1. 10. 2017 26. neděle v mezidobí A

*75 – Rozpomeň se, Hospodine, na své slitování. Ž 25 (24)

 

2. 10. 2017 Památka svatých andělů strážných

Sváteční graduál č. 704, 700

*244 – Svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě střežili na všech tvých cestách. Ž 91 (90)

*567 – Hospodin znovu zbuduje Sión, objeví se ve své slávě. Ž 102 (101)

 

3. 10. 2017 Úterý 26. týdne v mezidobí
*568 – Hospodin je s námi. Ž 87 (86)

 

4. 10. 2017 Památka sv. Františka z Assisi

Sváteční graduál č. 705–711

*569 – Vyslyš nás, Pane, a vysvoboď nás! Ž 137(136)

*193 – Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem. Ž 16 (15)

193 O biskupech, opatech

 

5. 10. 2017 Čtvrtek 26. týdne v mezidobí
*570 – Hospodinovy předpisy jsou správné, působí radost v srdci. Ž 19 (18)

 

nezávazná památka bl. Rajmunda delle Vigne
*193 – Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem. Ž 16 (15)

193 O biskupech, opatech

 

6. 10. 2017 Pátek 26. týdne v mezidobí
*571 – Pro slávu svého jména vysvoboď nás, Pane! Ž 79 (78)

 

nezávazná památka sv. Bruna
*197 – Má zalíbení v Hospodinově zákoně. Ž 1

197 O kněžích, opatech

 

7. 10. 2017 Památka Panny Marie Růžencové

Sváteční graduál č. 712–713

*572 – Vyslyš mě, Hospodine, ve své veliké lásce. Ž 69 (68)

*194 – Blahoslavená jsi Panno Maria, žes nosila Syna věčného Otce. Lk 1,46-55

194 Svátky Bl. panny Marie

 

8. 10. 2017 27. neděle v mezidobí A

*76 – Dům Izraelův je vinicí Páně. Ž 80 (79)

 

9. 10. 2017 Pondělí 27. týdne v mezidobí
*573 – Ze záhuby vysvobodíš můj život, Hospodine. Jon 2

 

nezávazná památka sv. Dionýsia
*198 – Kdo sejí v slzách, žnout budou s jásotem. Ž 126 (125)

198 O mučednících 2

 

nezávazná památka sv. Jana Leonardiho
*223 – Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. Ž 96 (95)

223 O biskupech

 

10. 10. 2017 Úterý 27. týdne v mezidobí
*574 – U Hospodina je slitování, hojné u něho je vykoupení. Ž 130 (129)

 

11. 10. 2017 Středa 27. týdne v mezidobí
*575 – Tys, Pane, dobrý a shovívavý. Ž 86 (85)

 

nezávazná památka sv. Jana XXIII.

 

12. 10. 2017 Čtvrtek 27. týdne v mezidobí
*576 – Blaze tomu, kdo svou naději vložil do Hospodina. Ž 1

 

nezávazná památka sv. Radima
*19 – Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám. Ž 23 (22)

 

13. 10. 2017 Pátek 27. týdne v mezidobí
*577 – Hospodin bude soudit svět podle práva. Ž 9 (9A)

 

14. 10. 2017 Sobota 27. týdne v mezidobí
*578 – Radujte se, spravedliví, v Hospodinu. Ž 97 (96)

 

nezávazná památka sv. Kalista I.
*51 - Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli. Ž 40 (39)

051 2. neděle v mezidobí

 

15. 10. 2017 28. neděle v mezidobí A

*77 – Smím přebývat v Hospodinově domě na dlouhé, předlouhé časy. Ž 23 (22)

 

16. 10. 2017 Pondělí 28. týdne v mezidobí
*579 – Hospodin zjevil svou spásu před zraky pohanů. Ž 98 (97)

 

nezávazná památka sv. Hedviky

Sváteční graduál č. 834, 677

*11 – Blaze každému, kdo se bojí Hospodina. Ž 128 (127)

011 Svátek Svaté Rodiny - neděle v oktávu Narození Páně

 

nezávazná památka sv. Markéty M. Alacoque
*19 – Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám. Ž 23 (22)

 

17. 10. 2017 Památka sv. Ignáce Antiochijského

Sváteční graduál č. 684, 815

*580 – Všude na zemi pronikl jejich hlas. Ž 19 (18)

*195 – Pán mě vysvobodil ze všech mých obav. Ž 34 (33)

195 O mučednících

 

18. 10. 2017 Svátek sv. Lukáše, evangelisty

Sváteční graduál č. 806, 615

*230 – Ať tvoji zbožní, Hospodine, vypravují o slávě tvé vznešené říše. Ž 145 (144)

230 Svátky apoštolů 3

 

19. 10. 2017 Čtvrtek 28. týdne v mezidobí
*582 – U Hospodina je slitování, hojné u něho je vykoupení. Ž 130 (129)

 

nezávazná památka sv. Jana de Brébeuf a Izáka Joguese
*198 – Kdo sejí v slzách, žnout budou s jásotem. Ž 126 (125)

198 O mučednících 2

 

nezávazná památka sv. Pavla od Kříže
*166 – Jděte do celého světa a hlásejte evangelium. Ž 117 (116)

166 9. neděle v mezidobí

 

20. 10. 2017 Pátek 28. týdne v mezidobí
*583 – Tys mé útočiště, zahrneš mě radostí ze záchrany. Ž 32 (31)

 

21. 10. 2017 Sobota 28. týdne v mezidobí
*584 – Hospodin pamatuje věčně na svoji smlouvu. Ž 105 (104)

 

nezávazná památka bl. Karla Rakouského

 

22. 10. 2017 29. neděle v mezidobí A

*78 – Vzdejte Hospodinu moc a slávu. Ž 96 (95)

 

23. 10. 2017 Pondělí 29. týdne v mezidobí
*585 – Požehnán buď Hospodin, Bůh Izraele, neboť navštívil svůj lid. Lk 1

 

nezávazná památka sv. Jana Kapistránského
*193 – Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem. Ž 16 (15)

193 O biskupech, opatech

 

24. 10. 2017 Úterý 29. týdne v mezidobí
*586 – Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli. Ž 40 (39)

 

nezávazná památka sv. Antonína Marie Klareta
*223 – Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. Ž 96 (95)

223 O biskupech

 

25. 10. 2017 Středa 29. týdne v mezidobí
*587 – Naše duše vyvázla jako pták z ptáčníkovy léčky. Ž 124 (123)

 

v kostelích, které dnes slaví výročí svého posvěcení

Slavnost Výročí posvěcení kostela

Sváteční graduál č. 801–803

*646 – Jak milý je tvůj příbytek, Hospodine zástupů. Ž 84 (83)

646 Úterý 5. týdne

*823 – Hle, stánek Boží mezi lidmi! Ž 84 (83)

823 Pátek 34. týdne

*613 – Ty, Hospodine, vládneš nade vším. 1Kron 29

613 Pátek 33. týdne

*238 – Proudy bystřin jsou k radosti Božímu městu, přesvatému stánku Nejvyššího. Ž 46 (45)

238 Svátek Posvěcení Lateránské Baziliky

 

26. 10. 2017 Čtvrtek 29. týdne v mezidobí
*588 – Blaze tomu, kdo svou naději vložil do Hospodina. Ž 1

 

27. 10. 2017 Pátek 29. týdne v mezidobí
*589 – Nauč mě, Hospodine, svým příkazům. Ž 119 (118)

 

28. 10. 2017 Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů

Sváteční graduál č. 806, 699, 808, 733

*214 – Všude na zemi pronikl jejich hlas. Ž 19 (18)

214 Svátky apoštolů 2

 

29. 10. 2017 30. neděle v mezidobí A

*79 – Miluji tě, Hospodine, má sílo. Ž 18 (17)

 

Slavnost Výročí posvěcení kostela

Sváteční graduál č. 801–803

*646 – Jak milý je tvůj příbytek, Hospodine zástupů. Ž 84 (83)

646 Úterý 5. týdne

*823 – Hle, stánek Boží mezi lidmi! Ž 84 (83)

823 Pátek 34. týdne

*613 – Ty, Hospodine, vládneš nade vším. 1Kron 29

613 Pátek 33. týdne

*238 – Proudy bystřin jsou k radosti Božímu městu, přesvatému stánku Nejvyššího. Ž 46 (45)

238 Svátek Posvěcení Lateránské Baziliky

 

30. 10. 2017 Pondělí 30. týdne v mezidobí
*591 – Bože, ve své dobrotě ses postaral o chudáka. Ž 68 (67)

 

31. 10. 2017 Úterý 30. týdne v mezidobí
*592 – Velkou věc s námi učinil Hospodin, naplnila nás radost. Ž 126 (125)

 

nezávazná památka sv. Wolfganga
*166 – Jděte do celého světa a hlásejte evangelium. Ž 117 (116)

166 9. neděle v mezidobí