Jaký žalm se dnes hraje? Co bychom mohli zpívat na nejbližší svátek?

Mohl by Ti pomoci tento liturgický kalendář.

Pokud se Ti nezobrazuje aktuální obsah, zkus obnovit stránku (F5, refresh, obnovit, načíst znovu).

 

LITURGICKÉ MEZIDOBÍ – NEDĚLNÍ CYKLUS B – II. FERIÁLNÍ CYKLUS

14. 10. 2018 28. neděle v mezidobí B

*131 – Nasyť nás, Pane, svou slitovností, abychom se radovali. Ž 90 (89)

 

15. 10. 2018 Památka sv. Terezie od Ježíše z Avily

Sváteční graduál č. 714–715

*783 – Buď veleben Hospodin nyní i na věky! Ž 113 (112)

*210 – Hospodinovy výroky jsou pravdivé, všechny jsou spravedlivé. Ž 19 (18)

 

16. 10. 2018 Úterý 28. týdne v mezidobí

*784 – Ať se mi dostane tvého slitování, Hospodine, abych byl živ. Ž 119 (118)

 

16. 10. nezávazná památka sv. Hedviky

Sváteční graduál č. 834, 677

*11 – Blaze každému, kdo se bojí Hospodina. Ž 128 (127)

 

16. 10. nezávazná památka sv. Markéty M. Alacoque

*19 – Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám. Ž 24(23)

 

17. 10. 2018 Památka sv. Ignáce Antiochijského

Sváteční graduál č. 684, 815

*785 – Blaze tomu, kdo svou naději vložil do Hospodina. Ž 1

*195 – Pán mě vysvobodil ze všech mých obav. Ž 34 (33)

 

18. 10. 2018 Svátek sv. Lukáše, evangelisty

Sváteční graduál č. 806, 615

*230 – Ať tvoji zbožní, Hospodine, vypravují o slávě tvé vznešené říše. Ž 145 (144)

 

19. 10. 2018 Pátek 28. týdne v mezidobí

*787 – Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. Ž 33 (32)

 

19. 10. nezávazná památka sv. Jana de Brébeuf a Izáka Joguese

*198 – Kdo sejí v slzách, žnout budou s jásotem. Ž 126 (125)

 

19. 10. nezávazná památka sv. Pavla od Kříže

*166 – Jděte do celého světa a hlásejte evangelium. Ž 117 (116)

 

20. 10. 2018 Sobota 28. týdne v mezidobí

*788 – Hospodine, Pane náš, jak podivuhodné je tvé jméno po celé zemi. Ž 8

 

21. 10. 2018 29. neděle v mezidobí B

*132 – Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství, jak doufáme v tebe. Ž 33 (32)

 

22. 10. 2018 Pondělí 29. týdne v mezidobí

*789 – Jsme jeho lid a stádce, které on pase. Ž 100 (99)

 

22. 10. Památka sv. Jana Pavla II.

Sváteční graduál č. 820, 822

*223 – Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. Ž 96 (95)

 

23. 10. 2018 Úterý 29. týdne v mezidobí

*790 – Ukaž nám, Hospodine, své milosrdenství a dej nám svou spásu! Ž 85 (84)

 

23. 10. nezávazná památka sv. Jana Kapistránského

*193 – Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem. Ž 16 (15)

 

24. 10. 2018 Středa 29. týdne v mezidobí

*791 – Budete vážit vodu s radostí z pramenů spásy. Iz 12

 

24. 10. nezávazná památka sv. Antonína Marie Klareta

*223 – Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. Ž 96 (95)

 

25. 10. 2018 Čtvrtek 29. týdne v mezidobí

*792 – Země je plná Hospodinovi milosti. Ž 33 (32)

 

25. 10.

v kostelích, které dnes slaví výročí svého posvěcení

Slavnost Výročí posvěcení kostela

Sváteční graduál č. 801–803

*646 – Jak milý je tvůj příbytek, Hospodine zástupů. Ž 84 (83)

*823 – Hle, stánek Boží mezi lidmi! Ž 84 (83)

*613 – Ty, Hospodine, vládneš nade vším. 1 Kron 29

*238 – Proudy bystřin jsou k radosti Božímu městu, přesvatému stánku Nejvyššího. Ž 46 (45)

 

26. 10. 2018 Pátek 29. týdne v mezidobí

*793 – To je pokolení těch, kdo hledají tvář tvou, Hospodine. Ž 24 (23)

 

27. 10. 2018 Sobota 29. týdne v mezidobí

*794 – Do domu Hospodinova s radostí půjdeme. Ž 122 (121)

 

28. 10. 2018 30. neděle v mezidobí B

*133 – Velkou věc s námi učinil Hospodin, naplnila nás radost. Ž 126 (125)

 

nebo

Slavnost Výročí posvěcení kostela

Sváteční graduál č. 801–803

*646 – Jak milý je tvůj příbytek, Hospodine zástupů. Ž 84 (83)

*823 – Hle, stánek Boží mezi lidmi! Ž 84 (83)

*613 – Ty, Hospodine, vládneš nade vším. 1 Kron 29

*238 – Proudy bystřin jsou k radosti Božímu městu, přesvatému stánku Nejvyššího. Ž 46 (45)

 

Nejnovější příspěvky

 

Co mít po ruce

Online lekcionář s biblickými čteními najdeš na webu liturgie.cz

Žalmy pro neděle a svátky nalezneme v červeném žaltáři (I. díl).

 

Různé zpěvy ke svátkům svatých jsou nově uspořádány ve Svátečním graduálu.

 

Žalmy pro feriální dny liturgického mezidobí doby II. cyklu ve IV. díle žaltáře (zelený).

 

 

Nalezneš tu aktuální notový materiál (nebo alespoň odkazy na něj) zhudebněný P. Josefem Olejníkem pro katolickou liturgii.

Zhudebněné žalmy od dalších českých autorů nalezneš na webu liturgie.cz.

Zakoupením tištěných publikací podpoříte vydávání dalších. Děkujeme.


Pokud se Ti nezobrazuje aktuální obsah, zkus obnovit stránku (F5, refresh, obnovit, načíst znovu).