Jaký žalm se dnes hraje? Co bychom mohli zpívat na nejbližší svátek?

Mohl by Ti pomoci tento liturgický kalendář.

Pokud se Ti nezobrazuje aktuální obsah, zkus obnovit stránku (F5, refresh, obnovit, načíst znovu).

LITURGICKÉ MEZIDOBÍ * roční cyklus I. * nedělní cyklus A

12. 11. 2017 32. neděle v mezidobí A

*81 – Má duše po tobě žízní, Hospodine, Bože můj! Ž 63 (62)

 

13. 11. 2017 Památka sv. Anežky České

Sváteční graduál č. 730–734, 726

 1. 730 - Pojďte, požehnaní mého Otce, praví Pán
 2. 731 - Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci
 3. 732 - Radujme se a jásejme, protože si Pán všehomíra oblíbil pannu svatou a slavnou
 4. 733 - Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo
 5. 734 - Moudré panny si vzaly s lampami i olej do nádobek
 6. 726 - Nové přikázání vám dávám, abyste se vespolek milovali
 7. 726a - Nové přikázání vám dávám, abyste se vespolek milovali


*603 – Hospodine, ty mě zkoumáš a znáš. Ž 139 (138)

*192 – Veleb, duše má, Hospodina. Ž 103 (102)

 

14. 11. 2017 Úterý 32. týdne v mezidobí

*604 – Ustavičně chci velebit Hospodina. Ž 34 (33)

 

15. 11. 2017 Středa 32. týdne v mezidobí

*605 – Povstaň, Bože, suď zemi! Ž 82 (81)

 

nezávazná památka sv. Alberta Velikého

*200 – Nauč mě, Hospodine, svým příkazům. Ž 119 (118)

200 O biskupech, učitelích církve

 

16. 11. 2017 Čtvrtek 32. týdne v mezidobí

*606 – Nauč mě, Hospodine, svým příkazům. Ž 119 (118)

 

nezávazná památka sv. Markéty Skotské

*208 – Blaze muži, který se bojí Hospodina. Ž 112 (111)

208 O kněžích

 

nezávazná památka sv. Gertrudy

*19 – Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám. Ž 23 (22)

 

17. 11. 2017 Památka sv. Alžběty Uherské

Sváteční graduál č. 730, 667

 1. 730 - Pojďte, požehnaní mého Otce, praví Pán
 2. 667 - Jestliže mi kdo chce sloužit, ať mě následuje, praví Pán


*607 – Všude na zemi pronikl jejich hlas. Ž 19 (18)

*209 – Ustavičně chci velebit Hospodina. Ž 34 (33)

209 O řeholnících 2

 

18. 11. 2017 Sobota 32. týdne v mezidobí

*608 – Pamatujte na divy, které učinil Hospodin. Ž 105 (104)

 

nezávazná památka Posvěcení římských bazilik sv. apoštolů Petra a Pavla

*201 – Hospodin zjevil svou spásu před zraky pohanů. Ž 98 (97)

 

19. 11. 2017 33. neděle v mezidobí A

*82 – Blaze každému, kdo se bojí Hospodina. Ž 128 (127)

 

20. 11. 2017 Pondělí 33. týdne v mezidobí

*609 – Nauč mě, Hospodine, svým příkazům. Ž 119 (118)

 

21. 11. 2017 Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

Sváteční graduál č. 804, 670

 1. 804 - Buď zdráva, svatá Boží Rodičko
 2. 670 - Blahoslavená jsi, Panno Maria


*610 – Hospodin mi pomáhá. Ž 3

*194 – Blahoslavená jsi Panno Maria, žes nosila Syna věčného Otce. Lk 1,46-55

194 Svátky Bl. panny Marie

 

22. 11. 2017 Památka sv. Cecílie

Sváteční graduál č. 814a, 829–830

 1. 814 - Svatý ... zůstal věrný Božímu zákonu
 2. 830 - Ženich je tu, jděte naproti Kristu Pánu


*611 – Až procitnu, Hospodine, nasytím se pohledem na tebe. Ž 17 (16)

*239 – Hle, ženich přichází, jděte naproti Kristu Pánu! Ž 45 (44)

239 Památka Sv. Cecílie

 

23. 11. 2017 Čtvrtek 33. týdne v mezidobí

*612 – Kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu. Ž 50 (49)

 

nezávazná památka sv. Klementa I.

*218 – Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. Ž 89 (88)

218 O učitelích církve 3

 

nezávazná památka sv. Kolumbána

*223 – Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. Ž 96 (95)

223 O biskupech

 

24.11. Památka sv. Ondřeje Dung-Laca a druhů

Sváteční graduál č. 684, 819

 1. 684 - My pak máme hledat slávu v kříži Pána našeho Ježíše Krista
 2. 819 - Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost


*613 – Ty, Hospodine, vládneš nade vším. 1Kron 29

613 Pátek 33. týdne

*198 – Kdo sejí v slzách, žnout budou s jásotem. Ž 126 (125)

198 O mučednících 2

 

25. 11. 2017 Sobota 33. týdne v mezidobí

*614 – Rozjásám se nad tvou pomocí, Hospodine! Ž 9 (9A)

 

nezávazná památka sv. Kateřiny Alexandrijské

*207 – Naše duše vyvázla jako pták z ptáčníkovy léčky. Ž 124 (123)

26. 11. 2017 Slavnost Ježíše Krista Krále A

*83 – Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám. Ž 23 (22)

Litanie a modlitba „Ježíši, Vykupiteli lidského pokolení...“

 

27. 11. 2017 Pondělí 34. týdne v mezidobí

*615 – Požehnaný jsi, Pane, Bože našich otců. Chvályhodný a svrchovaně velebený na věky. Dan 3

 

28. 11. 2017 Úterý 34. týdne v mezidobí

*616 – Všechna díla Páně, velebte Pána, chvalte a oslavujte ho navěky. Dan 3

 

29. 11. 2017 Středa 34. týdne v mezidobí

*617 – Slunce a měsíci, velebte Pána, chvalte a oslavujte ho navěky. Dan 3

 

30. 11. 2017 Svátek sv. Ondřeje

Sváteční graduál č. 737–738

 1. 737 - Ježíš uviděl u Galilejského jezera dva bratry
 2. 738 - Ondřej řekl svému bratru Šimonovi


*214 – Všude na zemi pronikl jejich hlas. Ž 19 (18)

214 Svátky apoštolů 2

 

1. 12. 2017 Pátek 34. týdne v mezidobí

*619 – Hory a kopce, velebte Pána, chvalte a oslavujte ho navěky. Dan 3

 

nezávazná památka sv. Edmunda Kampiána

*203 – Do tvých rukou, Pane, svěřuji ducha svého. Ž 31 (30)

203 O mučednících 3

 

2. 12. 2017 Sobota 34. týdne v mezidobí

*620 – Lidé, velebte Pána, chvalte a oslavujte ho navěky. Dan 3

Co mít po ruce

Online lekcionář s biblickými čteními najdeš na webu liturgie.cz

Žalmy pro neděle a svátky nalezneme v červeném žaltáři (I. díl).

 

Různé zpěvy ke svátkům svatých jsou nově uspořádány ve Svátečním graduálu.

Žalmy pro feriální dny liturgického mezidobí nalezneš ve III. dílu žaltáře (zelený melírovaný).

Nalezneš tu aktuální notový materiál (nebo alespoň odkazy na něj) zhudebněný P. Josefem Olejníkem pro katolickou liturgii.

Zhudebněné žalmy od dalších českých autorů nalezneš na webu liturgie.cz.

Zakoupením tištěných publikací podpoříte vydávání dalších. Děkujeme.


Pokud se Ti nezobrazuje aktuální obsah, zkus obnovit stránku (F5, refresh, obnovit, načíst znovu).