1. 7. 2017 Sobota 12. týdne v mezidobí
*488 – Pán pamatoval na své milosrdenství. Lk 1

 

2. 7. 2017 13. neděle v mezidobí A

*62 – Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. Ž 89 (88)

 

2. 7. 2017 13. neděle v mezidobí A

*62 – Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. Ž 89 (88)

 

3. 7. 2017 Svátek sv. Tomáše

Sváteční graduál č. 638–639

*166 – Jděte do celého světa a hlásejte evangelium. Ž 117 (116)

166 9. neděle v mezidobí

 

4. 7. 2017 Úterý 13. týdne v mezidobí
*490 – Tvou dobrotu, Pane, mám na zřeteli. Ž 26 (25)

 

nezávazná památka sv. Prokopa
*197 – Má zalíbení v Hospodinově zákoně. Ž 1

197 O kněžích, opatech

 

nezávazná památka sv. Alžběty Portugalské
*192 – Veleb, duše má, Hospodina. Ž 103 (102)

 

5. 7. 2017 Slavnost sv. Cyrila a Metoděje

Sváteční graduál č. 643–648

*166 – Jděte do celého světa a hlásejte evangelium. Ž 117 (116)

166 9. neděle v mezidobí

 

6. 7. 2017 Čtvrtek 13. týdne v mezidobí
*492 – Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých. Ž 116A (114)

 

nezávazná pamýtka sv. Marie Goretti
*203 – Do tvých rukou, Pane, svěřuji ducha svého. Ž 31 (30)

203 O mučednících 3

 

7. 7. 2017 Pátek 13. týdne v mezidobí
*493 – Oslavujte Hospodina, neboť navěky trvá jeho milosrdenství. Ž 106 (105)

 

8. 7. 2017 Sobota 13. týdne v mezidobí
*494 – Chvalte Hospodina, protože je dobrý. Ž 135 (134)

 

9. 7. 2017 14. neděle v mezidobí A

*63 – Budu velebit tvé jméno na věky, můj Bože, Králi. Ž 145 (144)

 

10. 7. 2017 Pondělí 14. týdne v mezidobí
*495 – Svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě střežili na všech tvých cestách. Ž 91 (90)

 

11. 7. 2017 Svátek sv. Benedikta

Sváteční graduál č. 835, 641, 825

*221 – Ustavičně chci velebit Hospodina. Ž 34 (33)

 

12. 7. 2017 Středa 14. týdne v mezidobí
*497 – Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství, jak doufáme v tebe. Ž 33 (32)

 

13. 7. 2017 Čtvrtek 14. týdne v mezidobí
*498 – Pamatujte na divy, které učinil Hospodin. Ž 105 (104)

 

nezávazná památka sv. Jindřicha
*197 – Má zalíbení v Hospodinově zákoně. Ž 1

197 O kněžích, opatech

 

14. 7. 2017 Pátek 14. týdne v mezidobí
*499 – Ústa spravedlivého mluví moudře. Ž 37 (36)

 

nezávazná památka bl. Hroznaty
*203 – Do tvých rukou, Pane, svěřuji ducha svého. Ž 31 (30)

203 O mučednících 3

 

nezávazná památka sv. Kamila de Lellis
*208 – Blaze muži, který se bojí Hospodina. Ž 112 (111)

208 O kněžích

 

15. 7. 2017 Památka sv. Bonaventury

Sváteční graduál č. 826–827

*500 – Hledejte, ubožáci, Hospodina a pookřejte v srdci. Ž 105 (104)

*200 – Nauč mě, Hospodine, svým příkazům. Ž 119 (118)

200 O biskupech, učitelích církve

 

16. 7. 2017 15. neděle v mezidobí A

*64 – Semeno padlo na dobrou půdu a přineslo užitek. Ž 65 (64)

 

17. 7. 2017 Pondělí 15. týdne v mezidobí
*501 – Naše duše vyvázla jako pták z ptáčníkovy léčky. Ž 124 (123)

 

nezávazná památka bl. Česlava a sv. Hyacinta
*223 – Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. Ž 96 (95)

223 O biskupech

 

18. 7. 2017 Úterý 15. týdne v mezidobí
*502 – Hledejte, ubožáci, Hospodina a pookřejte v srdci. Ž 69 (68)

 

19. 7. 2017 Středa 15. týdne v mezidobí
*503 – Hospodin je milosrdný a milostivý. Ž 103 (102)

 

20. 7. 2017 Čtvrtek 15. týdne v mezidobí
*504 – Hospodin pamatuje věčně na svoji smlouvu. Ž 105 (104)

 

nezávazná památka sv. Apolináře
*19 – Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám. Ž 23 (22)

 

21. 7. 2017 Pátek 15. týdne v mezidobí
*505 – Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo. Ž 116B (115)

 

nezávazná památka sv. Vavřince z Brindisi
*51 - Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli. Ž 40 (39)

051 2. neděle v mezidobí

 

22. 7. 2017 Svátek sv. Marie Magdaleny

Sváteční graduál č. 676–677

*169 – Má duše žízní po tobě, Pane, Bože můj. Ž 63 (62)

169 12. neděle v mezidobí

 

23. 7. 2017 16. neděle v mezidobí A

*65 –Tys, Pane, dobrý a shovívavý. Ž 86 (85)

 

24. 7. 2017 Pondělí 16. týdne v mezidobí
*507 – Hospodinu chci zpívat, neboť je velmi vznešený..Ex 15

 

nezávazná památka sv. Šarbela Makhlúfa
*206 – Spravedlivý bude, Pane, přebývat na tvé svaté hoře. Ž 15 (14)

 

25. 7. 2017 Svátek sv. Jakuba, apoštola

Sváteční graduál č. 652–653

*198 – Kdo sejí v slzách, žnout budou s jásotem. Ž 126 (125)

198 O mučednících 2

 

26. 7. 2017 Památka sv. Jáchyma a Anny

Sváteční graduál č. 654–656

*509 – Nebeský pokrm dal jim Hospodin. Ž 78 (77)

*222 – Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. Ž 132 (131)

222 Památka Sv. Jáchyma a Anny

 

27. 7. 2017 Památka sv. Gorazda a druhů

Sváteční graduál č. 645, 616

*510 – Požehnaný jsi, Pane, Bože našich otců. Chvályhodný a svrchovaně velebený navěky. Dan 3

*223 – Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. Ž 96 (95)

223 O biskupech

 

28. 7. 2017 Pátek 16. týdne v mezidobí
*511 – Pane, ty máš slova věčného života. Ž 19 (18)

 

29. 7. 2017 Památka sv. Marty

Sváteční graduál č. 657–658

*204 – Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý. Ž 34 (33)

204 O řeholnících

*512 – Kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu. Ž 50 (49)

 

30. 7. 2017 17. neděle v mezidobí A

*66 – Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. Ž 119 (118)

 

30. 7. 2017 17. neděle v mezidobí A

*66 – Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. Ž 119 (118)

 

31. 7. 2017 Památka sv. Ignáce z Loyoly

Sváteční graduál č. 659–660, 641, 607

*513 – Oslavujte Hospodina, neboť na věky trvá, jeho milosrdenství. Ž 106 (105)

*204 – Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý. Ž 34 (33)

204 O řeholnících