Liturgický kalendář

Jaký žalm se dnes hraje? Co bychom mohli zpívat na nejbližší svátek? Mohl by Ti pomoci tento liturgický kalendář.

Pokud se Ti nezobrazuje aktuální obsah, zkus obnovit stránku (F5, refresh, obnovit, načíst znovu).

DOBA POSTNÍ B


28. 3. 2021 Květná neděle B

Velikonoční graduál č. 14–22

*21 – Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil? Ž 22 (21)

Sbor Velká Bystřice pod vedením P. Josefa Olejníka

Květná neděle ꟷ antifony I

Květná neděle ꟷ antifony II

29. 3. 2021 Pondělí Svatého týdne

*22 – Hospodin je mé světlo a má spása. Ž 27 (26)

30. 3. 2021 Úterý Svatého týdne

*23 – Ústa má budou vyprávět o tvé spravedlnosti. Ž 71 (70)

31. 3. 2021 Středa Svatého týdne

*24 – Vyslyš mě, Hospodine, ve své veliké lásce. Ž 69 (68)

1. 4. 2021 Zelený čtvrtek

Velikonoční graduál č. 27–33

*26 – Kalich požehnání je společenstvím krve Kristovy. Ž 116 (115)

2. 4. 2021 Velký pátek

Velikonoční graduál č. 35–40

*27 – Otče, do tvých rukou poroučím ducha svého. Ž 31 (30)

Výzva k uctívání sv. kříže

3. 4. 2021 Bílá sobota

Slavnost vzkříšení

Velikonoční vigilie:

Velikonoční graduál č. 44–62

Exsultet

Křestní bohoslužba – litanie ke všem svatym

Vigilie Zmrtvýchvstání Páně – žalmy

žalmy zařadit dle příslušných čtení po konzultaci s knězem

1. Gn 1,1–2,2:
*28 – Sešli svého Ducha, Pane, a obnova tvářnost země. Ž 104 (103)

nebo:
*29 – Země je plná Hospodinovy milosti. Ž 33 (32)

2. Gn 22,1–18:
*30 – Ochraň mě, Bože, neboť se k tobě utíkám. Ž 16 (15)

3. Ex 14,15–15,1:
*31 – Hospodinu chci zpívat, neboť je velmi vznešený. Ex 15

4. Iz 54,5–14:
*32 – Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil. Ž 30 (29)

5. Iz 55,1–11:
*33 – Budete vážit vodu s radostí z pramenů spásy. Iz 12

6. Bar 3,9–15.32–4,4:
*34 – Pane, ty máš slova věčného života. Ž 19 (18)

7. Ez 36,16–17a.18–28:
*35 – Jako laň prahne po vodních bystřinách, tak prahne má duše po tobě, Bože. Ž 42 (41)

nebo:
*36 – Stvoř mi čisté srdce, Bože! Ž 51 (50)

Epištola Řím 6,3–11:
*37 – Aleluja, aleluja, aleluja. Ž 118 (117)

4. 4. 2021 Neděle Zmrtvýchvstání

Velikonoční graduál č. 63–69

*38 – Toto je den, který připravil Pán, jásejme a radujme se z něho. Ž 118 (117)

Sbor Velká Bystřice pod vedením P. Josefa Olejníka

Velikonoční sekvence

5. 4. 2021 Pondělí v oktávu velikonočním

Velikonoční graduál č. 70–74

*375 – Ochraň mě, Bože, neboť se k Tobě utíkám. Ž 16 (15)

Velikonoční sekvence

6. 4. 2021 Úterý v oktávu velikonočním

*376 – Země je plná Hospodinovy milosti. Ž 33 (32)

Velikonoční sekvence

7. 4. 2021 Středa v oktávu velikonočním

*377 – Ze srdce ať se radují, kdo hledají Hospodina. Ž 105 (104)

Velikonoční sekvence

8. 4. 2021 Čtvrtek v oktávu velikonočním

*378 – Hospodine, Pane náš, jak podivuhodné je tvé jméno po celé zemi. Ž 8

Velikonoční sekvence

9. 4. 2021 Pátek v oktávu velikonočním

*379 – Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kvádrem nárožním. Ž 118 (117)

Velikonoční sekvence

10. 4. 2021 Sobota v oktávu velikonočním

*380 – Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky. Ž 118 (117)

Velikonoční sekvence

11. 4. 2021 2. neděle velikonoční B

Neděle Božího milosrdenství

*93 – Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky. Ž 118 (117)

Velikonoční sekvence

12. 4. 2021 Pondělí po 2. neděli velikonoční

*381 – Blaze všem, kdo se uchylují k Hospodinu. Ž 2

13. 4. 2021 Úterý po 2. neděli velikonoční

*382 – Hospodin kraluje, oděl se velebností. Ž 93 (92)

13. 4. nezávazná památka sv. Martina I.

*198 – Kdo sejí v slzách, žnout budou s jásotem. Ž 126 (125)

14. 4. 2021 Středa po 2. neděli velikonoční

*383 – Hle, ubožák zavolal a Hospodin slyšel. Ž 34 (33)

15. 4. 2021 Čtvrtek po 2. neděli velikonoční

*384 – Hle, ubožák zavolal a Hospodin slyšel. Ž 34 (33)

16. 4. 2021 Pátek po 2. neděli velikonoční

*385 – Hospodin je mé světlo a má spása. Ž 27 (26)

17. 4. 2021 Sobota po 2. neděli velikonoční

*386 – Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství, jak doufáme v tebe. Ž 33 (32)

18. 4. 2021 3. neděle velikonoční B

*94 – Hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář. Ž 4

Není zde ještě zveřejněn blížící se svátek, na který se chceš nachystat? Zkus jej vyhledat v Českém národním kalendáři, který obsahuje svátky svatých a je k dispozici celoročně 😉

Nejnovější příspěvkyCo mít po ruce

Online lekcionář s biblickými čteními najdeš na webu liturgie.cz

Žalmy pro neděle a svátky nalezneme v červeném žaltáři (I. díl).

Různé zpěvy ke svátkům svatých jsou nově uspořádány ve Svátečním graduálu.

Na tomto webu najdeš aktuální notový materiál (nebo alespoň odkazy na něj) zhudebněný P. Josefem Olejníkem pro katolickou liturgii.

Zhudebněné žalmy od dalších českých autorů nalezneš na webu liturgie.cz.

Zakoupením tištěných publikací podpoříte vydávání dalších. Děkujeme.

Pokud se Ti nezobrazuje aktuální obsah, zkus obnovit stránku (F5, refresh, obnovit, načíst znovu).