1. 8. 2017 Památka sv. Alfonsa Marie z Liguori

Sváteční graduál č. 678, 825

*514 – Hospodin je milosrdný a milostivý. Ž 103 (102)

*200 – Nauč mě, Hospodine, svým příkazům. Ž 119 (118)

200 O biskupech, učitelích církve

 

2. 8. 2017 Středa 17. týdne v mezidobí
*515 – Svatý jsi, Hospodine, náš Bože! Ž 99 (98)

 

Panny Marie Královny andělů

 

nezávazná památka sv. Eusebia
*218 – Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. Ž 89 (88)

218 O učitelích církve 3

 

nezávazá památka sv. Petra Juliána
*204 – Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý. Ž 34 (33)

204 O řeholnících

 

3. 8. 2017 Čtvrtek 17. týdne v mezidobí
*516 – Jak milý je tvůj příbytek, Hospodine zástupů. Ž 84 (83)

 

4. 8. 2017 Památka sv. Jana Maria Vianneye

Sváteční graduál č. 616, 645

*517 – Plesejte Bohu, který nám pomáhá. Ž 81 (80)

*166 – Jděte do celého světa a hlásejte evangelium. Ž 117 (116)

166 9. neděle v mezidobí

 

5. 8. 2017 Sobota 17. týdne v mezidobí
*518 – Ať tě, Bože, velebí národy, ať tě velebí kdekterý národ! Ž 67 (66)

 

nezávazná památka Posvěcení římské baziliky Panny Marie

Sváteční graduál č. 805, 670

*243 – Ty jsi čest našeho lidu. Jdt 13,18

 

6. 8. 2017 Svátek Proměnění Páně A

Sváteční graduál č. 661–662

*224 – Hospodin kraluje, je povznesen nad celou zemí. Ž 97 (96)

224 Svátek Proměnění Páně

 

7. 8. 2017 Pondělí 18. týdne v mezidobí
*519 – Plesejte Bohu, který nám pomáhá. Ž 81 (80)

 

nezávazná památka sv. Sixta II.
*198 – Kdo sejí v slzách, žnout budou s jásotem. Ž 126 (125)

198 O mučednících 2

 

nezávazná památka sv. Kajetána
*208 – Blaze muži, který se bojí Hospodina. Ž 112 (111)

208 O kněžích

 

8. 8. 2017 Památka sv. Dominika

Sváteční graduál č. 663, 664, 607, 825

*520 – Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili. Ž 51 (50)

*223 – Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. Ž 96 (95)

223 O biskupech

 

9. 8. 2017 Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže

Sváteční graduál č. 684, 815

*239 – Hle, ženich přichází, jděte naproti Kristu Pánu! Ž 45 (44)

239 Památka Sv. Cecílie

kanc. 643 – Slyš, dcero, pohleď… Ž 45 (44)

 

10. 8. 2017 Svátek sv. Vavřince

Sváteční graduál č. 665–667

*225 – Blaze muži, který se slitovává a půjčuje. Ž 112 (111)

225 Svátek Sv. Vavřince

 

11. 8. 2017 Památka sv. Kláry

Sváteční graduál č. 668, 829, 836, 831, 832

*523 – Vzpomínám na Hospodinovy činy. Ž 77 (76)

*193 – Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem. Ž 16 (15)

193 O biskupech, opatech

 

12. 8. 2017 Sobota 18. týdne v mezidobí
*524 – Miluji tě, Hospodine, má sílo! Ž 18 (17)

 

nezávazná památka Jany Františky de Chantal
*229 – Ochraň, Pane, duši mou v pokoji u tebe. Ž 131 (130)

229 O řeholnících 3

 

13. 8. 2017 19. neděle v mezidobí A

*68 – Pane, ukaž nám své milosrdenství. Ž 85 (84)

 

14. 8. 2017 Památka sv. Maxmiliána Maria Kolbeho

Sváteční graduál č. 730, 619

*525 – Jeruzaléme, oslavuj Hospodina. Ž 147B (147)

*198 – Kdo sejí v slzách, žnout budou s jásotem. Ž 126 (125)

198 O mučednících 2

 

večerní mše svatá:

Vigilie slavnosti

Sváteční graduál č. 669, 670

*227 – Vstaň, Hospodine, vejdi na místo svého odpočinku ty i tvá vznešená archa. Ž 132 (131)

227 Slavnost Nanebevzetí Panny Marie - vigilie

 

15. 8. 2017 Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

Sváteční graduál č. 671–673, 623

*228 – Po své pravici máš královnu ozdobenou ofírským zlatem. Ž 45 (44)

228 Slavnost Nanebevzetí Panny Marie - ve dne

 

16. 8. 2017 Středa 19. týdne v mezidobí
*527 – Jásejte Bohu, všechny země. Ž 66 (65)

 

nezávazná památka Štěpána Uherského
*208 – Blaze muži, který se bojí Hospodina. Ž 112 (111)

208 O kněžích

 

17. 8. 2017 Čtvrtek 19. týdne v mezidobí
*528 – Nezapomínejte na Boží skutky! Ž 114 (113A)

 

18. 8. 2017 Pátek 19. týdne v mezidobí
*529 – Chvalte Hospodina, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá navěky. Ž 136 (135)

 

19. 8. 2017 Sobota 19. týdne v mezidobí
*530 – Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem. Ž 16 (15)

 

nezávázná památka sv. Jana Eudese
*229 – Ochraň, Pane, duši mou v pokoji u tebe. Ž 131 (130)

229 O řeholnících 3

 

20. 8. 2017 20. neděle v mezidobí A

*69 – Ať tě, Bože, velebí národy, ať tě velebí kdekterý národ! Ž 67 (66)

 

21. 8. 2017 Památka sv. Pia X.

Sváteční graduál č. 820, 822

*531 – Pamatuj na nás, Hospodine, pro náklonnost svému lidu. Ž 106 (105)

*218 – Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. Ž 89 (88)

218 O učitelích církve 3

 

22. 8. 2017 Památka Panny Marie Královny

Sváteční graduál č. 611, 674–675

*532 – Pane, ukaž nám své milosrdenství. Ž 85 (84)

*215 – Buď veleben Hospodin nyní i na věky! Ž 113 (112)

215 Památky Bl. Panny Marie

 

23. 8. 2017 Středa 20. týdne v mezidobí
*533 – Hospodine, z tvé síly se raduje král. Ž 21 (20)

 

nezávazná památka sv. Růženy z Limy
Demo Title

Demo content

 

24. 8. 2017 Svátek sv. Bartoloměje

Sváteční graduál č. 806, 808–809

*230 – Ať tvoji zbožní, Hospodine, vypravují o slávě tvé vznešené říše. Ž 145 (144)

230 Svátky apoštolů 3

 

25. 8. 2017 Pátek 20. týdne v mezidobí
*535 – Duše má, chval Hospodina. Ž 146 (145)

 

nezávazná památka sv. Benedikta, Jana, Matouše, Izáka a Kristina
*207 – Naše duše vyvázla jako pták z ptáčníkovy léčky. Ž 124 (123)

 

nezávazná památka sv. Ludvíka
*208 – Blaze muži, který se bojí Hospodina. Ž 112 (111)

208 O kněžích

 

nezávazná památka sv. Josefa Kalasanského
*204 – Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý. Ž 34 (33)

204 O řeholnících

 

nezávazná památka bl. Metoděje Dominika Trčky, kněze

 

26. 8. 2017 Sobota 20. týdne v mezidobí
*536 – Blaze každému, kdo se bojí Hospodina. Ž 128 (127)

 

27. 8. 2017 21. neděle v mezidobí A

*70 – Hospodine, tvá dobrota trvá na věky, dílo svých rukou neopouštěj! Ž 138 (137)

 

28. 8. 2017 Památka sv. Augustina

Sváteční graduál č. 678–679

*537 – Hospodin miluje svůj národ. Ž 149

*200 – Nauč mě, Hospodine, svým příkazům. Ž 119 (118)

200 O biskupech, učitelích církve

 

29. 8. 2017 Památka Umučení sv. Jana Křtitele

Sváteční graduál č. 680–681, 736

*161 – Ústa má budou vyprávět o tvé spravedlnosti. Ž 71 (70)

161 4. neděle v mezidobí

*538 – Hospodine, ty mě zkoumáš a znáš. Ž 139 (138)

 

30. 8. 2017 Středa 21. týdne v mezidobí
*539 – Hospodine, ty mě zkoumáš a znáš. Ž 139 (138)

 

31. 8. 2017 Čtvrtek 21. týdne v mezidobí
*540– Nasyť nás, Pane, svou slitovností, abychom se radovali. Ž 90 (89)