1. 12. 2017 Pátek 34. týdne v mezidobí

*619 – Hory a kopce, velebte Pána, chvalte a oslavujte ho navěky. Dan 3

 

nezávazná památka sv. Edmunda Kampiána

*203 – Do tvých rukou, Pane, svěřuji ducha svého. Ž 31 (30)

203 O mučednících 3

 

2. 12. 2017 Sobota 34. týdne v mezidobí

*620 – Lidé, velebte Pána, chvalte a oslavujte ho navěky. Dan 3

 

3. 12. 2017 1. neděle adventní B

Vánoční graduál č. 1–6

*84 – Bože, obnov nás, rozjasni svou tvář a budeme spaseni. Ž 80 (79)

 

4. 12. 2017 Pondělí po 1. neděli adventní

*301 – Zaradoval jsem se, když mi řekli: "Do domu Hospodinova půjdeme!" Ž 122 (121)

301 pondělí po 1. neděli adventní

 

nezávazná památka sv. Jana Damašského

*240 – Slova tvá, Pane, jsou duch a jsou život. Ž 19 (18)

 

5. 12. 2017 Úterý po 1. neděli adventní

*302 – V jeho dnech rozkvete spravedlnost a hojnost pokoje navěky. Ž 72 (71)

302 úterý po 1. neděli adventní

 

6. 12. 2017 Středa po 1. neděli adventní

*303 – Smím přebývat v Hospodinově domě na dlouhé, předlouhé časy. Ž 23 (22)

 

nezávazná památka sv. Mikuláše

Sváteční graduál č. 739–740, 607

*51 - Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli. Ž 40 (39)

051 2. neděle v mezidobí

 

7. 12. 2017 Památka sv. Ambrože

Sváteční graduál č. 826–827

*304 – Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky. Ž 118 (117)

304 čtvrtek po 1. neděli adventní

*218 – Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. Ž 89 (88)

218 O učitelích církve 3

 

8. 12. 2017 Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu

Vánoční graduál č. 79–82; Sváteční graduál č. 611

*241 – Zpívejte Hospodinu píseň novou, protože učinil podivuhodné věci. Ž 98 (97)

241 Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu

 

9. 12. 2017 Sobota po 1. neděli adventní

*306 – Chvalte Hospodina, který uzdravuje ty, jimž puká srdce. Ž 147 (146)

306 sobota po 1. neděli adventní

 

nezávazná památka sv. Jana Didaka

*229 – Ochraň, Pane, duši mou v pokoji u tebe. Ž 131 (130)

229 O řeholnících 3

 

10. 12. 2017 2. neděle adventní B

Vánoční graduál č. 7–12

*85 – Ukaž nám, Hospodine, své milosrdenství a dej nám svou spásu! Ž 85 (84)

 

11. 12. 2017 Pondělí po 2. neděli adventní

*307 – Pane, ukaž nám své milosrdenství a uděl nám svou spásu. Ž 85 (84)

307 pondělí po 2. neděli adventní

 

nezávazná památka sv. Damasa I.

*157 – Ty jsi kněz na věky podle Melchizedechova řádu. Ž 110 (109)

 

12. 12. 2017 Úterý po 2. neděli adventní

*308 – Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. Ž 96 (95)

308 úterý po 2. neděli adventní

 

nezávazná památka Panny Marie Guadalupské

*317 – Ať tě, Bože, velebí národy, ať tě velebí kdekterý národ! Ž 67 (66)

317 pátek po 3. neděli adventní

 

13. 12. 2017 Památka sv. Lucie

Sváteční graduál č. 814a, 829–830

*309 – Veleb, duše má, Hospodina. Ž 103 (102)

309 středa po 2. neděli adventní

*203 – Do tvých rukou, Pane, svěřuji ducha svého. Ž 31 (30)

203 O mučednících 3

 

14. 12. 2017 Památka sv. Jana od Kříže

Sváteční graduál č. 684, 815

*310 – Budu tě oslavovat na věky, můj Bože, Králi. Ž 145 (144

*196 – Ústa spravedlivého mluví moudře. Ž 37 (36)

196 O učitelích církve

 

15. 12. 2017 Pátek po 2. neděli adventní

*311 – Blaze tomu, kdo svou naději vložil do Hospodina. Ž 1

311 pátek po 2. neděli adventní

 

16. 12. 2017 Sobota po 2. neděli adventní

*312 – Bože, obnov nás, rozjasni svou tvář a budeme spaseni. Ž 80 (79)

312 sobota po 2. neděli adventní

 

17. 12. 2017 3. neděle adventní B

Vánoční graduál č. 13–18

*86 – Duch můj plesá v Bohu mém! Lk 1

Výroční den narození papeže Františka

 

Předvánoční týden

18. prosinec 2017

*319 – V jeho dnech rozkvete spravedlnost a hojnost pokoje navěky. Ž 72 (71)

 

19. prosinec 2017

*320 – Ústa má budou vyprávět o tvé spravedlnosti. Ž 71 (70)

 

20. prosinec 2017

*321 – Ať vejde Hospodin, on je král slávy! Ž 24 (23)

 

21. prosinec 2017

*322 – Radujte se, spravedliví, v Hospodinu. Ž 33 (32)

 

22. prosinec 2017

*323 – Mé srdce jásá v Bohu, mém spasiteli. 1 Sam 2

 

23. prosinec 2017

*324 – Ukaž mi své cesty, Hospodine! Ž 25 (24)

 

24. 12. 2017 4. neděle adventní B

Vánoční graduál č. 19–24

*87 – Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. Ž 89 (88)

 

25. 12. 2017 Slavnost Narození Páně

Vánoční graduál č. 25–37

Vigilie slavnosti

*5 – Na věky budu zpívat o tvém milosrdenství, Hospodine.. Ž 89 (88)

*6 – Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. Ž 89 (88)

V noci

*7 – Dnes se nám narodil Spasitel, Kristus Pán. Ž 96 (95)

Za svítání

*8 – Světlo dnes zazáří nad námi, neboť se nám narodil Pán. Ž 97 (96)

Ve dne

*9 – Všechny končiny země viděly spásu od našeho Boha. Ž 98 (97)

*10 – Uzřely všechny končiny země spásu našeho Boha. Ž 98 (97)

 

26. 12. 2017 Svátek sv. Štěpána

Vánoční graduál č. 39–42

*203 – Do tvých rukou, Pane, svěřuji ducha svého. Ž 31 (30)

203 O mučednících 3

 

27. 12. 2017 Svátek sv. Jana, evangelisty

*242 – Radujte se, spravedliví, v Hospodinu. Ž 97 (96)

 

28. 12. 2017 Svátek sv. Mláďátek

*207 – Naše duše vyvázla jako pták z ptáčníkovy léčky. Ž 124 (123)

 

29. 12. 2017 Pátý den v oktávu Narození Páně

*326 – Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. Ž 96 (95)

 

30. 12. 2017 Šestý den v oktávu Narození Páně

Vánoční graduál č. 51–54

* 327 – Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. Ž 96 (95)

 

31. 12. 2017 Svátek Svaté rodiny B

Vánoční graduál č. 43–50

*485 – Hospodin pamatuje věčně na svoji smlouvu. Ž 105 (104)

nebo z cyklu A:

*11 – Blaze každému, kdo se bojí Hospodina. Ž 128 (127)

011 Svátek Svaté Rodiny - neděle v oktávu Narození Páně

 

večerní votivní mše svatá „Na začátku občanského roku“

Vánoční gradál č. 55–57

*156 – Hospodine, Pane náš, jak podivuhodné je tvé jméno po celé zemi. Ž 8

*213 – Pane, dej zdar práci našich rukou. Ž 90 (89)