1. 5. 2017 Pondělí po 3. neděli velikonoční
*387 – Blaze těm, kdo kráčejí v zákoně Hospodinově. Ž 119 (118)

 

nezávazná památka sv. Josefa, dělníka
*213 – Pane, dej zdar práci našich rukou. Ž 90 (89)

 

2. 5. 2017 Památka sv. Atanáše

*388 – Do tvých rukou, Pane, svěřuji ducha svého. Ž 31 (30)

*196 – Ústa spravedlivého mluví moudře. Ž 37 (36)

196 O učitelích církve

 

3. 5. 2017 Svátek sv. Filipa a Jakuba

Sváteční graduál č. 617

*214 – Všude na zemi pronikl jejich hlas. Ž 19 (18)

214 Svátky apoštolů 2

 

4. 5. 2017 Čtvrtek po 3. neděli velikonoční
*390 – Jásejte Bohu, všechna země. Ž 66 (65)

 

5. 5. 2017 Pátek po 3. neděli velikonoční
*391 – Jděte do celého světa a hlásejte evangelium. Ž 117 (116)

 

6. 5. 2017 Památka sv. Jana Sarkandra

*392 – Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo. Ž 116 (115)

*195 – Pán mě vysvobodil ze všech mých obav. Ž 34 (33)

195 O mučednících

 

7. 5. 2017 4. neděle velikonoční A

*41 – Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám. Ž 23 (22)

 

8. 5. 2017 Pondělí po 4. neděli velikonoční
*393 – Jako laň prahne po vodních bystřinách, tak prahne má duše po tobě, Bože. Ž 42 (41)

 

nezávazná památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí
*215 – Buď veleben Hospodin nyní i na věky! Ž 113 (112)

215 Památky Bl. Panny Marie

 

9. 5. 2017 Úterý po 4. neděli velikonoční
*394 – Chvalte Hospodina, všechny národy! Ž 87 (86)

 

10. 5. 2017 Středa po 4. neděli velikonoční
*395 – Ať tě, Bože, velebí národy, ať tě velebí kdekterý národ! Ž 67 (66)

 

11. 5. 2017  Čtvrtek po 4. neděli velikonoční
*396 – Navěky chci zpívat o Hospodinových milostech. Ž 89 (88)

 

12. 5. 2017 Pátek po 4. neděli velikonoční
*397 – Ty jsi můj syn, já dnes jsem tě zplodil. Ž 2

 

nezávazná  památka sv. Nerea a Achillea
*207 – Naše duše vyvázla jako pták z ptáčníkovy léčky. Ž 124 (123)

 

nezávazná památka sv. Pankráce
*192 – Veleb, duše má, Hospodina. Ž 103 (102)

 

13. 5. 2017 Sobota po 4. neděli velikonoční
*398 – Uzřely všechny končiny země spásu našeho Boha. Ž 98 (97)

 

nezávazná památka Panny Marie Fatimské

kancionál 643 – Slyš, dcero, pohleď a naslouchej Ž 45 (44)

 

14. 5. 2017 5. neděle velikonoční A

*42 – Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství, jak doufáme v tebe. Ž 33 (32)

15. 5. 2017 Pondělí po 5. neděli velikonoční
*399 – Nikoliv nám, Hospodine, ale svému jménu zjednej slávu. Ž 115 (113B)

 

16. 5. 2017 Svátek sv. Jana Nepomuckého

*217 – Vyslyš mě, Bože, ve své veliké lásce. Ž 69 (68)

 

17. 5. 2017 Středa po 5. neděli velikonoční
*401 – Zaradoval jsem se, když mi řekli: Do domu Hospodinova půjdeme! Ž 122 (121)

 

18. 5. 2017 Čtvrtek po 5. neděli velikonoční
*402 – Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. Ž 96 (95)

 

nezávazná památka sv. Jana I.
*19 – Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám. Ž 23 (22)

 

19. 5. 2017 Pátek po 5. neděli velikonoční
*403 – Budu tě chválit mezi národy, Pane! Ž 57 (56)

 

20. 5. 2017 Památka sv. Klementa M. Hofbauera

*404 – Jsme jeho lid a stádce, které on pase. Ž 100 (99)

*51 - Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli. Ž 40 (39)

051 2. neděle v mezidobí

 

21. 5. 2017 6. neděle velikonoční A

*43 – Jásejte Bohu, všechny země. Ž 66 (65)

 

22. 5. 2017 Pondělí po 6. neděli velikonoční
*405 – Hospodin miluje svůj národ. Ž 149

 

nezávazná památka sv. Rity z Cascie
*197 – Má zalíbení v Hospodinově zákoně. Ž 1

197 O kněžích, opatech

 

23. 5. 2017 Úterý po 6. neděli velikonoční
*406 – Když jsem volal, Hospodine, vyslyšels mě. Ž 138 (137)

 

24. 5. 2017 Středa po 6. neděli velikonoční
*407 – Jinoši a panny, chvalte Hospodinovo jméno! Ž 148

 

Večerní mše svatá: Vigilie slavnosti

Velikonoční graduál č. 83–86

*44 – Bůh se vznáší za jásotu, Hospodin vystupuje za hlaholu polnice. Ž 47 (46)

 

25. 5. 2017 Slavnost Nanebevstoupení Páně

Velikonoční graduál č. 83–86

*44 – Bůh se vznáší za jásotu, Hospodin vystupuje za hlaholu polnice. Ž 47 (46)

začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého

 

26. 5. 2017 Památka sv. Filipa Neriho
*409 – Bůh se vznáší za jásotu, Hospodin vystupuje za hlaholu polnice. Ž 47 (46)

*204 – Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý. Ž 34 (33)

204 O řeholnících

 

27. 5. 2017 Sobota po 6. neděli velikonoční
*410 – Bůh se vznáší za jásotu, Hospodin vystupuje za hlaholu polnice. Ž 47 (46)

 

nezávazná památka sv. Augustina z Canterbury
*223 – Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. Ž 96 (95)

223 O biskupech

 

28. 5. 2017 7. neděle velikonoční A

*45 – Věřím, že uvidím blaho od Hospodina v zemi živých. Ž 27 (26)

 

29. 5. 2017 Pondělí po 7. neděli velikonoční
*411 – Bože, ve své dobrotě ses postaral o chudáka. Ž 68 (67)

 

30. 5. 2017 Památka sv. Zdislavy

*412 – Bože, ve své dobrotě ses postaral o chudáka. Ž 68 (67)

*11 – Blaze každému, kdo se bojí Hospodina. Ž 128 (127)

011 Svátek Svaté Rodiny - neděle v oktávu Narození Páně

 

31. 5. 2017 Svátek Navštívení Panny Marie

Demo Title

Demo content

Sváteční graduál č. 622–623