1. 6. 2017 Památka sv. Justina

*414 – Ochraň mě, Bože, neboť se k tobě utíkám. Ž 16 (15)

*195 – Pán mě vysvobodil ze všech mých obav. Ž 34 (33)

195 O mučednících

 

2. 6. 2017 Pátek po 7. neděli velikonoční
*415 – Hospodin si zřídil na nebi trůn. Ž 103 (102)

 

nezávazná památka sv. Marcelina a Petra
*207 – Naše duše vyvázla jako pták z ptáčníkovy léčky. Ž 124 (123)

 

3. 6. 2017 Památka sv. Karla Lwangy a druhů

*416 – Zbožní uzří tvou tvář, Hospodine. Ž 11 (10)

*207 – Naše duše vyvázla jako pták z ptáčníkovy léčky. Ž 124 (123)

 

Večerní mše svatá:

Vigilie slavnosti Seslání Ducha Svatého

*46 – Sešli svého ducha, Hospodine, a obnovíš tvář země. Ž 104 (103)

Velikonoční graduál č. 87–92

 

4. 6. 2017 Slavnost Seslání Ducha Svatého A

*47 – Sešli svého ducha, Hospodine, a obnovíš tvář země. Ž 104 (103)

Velikonoční graduál č. 97–103

5. 6. 2017 Památka sv. Bonifáce

*465 – Blaze muži, který se bojí Hospodina. Ž 112 (111)

*166 – Jděte do celého světa a hlásejte evangelium. Ž 117 (116)

166 9. neděle v mezidobí

 

6. 6. 2017 Úterý 9. týdne v mezidobí
*466 – Blaze muži, který se bojí Hospodina. Ž 112 (111)

 

nezávazná památka sv. Pavlíny, panny a mučednice

texty dle domluvy s knězem

 

nezávazná památka sv. Norberta
*19 – Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám. Ž 23 (22)

 

7. 6. 2017 Středa 9. týdne v mezidobí
*467 – K tobě pozvedám svou duši Hospodine. Ž 25 (24)

 

8. 6. 2017 Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze A

*205 – Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli. Ž 40 (39)

Zpěv před evangeliem – Flp 2,8–9

Aleluja. Kristus byl pro nás poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži. Proto ho také Bůh povýšil a dal mu jméno nad každé jiné jméno. Aleluja.

Evangelium – Mt 26,36–42

http://www.liturgie.cz/dodatky/Jezise-Krista-kneze/#A

 

9. 6. 2017 Pátek 9. týdne v mezidobí
*469 – Duše má, chval Hospodina. Ž 146(145)

 

nezávazná památka sv. Efréma Syrského
*196 – Ústa spravedlivého mluví moudře. Ž 37 (36)

196 O učitelích církve

 

10. 6. 2017 Sobota 9. týdne v mezidobí
*470 – Veliký jsi, Hospodine, navěky. Tob 13

 

11. 6. 2017 Slavnost Nejsvětější Trojice A

*48 – Požehnaný jsi, Pane, Bože našich otců. Chvályhodný a svrchovaně velebený na věky. Dan 3,52–56

Velikonoční graduál č. 105–110

 

12. 6. 2017 Pondělí 10. týdne v mezidobí
*471 – Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý. Ž 34 (33)

13. 6. 2017 Památka sv. Antonína z Padovy

*472 – Nauč mě, Hospodine, svým příkazům. Ž 119 (118)

*218 – Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. Ž 89 (88)

218 O učitelích církve 3

Sváteční graduál č. 624–627

14. 6. 2017 Středa 10. týdne v mezidobí
*473 – Svatý jsi, Hospodine, náš Bože! Ž 99 (98)

15. 6. 2017 Slavnost Těla a Krve Páně A

*49 – Jeruzaléme, oslavuj Hospodina. Ž 147

Velikonoční graduál č. 111–125

16. 6. 2017 Pátek 10. týdne v mezidobí
*475 – Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých. Ž 116 (115)

17. 6. 2017 Sobota 10. týdne v mezidobí
*476 – Hospodin je milosrdný a milostivý. Ž 103 (102)

18. 6. 2017 11. neděle v mezidobí A

*60 – Jsme jeho lid a stádce, které on pase. Ž 100 (99)

 

19. 6. 2017 Pondělí 11. týdne v mezidobí
*477 – Hospodin zjevil svou spásu před zraky pohanů. Ž 98 (97 )

 

nezávazná památka sv. Jana Nepomuckého Neumanna
*193 – Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem. Ž 16 (15)

193 O biskupech, opatech

 

nezávázná památka sv. Romualda
*229 – Ochraň, Pane, duši mou v pokoji u tebe. Ž 131 (130)

229 O řeholnících 3

 

20. 6. 2017 Úterý 11. týdne v mezidobí
*478 – Duše má, chval Hospodina. Ž 146 (145)

 

21. 6. 2017 Památka sv. Aloise Gonzagy

*479 – Blaze muži, který se bojí Hospodina. Ž 112 (111)

*193 – Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem. Ž 16 (15)

193 O biskupech, opatech

 

22. 6. 2017 Čtvrtek 11. týdne v mezidobí
*480 – Skutky tvých rukou, Pane, jsou věrné a spravedlivé. Ž 111 (110)

 

nezávazná památka sv. Paulína
*51 - Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli. Ž 40 (39)

051 2. neděle v mezidobí

 

nezávazná památka sv. Jana Fishera a Tomáše Mora
*198 – Kdo sejí v slzách, žnout budou s jásotem. Ž 126 (125)

198 O mučednících 2

 

23. 6. 2017 Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova A

Velikonoční graduál č. 126–132

*50 – Hospodinova láska od věků pro ty, kdo se ho bojí. Ž 103 (102)

 

24. 6. 2017 Slavnost Narození sv. Jana Křtitele

Sváteční graduál č. 628–629

*220 – Chválím tě, že jsem vznikl tak podivuhodně. Ž 139 (138)

 

25. 6. 2017 12. neděle v mezidobí A

*61 – Vyslyš mě, Hospodine, ve své veliké lásce. Ž 69 (68)

 

26. 6. 2017 Pondělí 12. týdne v mezidobí
*483 – Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. Ž 33 (32)

 

27. 6. 2017 Úterý 12. týdne v mezidobí
*484 – Hospodine, kdo smí prodlévat ve tvém stánku? Ž 15 (14)

 

nezávazná památka sv. Cyrila Alexandrijského
*218 – Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. Ž 89 (88)

218 O učitelích církve 3

 

28. 6. 2017 Památka sv. Ireneje

*485 – Hospodin pamatuje věčně na svoji smlouvu. Ž 105 (104)

*196 – Ústa spravedlivého mluví moudře. Ž 37 (36)

196 O učitelích církve

 

večerní mše svatá: vigilie slavnosti

*214 – Všude na zemi pronikl jejich hlas. Ž 19 (18)

214 Svátky apoštolů 2

 

29. 6. 2017 Slavnost sv. Petra a Pavla

Sváteční graduál č. 630–637

*195 – Pán mě vysvobodil ze všech mých obav. Ž 34 (33)

195 O mučednících

 

30. 6. 2017 Svátek Výročí posvěcení katedrály

*646 – Jak milý je tvůj příbytek, Hospodine zástupů. Ž 84 (83)

646 Úterý 5. týdne

*613 – Ty, Hospodine, vládneš nade vším. 1Kron 29

613 Pátek 33. týdne

*238 – Proudy bystřin jsou k radosti Božímu městu, přesvatému stánku Nejvyššího. Ž 46 (45)

238 Svátek Posvěcení Lateránské Baziliky