálních žalmů P. Josefa Olejníka. Nové vydání je motivováno těmito cíly:

  • Sladění žaltáře se současnými liturgickými texty, které se opírají o velmi zdařilý překlad Dr. Bognera starozákonní Knihy žalmů (tzv. liturgický překlad).
  • Aplikace jednotných pravidel pro sazbu liturgických zpěvů, která již byla aplikována u nově vydávaných graduálů (Obřadní graduál, Sváteční graduál, Nedělní graduál, Velikonoční graduál…)
  • Možnost výběru z několika verzí žalmů, neboť některé žalmy byly zhudebněny vícekrát.
  • Odstranění chyb v současném žaltáři.

Před časem se rozvinula diskuse ke způsobu vydání Responzoriálních žalmů. Nabízí se následující varianty.

1. Úsporné vydání v jednom svazku

Odpovědi jsou řazeny abecedně, jsou označeny zkratkou OL a pořadovým číslem odpovědi (např. OL125). Pokud byl žalm zhudebněn dvakrát, jsou jednotlivé verze označeny písmeny A a B (např. OL142A a OL142B). V odkazech na žalmy tato písmena nejsou uvedena – záleží na interpretovi, kterou verzi žalmu si vybere. Jiné žalmy byly nejprve zhudebněny podle prozatímních liturgických textů, ale později byly zhudebněny znovu podle již ustálených liturgických textů (např. OL59 a OL155). V odkazech na žalmy jsou uvedeny obě verze, a pak záleží na interpretovi, kterou verzi si vybere. Z původního souboru žalmů (Třicet společných žalmů…) bylo vynecháno pouze několik málo žalmů, které byly později velice zdařile přepracovány.

K jedné odpovědi žalmu může existovat několik variant žalmových veršů podle liturgické příležitosti. Tyto varianty jsou označeny malým písmenem a), b), c), atd. Úplné označení žalmu se tedy skládá z označení odpovědi a varianty žalmových veršů, např. OL263 d). Vzhledem k tomu, že sazba varhanního doprovodu byla provedena úsporným způsobem, aby se všechny žalmy vešly do jedné rozumně velké knihy o velikosti cca 560 stran (včetně seznamů), je v některých případech uvedena odpověď pouze na levé (sudé) straně, zatímco na pravé (liché) straně pokračují další varianty žalmových veršů. Jednotlivé varianty žalmových veršů se mohou prolínat, takže např. první dva verše jsou uvedeny společně pro tři následující varianty abc), a poté jednotlivé varianty a), b) a c) pokračují samostatně od třetího verše.

2. Vydání ve dvou svazcích

Žaltář je možné sestavit podobně jako dnes, ale postačí pouze dva svazky:

a) Neděle, všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční, svátky (vlastní, společné) a vybrané obřady. Uspořádání bude podle Misálu (např. 1. neděle adventní A, B, C, pondělí po 1. neděli adventní, pondělí po 1. neděli adventní,…). Svazek o velikosti cca 420 stran nemusí obsahovat detailní liturgický kalendář, protože jednotlivé žalmy budou řazeny podle liturgického kalendáře, stačí pouze kalendář svatých a seznam žalmů pro vybrané obřady.

b) Všední dny v liturgickém mezidobí. Žaltář bude uspořádán podle Misálu (pondělí 1. týdne 1, pondělí 1. týdne 2, …) nebo nejprve cyklus 1, pak cyklus 2. Svazek bude mít velikost cca 370 stran.

U obou svazků se předpokládá, že se žalmy nebudou opakovat, nicméně v pravidelném uspořádání bude uveden odkaz, pokud se stejný žalm i s
verši již v žaltáři vyskytnul dříve (např. 23. neděle v mezidobí A – viz OL58). Kdybychom žalmy opakovali, dostali bychom se na rozsah přes 500 stran.

Žalmy budou očíslovány podle výskytu za sebou (OL1 – 1. neděle adventní A, OL2 – 2. neděle adventní B, …).

3. Vydání ve čtyřech svazcích

Vydání respektuje stávající vydání ve čtyřech svazcích, kdy jsou žalmy uspořádány podle nedělí (všedních dnů) tak, jak jdou v liturgii za sebou s tím, že se žalmy znovu opakují (až 12-krát) na různých místech žaltáře. V tomto případě by došlo pouze k revizi stávajícího žaltáře a k přečíslování žalmů. Toto přečíslování je nepříjemné, protože stávající číslování je již zavedené, ale je nezbytné, protože ve stávajícím žaltáři některé žalmy úplně chybí (Svatá rodina B, C, Křest Páně B, C, Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze A, B, C), jindy se zbytečně opakují ve všech cyklech A, B a C (Nanebevstoupení Páně, Seslání Ducha Svatého, …), …

Plně si uvědomujeme, že dochází k zásadní změně žaltáře oproti tomu, který byl vydán před 20 lety, a na který jsme si už zvykli. Bylo však potřeba podívat se na dílo P. Josefa Olejníka s odstupem času a s kritickým pohledem. Pevně věříme, že toto dílo bude impulzem k lepší a správnější interpretaci Responzoriálních žalmů při liturgii. Před desítkami let jsme také bojovali s přijetím jednotného Kancionálu, ale nakonec se ukázalo, že jeho vydání bylo vykročením správným směrem.

Nové Responzoriální žalmy budou vydány nejdříve v roce 2019. Závisí to na tom, zda se nám do té doby podaří vydání připravit, a zda na trhu vznikne dostatečná potřeba pro nové vydání responzoriálních žalmů od P. J. Olejníka.

Otázkou zůstává, jakým způsobem vyřešit žalmy pro zpěváky, protože varhanní doprovod o velikosti 560 stran (ani o velikosti 420 stran) nelze při zpěvu žalmů držet v ruce. Nabízí se tři varianty:

  • Zpěvník velikosti A5 podobně jako u vydávaných graduálů
  • Žalmy na samostatných listech, které by byly volně vloženy do krabice a zpěváci by si vzali ke mši svaté jen stránku s příslušným žalmem.
  • Elektronické verze, které bychom publikovali na našich webových stránkách josefolejnik.cz a/nebo liturgie.cz.

Prosíme o Váš názor – viz Komunikace.