Jaký žalm se dnes hraje? Co bychom mohli zpívat na nejbližší svátek?

Mohl by Ti pomoci tento liturgický kalendář.

Pokud se Ti nezobrazuje aktuální obsah, zkus obnovit stránku (F5, refresh, obnovit, načíst znovu).

 

LITURGICKÉ MEZIDOBÍ – NEDĚLNÍ CYKLUS B – II. FERIÁLNÍ CYKLUS

8. 7. 2018 14. neděle v mezidobí B

*117 – Naše oči hledí na Hospodina, dokud se nad námi nesmiluje. Ž 123 (122)

 

9. 7. 2018 Pondělí 14. týdne v mezidobí

*699 – Bože, můj Králi, na věky chci dobrořečit tvému jménu. Ž 145 (144)

 

9. 7. nezávazná památka sv. Augustina Žao Ronga

*198 – Kdo sejí v slzách, žnout budou s jásotem. Ž 126 (125)

 

10. 7. 2018 Úterý 14. týdne v mezidobí

*700 – Izraelův dům doufá v Hospodina. Ž 115 (113B)

 

11. 7. 2018 Svátek sv. Benedikta

Sváteční graduál č. 835, 641, 825

*221 – Ustavičně chci velebit Hospodina. Ž 34 (33)

 

12. 7. 2018 Čtvrtek 14. týdne v mezidobí

*702 – Bože, obnov nás, rozjasni svou tvář a budeme spaseni. Ž 80 (79)

 

13. 7. 2018 Pátek 14. týdne v mezidobí

*703 – Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili. Ž 51 (50)

 

13. 7. nezávazná památka sv. Jindřicha

Sváteční graduál č. 833, 667

*197 – Má zalíbení v Hospodinově zákoně. Ž 1

 

14. 7. 2018 Sobota 14. týdne v mezidobí

*704 – Hospodin kraluje, oděl se velebností. Ž 93 (92)

 

14. 7. nezávazná památka bl. Hroznaty

Sváteční graduál č. 816, 818

*203 – Do tvých rukou, Pane, svěřuji ducha svého. Ž 31 (30)

 

14. 7. nezávazná památka sv. Kamila de Lellis

*208 – Blaze muži, který se bojí Hospodina. Ž 112 (111)

 

15. 7. 2018 15. neděle v mezidobí B

*118 – Ukaž nám, Hospodine, své milosrdenství a dej nám svou spásu! Ž 85 (84)

 

16. 7. 2018 Pondělí 15. týdne v mezidobí

*705 – Kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu. Ž 50 (49)

 

16. 7. nezávazná památka Panny Marie Karmelské

Sváteční graduál č. 649–650

*194 – Blahoslavená jsi, Panno Maria, žes nosila Syna věčného Otce. Lk 1

 

17.  7. 2018 Úterý 15. týdne v mezidobí

*706 – Bůh dává věčné trvání svému městu. Ž 48 (47)

 

17. 7. nezávazná památka bl. Česlava a sv. Hyacinta

*223 – Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. Ž 96 (95)

 

18. 7. 2018 Středa 15. týdne v mezidobí

*707 – Nezavrhne Hospodin svůj národ. Ž 94 (93)

 

19. 7. 2018 Čtvrtek 15. týdne v mezidobí

*708 – Hospodin popatřil z nebe na zem. Ž 102 (101)

 

20. 7. 2018 Pátek 15. týdne v mezidobí

*709 – Ty, Hospodine, jsi zachránil mou duši, aby nezhynula. Iz 38

 

20. 7. nezávazná památka sv. Apolináře

*19 – Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám. Ž 24(23)

 

21. 7. 2018 Sobota 15. týdne v mezidobí

*710 – Nezapomínej na chudáky, Hospodine! Ž 10 (9B)

 

21. 7. nezávazná památka sv. Vavřince z Brindisi

*51 – Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli. Ž 40 (39)

 

22. 7. 2018 16. neděle v mezidobí B

*119 – Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám. Ž 23 (22)

 

23. 7. Svátek sv. Brigity

Sváteční graduál č. 651, 830

*204 – Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý. Ž 34 (33)

 

24. 7. 2018 Úterý 16. týdne v mezidobí

*712 – Ukaž nám, Hospodine, své milosrdenství a dej nám svou spásu! Ž 85 (84)

 

24. 7. nezávazná památka sv. Šarbela Makhlúfa

*206 – Spravedlivý bude, Pane, přebývat na tvé svaté hoře. Ž 15 (14)

 

25. 7. Svátek sv. Jakuba, apoštola

Sváteční graduál č. 652–653

*198 – Kdo sejí v slzách, žnout budou s jásotem. Ž 126 (125)

 

26. 7. Památka sv. Jáchyma a Anny

Sváteční graduál č. 654–656

*714 – U tebe je, Bože, pramen života. Ž 36 (35)

*222 – Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. Ž 132 (131)

 

27. 7. Památka sv. Gorazda a druhů

Sváteční graduál č. 645, 616

*715 – Hospodin bude nad námi bdít jako pastýř nad svým stádem. Jer 31

*223 – Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. Ž 96 (95)

 

28. 7. 2018 Sobota 16. týdne v mezidobí

*716 – Jak milý je tvůj příbytek, Hospodine zástupů. Ž 84 (83)

 

29. 7. 2018 17. neděle v mezidobí B

*120 – Otvíráš svou ruku a sytíš nás, Hospodine. Ž 145 (144)

 

30. 7. 2018 Pondělí 17. týdne v mezidobí

*717 – Opustil jsi Boha, který tě zplodil. Dt 32

 

30. 7. nezávazná památka sv. Petra Chryzologa

*200 – Nauč mě, Hospodine, svým příkazům. Ž 119 (118)

 

31. 7. Památka sv. Ignáce z Loyoly

Sváteční graduál č. 659–660, 641, 607

*718– Pro slávu svého jména vysvoboď nás, Pane! Ž 79 (78)

*204 – Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý. Ž 34 (33)

 

 

Nejnovější příspěvky

 

Co mít po ruce

Online lekcionář s biblickými čteními najdeš na webu liturgie.cz

Žalmy pro neděle a svátky nalezneme v červeném žaltáři (I. díl).

 

Různé zpěvy ke svátkům svatých jsou nově uspořádány ve Svátečním graduálu.

 

Žalmy pro feriální dny liturgického mezidobí doby II. cyklu ve IV. díle žaltáře (zelený).

 

 

Nalezneš tu aktuální notový materiál (nebo alespoň odkazy na něj) zhudebněný P. Josefem Olejníkem pro katolickou liturgii.

Zhudebněné žalmy od dalších českých autorů nalezneš na webu liturgie.cz.

Zakoupením tištěných publikací podpoříte vydávání dalších. Děkujeme.


Pokud se Ti nezobrazuje aktuální obsah, zkus obnovit stránku (F5, refresh, obnovit, načíst znovu).