1. 9. 2017 Pátek 21. týdne v mezidobí
*541 – Radujte se, spravedliví, v Hospodinu. Ž 97 (96)

 

2. 9. 2017 Sobota 21. týdne v mezidobí
*542 – Hospodin přišel soudit národy. Ž 98 (97)

 

3. 9. 2017 22. neděle v mezidobí A

*71 – Má duše po tobě žízní, Hospodine, Bože můj! Ž 63 (62)

 

4. 9. 2017 Pondělí 22. týdne v mezidobí
*543 – Hospodin přichází řídit zemi. Ž 96 (95)

 

5. 9. 2017 Úterý 22. týdne v mezidobí
*544 – Věřím, že uvidím blaho od Hospodina v zemi živých. Ž 27 (26)

 

nezávazná památka sv. Terezie z Kalkaty

 

6. 9. 2017 Středa 22. týdne v mezidobí
*545 – Stále spoléhám na Boží slitovnost. Ž 52 (51)

 

7. 9. 2017 Čtvrtek 22. týdne v mezidobí
*546 – Hospodin zjevil svou spásu před zraky pohanů. Ž 98 (97)

 

nezávazná památka sv. Melichara Grodeckého
*203 – Do tvých rukou, Pane, svěřuji ducha svého. Ž 31 (30)

203 O mučednících 3

 

8. 9. 2017 Svátek Narození Panny Marie

Sváteční graduál č. 682–683

*231 – Radostí zajásám v Pánu. Ž 13 (12)

231 Svátek Narození Panny Marie

 

9. 9. 2017 Sobota 22. týdne v mezidobí
*548 – Pán mě udržuje naživu. Ž 54 (53)

 

nezávazná památka sv. Petra Klavera
*197 – Má zalíbení v Hospodinově zákoně. Ž 1

197 O kněžích, opatech

 

10. 9. 2017 23. neděle v mezidobí A

*72 – Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce! Ž 95 (94)

 

11. 9. 2017 Pondělí 23. týdne v mezidobí
*549 – V Bohu jen odpočívej, duše má. Ž 62 (61)

 

12. 9. 2017 Úterý 23. týdne v mezidobí
*550 – Budu tě oslavovat na věky, můj Bože, Králi. Ž 145 (144)

 

nezávazná památka Jména Panny Marie

Sváteční graduál č. 805, 623

*194 – Blahoslavená jsi Panno Maria, žes nosila Syna věčného Otce. Lk 1,46-55

194 Svátky Bl. panny Marie

 

13. 9. 2017 Památka sv. Jana Zlatoústého

Sváteční graduál č. 826–827

*551 – Budu tě oslavovat na věky, můj Bože, Králi. Ž 145 (144)

*51 - Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli. Ž 40 (39)

051 2. neděle v mezidobí

 

14. 9. 2017 Svátek Povýšení svatého Kříže

Sváteční graduál č. 684–688

*232 – Nezapomínejte na Boží skutky! Ž 78 (77)

232 Svátek Povýšení Sv. Kříže

 

15. 9. 2017 Památka Panny Marie Bolestné

Sváteční graduál č. 689–690

*233 – Zachraň mě svou slitovností, Hospodine! Ž 31 (30)

233 Památka Panny Marie Bolestné

*553 – Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem. Ž 16 (15)

 

16. 9. 2017 Památka sv. Ludmily

Sváteční graduál č. 817, 736, 691

*554 – Buď veleben Hospodin nyní i na věky! Ž 113 (112)

*234 – Blaze těm, kdo kráčejí v zákoně Hospodinově. Ž 119 (118)

234 Památka Sv. Ludmily

 

17. 9. 2017 24. neděle v mezidobí A

*73 – Hospodin je milosrdný a milostivý. Ž 103 (102)

 

18. 9. 2017 Pondělí 24. týdne v mezidobí
*555 – Požehnán buď Hospodin, že vyslyšel mou úpěnlivou prosbu. Ž 28 (27)

 

19. 9. 2017 Úterý 24. týdne v mezidobí
*556 – Chci kráčet v nevinnosti srdce. Ž 101 (100)

 

nezávazná památka sv. Januária
*198 – Kdo sejí v slzách, žnout budou s jásotem. Ž 126 (125)

198 O mučednících 2

 

20. 9. 2017 Památka sv. Ondřeje Kim Taegona a druhů

Sváteční graduál č. 812–813

*557 – Veliká jsou Hospodinova díla. Ž 111 (110)

*198 – Kdo sejí v slzách, žnout budou s jásotem. Ž 126 (125)

198 O mučednících 2

 

21. 9. 2017 Svátek sv. Matouše

Sváteční graduál č. 806, 699, 808–809

*214 – Všude na zemi pronikl jejich hlas. Ž 19 (18)

214 Svátky apoštolů 2

 

22. 9. 2017 Pátek 24. týdne v mezidobí
*559 – Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské. Ž 49 (48)

 

23. 9. 2017 Památka sv. Pia z Pietrelciny

*560 – Jsme jeho lid a stádce, které on pase. Ž 100 (99)

*11 – Blaze každému, kdo se bojí Hospodina. Ž 128 (127)

011 Svátek Svaté Rodiny - neděle v oktávu Narození Páně

 

24. 9. 2017 25. neděle v mezidobí A

*74 – Blízký je Hospodin všem, kdo ho hledají. Ž 145 (144)

 

25. 9. 2017 Pondělí 25. týdne v mezidobí
*561 – Velkou věc s námi učinil Hospodin, naplnila nás radost. Ž 126 (125)

 

26. 9. 2017 Úterý 25. týdne v mezidobí
*562 – Do domu Hospodinova s radostí půjdeme. Ž 122 (121)

 

nezávazná památka sv. Kosmy a Damiána
*198 – Kdo sejí v slzách, žnout budou s jásotem. Ž 126 (125)

198 O mučednících 2

 

27. 9. 2017 Památka sv. Vincence z Paula

Sváteční graduál č. 692–693

*563 – Veliký jsi, Hospodine, navěky. Tob 13

*208 – Blaze muži, který se bojí Hospodina. Ž 112 (111)

208 O kněžích

 

28. 9. 2017 Slavnost sv. Václava

Sváteční graduál č. 694–699, 667

*235 – Ty, Hospodine, vládneš nade vším. 1 Kron 29

235 Slavnost Sv. Václava

 

29. 9. 2017 Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela

Sváteční graduál č. 700–703

*236 – Budu ti hrát, Hospodine, před anděly. Ž 138 (137)

236 Svátek Sv. Michaela, Gabriela, Rafaela

 

30. 9. 2017 Památka sv. Jeronýma

Sváteční graduál č. 826–827

*566 – Hospodin bude nad námi bdít jako pastýř nad svým stádem. Jer 31

*200 – Nauč mě, Hospodine, svým příkazům. Ž 119 (118)

200 O biskupech, učitelích církve