Liturgický kalendář

Jaký žalm se dnes hraje? Co bychom mohli zpívat na nejbližší svátek? Mohl by Ti pomoci tento liturgický kalendář.

Pokud se Ti nezobrazuje aktuální obsah, zkus obnovit stránku (F5, refresh, obnovit, načíst znovu).

10. 10. 2021 28. neděle v mezidobí B

*131 – Nasyť nás, Pane, svou slitovností, abychom se radovali. Ž 90 (89)

11. 10. 2021 Pondělí 28. týdne v mezidobí

*579 – Hospodin zjevil svou spásu před zraky pohanů. Ž 98 (97)

11. 10. Nezávazná památka sv. Jana XXIII.
12. 10. 2021 Úterý 28. týdne v mezidobí

*580 – Všude na zemi pronikl jejich hlas. Ž 19 (18)

12. 10. Nezávazná památka sv. Radima

*19 – Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám. Ž 24(23)

13. 10. 2021 Středa 28. týdne v mezidobí

*581 – V Bohu jen odpočívej, duše má. Ž 62 (61)

14. 10. 2021 Čtvrtek 28. týdne v mezidobí

*582 – U Hospodina je slitování, hojné u něho je vykoupení. Ž 130 (129)

14. 10. Nezávazná památka sv. Kalista I.

*51 – Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli. Ž 40 (39)

15. 10. 2021 Památka sv. Terezie od Ježíše z Avily

Sváteční graduál č. 714–715

*583 – Tys mé útočiště, zahrneš mě radostí ze záchrany. Ž 32 (31)

*210 – Hospodinovy výroky jsou pravdivé, všechny jsou spravedlivé. Ž 19 (18)

16. 10. 2021 Sobota 28. týdne v mezidobí

*584 – Hospodin pamatuje věčně na svoji smlouvu. Ž 105 (104)

16. 10. Nezávazná památka sv. Hedviky

Sváteční graduál č. 834, 677

*11 – Blaze každému, kdo se bojí Hospodina. Ž 128 (127)

16. 10. Nezávazná památka sv. Markéty M. Alacoque

*19 – Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám. Ž 24(23)

17. 10. 2021 29. neděle v mezidobí B

*132 – Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství, jak doufáme v tebe. Ž 33 (32)

18. 10. 2021 Svátek sv. Lukáše, evangelisty

Sváteční graduál č. 806, 615

*230 – Ať tvoji zbožní, Hospodine, vypravují o slávě tvé vznešené říše. Ž 145 (144)

19. 10. 2021 Úterý 29. týdne v mezidobí

*586 – Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli. Ž 40 (39)

19. 10. Nezávazná památka sv. Jana de Brébeuf a Izáka Joguese

*198 – Kdo sejí v slzách, žnout budou s jásotem. Ž 126 (125)

19. 10. Nezávazná památka sv. Pavla od Kříže

*166 – Jděte do celého světa a hlásejte evangelium. Ž 117 (116)

20. 10. 2021 Středa 29. týdne v mezidobí

*587 – Naše duše vyvázla jako pták z ptáčníkovy léčky. Ž 124 (123)

21. 10. 2021 Čtvrtek 29. týdne v mezidobí

*588 – Blaze tomu, kdo svou naději vložil do Hospodina. Ž 1

21. 10. Nezávazná památka bl. Karla Rakouského
22. 10. 2021 Pátek 29. týdne v mezidobí

*589 – Nauč mě, Hospodine, svým příkazům. Ž 119 (118)

22. 10. Nezávazná památka sv. Jana Pavla II.

Sváteční graduál č. 820, 822

*223 – Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. Ž 96 (95)

23. 10. 2021 Sobota 29. týdne v mezidobí

*590 – To je pokolení těch, kdo hledají tvář tvou, Hospodine. Ž 24 (23)

23. 10. Nezávazná památka sv. Jana Kapistránského

*193 – Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem. Ž 16 (15)

24. 10. 2021 30. neděle v mezidobí B

*133 – Velkou věc s námi učinil Hospodin, naplnila nás radost. Ž 126 (125)

v kostelích, které dnes slaví výročí svého posvěcení

Slavnost Výročí posvěcení kostela

Sváteční graduál č. 801–803

*646 – Jak milý je tvůj příbytek, Hospodine zástupů. Ž 84 (83)

*823 – Hle, stánek Boží mezi lidmi! Ž 84 (83)

*613 – Ty, Hospodine, vládneš nade vším. 1 Kron 29

*238 – Proudy bystřin jsou k radosti Božímu městu, přesvatému stánku Nejvyššího. Ž 46 (45)

25. 10. 2021 Pondělí 30. týdne v mezidobí

*591 – Bože, ve své dobrotě ses postaral o chudáka. Ž 68 (67)

26. 10. 2021 Úterý 30. týdne v mezidobí

*592 – Velkou věc s námi učinil Hospodin, naplnila nás radost. Ž 126 (125)

27. 10. 2021 Středa 30. týdne v mezidobí

*593 – Důvěřuji v tvé slitování, Hospodine! Ž 13 (12)

28. 10. 2021 Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů

Sváteční graduál č. 806, 699, 808, 733

*214 – Všude na zemi pronikl jejich hlas. Ž 19 (18)

29. 10. 2021 Pátek 30. týdne v mezidobí

*595 – Jeruzaléme, oslavuj Hospodina. Ž 147 B (147)

29. 10. Nezávazná památka bl. Marie Restituty Kafkové

*207 – Naše duše vyvázla jako pták z ptáčníkovy léčky. Ž 124 (123)

30. 10. 2021 Sobota 30. týdne v mezidobí

*596 – Nezavrhne Hospodin svůj národ. Ž 94 (93)

31. 10. 2021 31. neděle v mezidobí B

*134 – Miluji tě, Hospodine, má sílo! Ž 18 (17)

Není zde ještě zveřejněn blížící se svátek, na který se chceš nachystat? Zkus jej vyhledat v Českém národním kalendáři, který obsahuje svátky svatých a je k dispozici celoročně 😉

Nejnovější příspěvkyCo mít po ruce

Online lekcionář s biblickými čteními najdeš na webu liturgie.cz

Žalmy pro neděle a svátky nalezneme v červeném žaltáři (I. díl).

Různé zpěvy ke svátkům svatých jsou nově uspořádány ve Svátečním graduálu.

Na tomto webu najdeš aktuální notový materiál (nebo alespoň odkazy na něj) zhudebněný P. Josefem Olejníkem pro katolickou liturgii.

Zhudebněné žalmy od dalších českých autorů nalezneš na webu liturgie.cz.

Zakoupením tištěných publikací podpoříte vydávání dalších. Děkujeme.

Pokud se Ti nezobrazuje aktuální obsah, zkus obnovit stránku (F5, refresh, obnovit, načíst znovu).