1. 11. Slavnost Všech svatých

Sváteční graduál č. 716–718

*237 – To je pokolení těch, kdo hledají tvář tvou, Hospodine. Ž 24 (23)

237 Slavnost Všech Svatých

 

2. 11. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

Sváteční graduál č. 719–724

*264 – Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých. Ž 116 (115)

264 Za zemřelé 6

*800 – Jako laň prahne po vodních bystřinách, tak prahne má duše po tobě, Bože. Ž 42 (41)

800 Sobota 30. týdne

*265 – Hospodin je milosrdný a milostivý. Ž 103 (102)

265 Za zemřelé 7

 

3. 11. nezávazná památka sv. Martina de Porres

*229 – Ochraň, Pane, duši mou v pokoji u tebe. Ž 131 (130)

229 O řeholnících 3

 

4. 11. Památka sv. Karla Boromejského

Sváteční graduál č. 739, 823

*596 – Nezavrhne Hospodin svůj národ. Ž 94 (93)

*218 – Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. Ž 89 (88)

218 O učitelích církve 3

 

9. 11. Svátek Posvěcení lateránské baziliky

Sváteční graduál č. 801, 803

*238 – Proudy bystřin jsou k radosti Božímu městu, přesvatému stánku Nejvyššího. Ž 46 (45)

238 Svátek Posvěcení Lateránské Baziliky

 

10. 11. Památka sv. Lva Velikého

Sváteční graduál č. 728, 633

*601 – Hospodin zjevil svou spásu před zraky pohanů. Ž 98 (97)

*196 – Ústa spravedlivého mluví moudře. Ž 37 (36)

196 O učitelích církve

 

11. 11. 2017 Památka sv. Martina Tourského

Sváteční graduál č. 725–729, 607, 825

*602 – Budu velebit tvé jméno, můj Bože, Králi. Ž 145 (144)

*218 – Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. Ž 89 (88)

218 O učitelích církve 3

 

 

13. 11. 2017 Památka sv. Anežky České

Sváteční graduál č. 730–734, 726

*603 – Hospodine, ty mě zkoumáš a znáš. Ž 139 (138)

*192 – Veleb, duše má, Hospodina. Ž 103 (102)

 

15. 11. nezávazná památka sv. Alberta Velikého

*200 – Nauč mě, Hospodine, svým příkazům. Ž 119 (118)

200 O biskupech, učitelích církve

 

16. 11. nezávazná památka sv. Markéty Skotské

*208 – Blaze muži, který se bojí Hospodina. Ž 112 (111)

208 O kněžích

 

16. 11. nezávazná památka sv. Gertrudy

*19 – Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám. Ž 23 (22)

 

17. 11. 2017 Památka sv. Alžběty Uherské

Sváteční graduál č. 730, 667

*607 – Všude na zemi pronikl jejich hlas. Ž 19 (18)

*209 – Ustavičně chci velebit Hospodina. Ž 34 (33)

209 O řeholnících 2

 

18. 11. nezávazná památka Posvěcení římských bazilik sv. apoštolů Petra a Pavla

*201 – Hospodin zjevil svou spásu před zraky pohanů. Ž 98 (97)

 

20. 11. 2017 Pondělí 33. týdne v mezidobí

*609 – Nauč mě, Hospodine, svým příkazům. Ž 119 (118)

 

21. 11. 2017 Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

Sváteční graduál č. 804, 670

*610 – Hospodin mi pomáhá. Ž 3

*194 – Blahoslavená jsi Panno Maria, žes nosila Syna věčného Otce. Lk 1,46-55

194 Svátky Bl. panny Marie

 

22. 11. 2017 Památka sv. Cecílie

Sváteční graduál č. 814a, 829–830

*611 – Až procitnu, Hospodine, nasytím se pohledem na tebe. Ž 17 (16)

*239 – Hle, ženich přichází, jděte naproti Kristu Pánu! Ž 45 (44)

239 Památka Sv. Cecílie

 

23. 11. 2017 Čtvrtek 33. týdne v mezidobí

*612 – Kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu. Ž 50 (49)

 

nezávazná památka sv. Klementa I.

*218 – Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. Ž 89 (88)

218 O učitelích církve 3

 

nezávazná památka sv. Kolumbána

*223 – Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. Ž 96 (95)

223 O biskupech

 

24.11. Památka sv. Ondřeje Dung-Laca a druhů

Sváteční graduál č. 684, 819

*613 – Ty, Hospodine, vládneš nade vším. 1Kron 29

613 Pátek 33. týdne

*198 – Kdo sejí v slzách, žnout budou s jásotem. Ž 126 (125)

198 O mučednících 2

 

25. 11. 2017 Sobota 33. týdne v mezidobí

*614 – Rozjásám se nad tvou pomocí, Hospodine! Ž 9 (9A)

 

nezávazná památka sv. Kateřiny Alexandrijské

*207 – Naše duše vyvázla jako pták z ptáčníkovy léčky. Ž 124 (123)

 

26. 11. 2017 Slavnost Ježíše Krista Krále A

*83 – Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám. Ž 23 (22)

Litanie a modlitba „Ježíši, Vykupiteli lidského pokolení…“

 

27. 11. 2017 Pondělí 34. týdne v mezidobí

*615 – Požehnaný jsi, Pane, Bože našich otců. Chvályhodný a svrchovaně velebený na věky. Dan 3

 

28. 11. 2017 Úterý 34. týdne v mezidobí

*616 – Všechna díla Páně, velebte Pána, chvalte a oslavujte ho navěky. Dan 3

 

29. 11. 2017 Středa 34. týdne v mezidobí

*617 – Slunce a měsíci, velebte Pána, chvalte a oslavujte ho navěky. Dan 3

 

30. 11. 2017 Svátek sv. Ondřeje

Sváteční graduál č. 737–738

*214 – Všude na zemi pronikl jejich hlas. Ž 19 (18)

214 Svátky apoštolů 2