Liturgický kalendář

Jaký žalm se dnes hraje? Co bychom mohli zpívat na nejbližší svátek? Mohl by Ti pomoci tento liturgický kalendář.

Pokud se Ti nezobrazuje aktuální obsah, zkus obnovit stránku (F5, refresh, obnovit, načíst znovu).

LITURGICKÉ MEZIDOBÍ – NEDĚLNÍ CYKLUS A – FERIÁLNÍ CYKLUS I

26. 11. 2023 Slavnost Ježíše Krista Krále A

Nedělní graduál č. 501–507

*83/OL95, 96 – Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám. Ž 23 (22)

27. 11. 2023 Pondělí 34. týdne v mezidobí

*615/OL486 – Požehnaný jsi, Pane, Bože našich otců, chvályhodný a svrchovaně velebený na věky. Dan 3

28. 11. 2023 Úterý 34. týdne v mezidobí

*616/OL570 – Všechna díla Páně, velebte Pána, chvate a oslavujte ho navěky. Dan 3

29. 11. 2023 Středa 34. týdne v mezidobí

*617/OL571 – Slunce a měsíci, velebte Pána, chvalte a oslavujte ho navěky. Dan 3

30. 11. 2023 Svátek sv. Ondřeje

Sváteční graduál č. 737–738

*214/OL263 – Všude na zemi pronikl jejich hlas. Ž 19 (18)

1. 12. 2023 Pátek 34. týdne v mezidobí

*619/OL573 – Hory a kopce, velebte Pána, chvalte a oslavujte ho navěky. Dan 3

1. 12. nezávazná památka sv. Edmunda Kampiána

*203/OL288 – Do tvých rukou, Pane, svěřuji ducha svého. Ž 31 (30)

2. 12. 2023 Sobota 34. týdne v mezidobí

*620/OL574 – Lidé, velebte Pána, chvalte a oslavujte ho navěky. Dan 3

DOBA ADVENTNÍ – NEDĚLNÍ CYKLUS B

3. 12. 2023 1. neděle adventní B

Vánoční graduál č. 1–6

*84/OL3 – Bože, obnov nás, rozjasni svou tvář a budeme spaseni. Ž 80 (79)

4. 12. 2023 Pondělí po 1. neděli adventní

*301 – Zaradoval jsem se, když mi řekli: „Do domu Hospodinova půjdeme!“ Ž 122 (121)

OL6 – Do domu Hospodinova… Ž 122 (121)

4. 12. nezávazná památka sv. Jana Damašského

*240 – Slova tvá, Pane, jsou duch a jsou život. Ž 19 (18)

5. 12. 2023 Úterý po 1. neděli adventní

*302/OL7 – V jeho dnech rozkvete spravedlnost a hojnost pokoje navěky. Ž 72 (71)

6. 12. 2023 Středa po 1. neděli

*303/OL8 – Smím přebývat v Hospodinově domě na dlouhé, předlouhé časy. Ž 23 (22)

6. 12. nezávazná památka sv. Mikuláše

Sváteční graduál č. 739–740, 607

*51/OL190 – Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli. Ž 40 (39)

7. 12. 2023 Památka sv. Ambrože

Sváteční graduál č. 826–827

*304/OL09 – Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky. Ž 118 (117)

*218/OL300 – Navěky chci zpívat o Hospodinových milostech. Ž 89 (88)

8. 12. 2023 Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu

Vánoční graduál č. 79–82; Sváteční graduál č. 611

*241/OL287 – Zpívejte Hospodinu píseň novou, protože učinil podivuhodné věci. Ž 98 (97)

9. 12. 2023 Sobota po 1. neděli adventní

*306/OL12 – Chvalte Hospodina, který uzdravuje ty, jimž puká srdce. Ž 147 (146)

9. 12. nezávazná památka sv. Jana Didaka

*229/OL249,250 – Ochraň, Pane, duši mou v pokoji u tebe. Ž 131 (130)

10. 12. 2023 2. neděle adventní B

Vánoční graduál č. 7–12

*85/OL13, 14, 15 – Ukaž nám, Hospodine, své milosrdenství a dej nám svou spásu! Ž 85 (84)

11. 12. 2023 Pondělí po 2. neděli adventní

*307/OL13, 14, 15 – Pane, ukaž nám své milosrdenství a uděl nám svou spásu. Ž 85 (84)

11. 12. nezávazná památka sv. Damasa I.

*157/OL188 – Ty jsi kněz na věky podle Melchizedechova řádu. Ž 110 (109)

12. 12. 2023 Úterý po 2. neděli adventní

*308/OL17 – Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. Ž 96 (95)

12. 12. nezávazná památka Panny Marie Guadalupské

*317/OL27 – Ať tě, Bože, velebí národy, ať tě velebí kdekterý národ! Ž 67 (66)

13. 12. 2023 Památka sv. Lucie

Sváteční graduál č. 814a, 829–830

*309/OL18 – Veleb, duše má, Hospodina. Ž 103 (102)

*203/OL288 – Do tvých rukou, Pane, svěřuji ducha svého. Ž 31 (30)

14. 12. 2023 Památka sv. Jana od Kříže

Sváteční graduál č. 684, 815

*310/OL19 – Budu tě oslavovat na věky, můj Bože, Králi. Ž 145 (144)

*196/OL301 – Ústa spravedlivého mluví moudře. Ž 37 (36)

15. 12. 2023 Pátek po 2. neděli adventní

*311/OL20 – Blaze tomu, kdo svou naději vložil do Hospodina. Ž 1

16. 12. 2023 Sobota po 2. neděli adventní

*312/OL3 – Bože, obnov nás, rozjasni svou tvář a budeme spaseni. Ž 80 (79)

17. 12. 2023 3. neděle adventní B

Vánoční graduál č. 13–18

*86/OL22 – Duch můj plesá v Bohu mém! Lk 1

PŘEDVÁNOČNÍ TÝDEN texty pro 17.–24. 12.

Pondělí 18. prosince 2023

 *319/OL31 – V jeho dnech rozkvete spravedlnost a hojnost pokoje navěky. Ž 72 (71)

Úterý 19. prosince 2023

*320/OL32 – Ústa má budou vyprávět o tvé spravedlnosti. Ž 71 (70)

Středa 20. prosince 2023

*321/OL28 – Ať vejde Hospodin, on je král slávy! Ž 24 (23)

Čtvrtek 21. prosince 2023

*322/OL33 – Radujte se, spravedliví, v Hospodinu. Ž 33 (32)

21. 12. připomínka sv. Petra Kanisia

*51/OL190 – Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli. Ž 40 (39)

Pátek 22. prosince 2023

*323/OL34 – Mé srdce jásá v Bohu, mém spasiteli. 1 Sam 2

Sobota 23. prosince 2023

*324 – Ukaž mi své cesty, Hospodine! Ž 25 (24)

OL4 – K tobě pozvedám svou duši, Hospodine. Ž 25 (24)
OL5 – Pane, Bože můj, k tobě pozvedám svou duši. Ž 25 (24)

23. 12. připomínka sv. Jana Kentského

*208 – Blaze muži, který se bojí Hospodina. Ž 112 (111)

24. 12. 2023 4. neděle v mezidobí B

Vánoční graduál č. 19–24

*87/OL29 – Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. Ž 89 (88)

26. 12. Svátek sv. Štěpána

Vánoční graduál č. 39–42

*203/OL288 – Do tvých rukou, Pane, svěřuji ducha svého. Ž 31 (30)

27. 12. Svátek sv. Jana, evangelisty

*242/OL289 – Radujte se, spravedliví, v Hospodinu. Ž 97 (96)

28. 12. Svátek sv. Mláďátek

*207/OL290 – Naše duše vyvázla jako pták z ptáčnikovy léčky. Ž 124 (123)

29. 12. nezávazná památka sv. Tomáše Becketa

*195/OL269 – Pán mě vysvobodil ze všech mých obav. Ž 34 (33)

31. 12. nezávazná památka sv. Silvestra I.

*19/OL95,96 – Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám. Ž 24(23)

večerní votivní mše svatá „Na začátku občanského roku“

Vánoční graduál č. 55–57

*156/OL50 – Hospodine, Pane náš, jak podivuhodné je tvé jméno po celé zemi. Ž 8

*213 – Pane, dej zdar práci našich rukou. Ž 90 (89)

https://www.zaltar.cz/ – experimentální verze

Není zde ještě zveřejněn blížící se svátek, na který se chceš nachystat? Zkus jej vyhledat v Českém národním kalendáři, který obsahuje svátky svatých a je k dispozici celoročně 😉

Nejnovější příspěvkyCo mít po ruce

Online lekcionář s biblickými čteními najdeš na webu liturgie.cz

Žalmy pro liturgii vyšly nově ve dvoudílném Žaltáři.

Různé zpěvy ke svátkům svatých jsou uspořádány ve Svátečním graduálu.

Na tomto webu najdeš aktuální notový materiál (nebo alespoň odkazy na něj) zhudebněný P. Josefem Olejníkem pro katolickou liturgii.

Zhudebněné žalmy od dalších českých autorů nalezneš na webu liturgie.cz nebo v databázi regenschori.cz.

Zakoupením tištěných publikací podpoříte vydávání dalších. Děkujeme.

Pokud se Ti nezobrazuje aktuální obsah, zkus obnovit stránku (F5, refresh, obnovit, načíst znovu).