Jaký žalm se dnes hraje? Co bychom mohli zpívat na nejbližší svátek?

Mohl by Ti pomoci tento liturgický kalendář.

Pokud se Ti nezobrazuje aktuální obsah, zkus obnovit stránku (F5, refresh, obnovit, načíst znovu).

 

LITURGICKÉ MEZIDOBÍ – NEDĚLNÍ CYKLUS B – II. FERIÁLNÍ CYKLUS

6. 8. 2018 Svátek Proměnění Páně

Sváteční graduál č. 661–662

*224 – Hospodin kraluje, je povznesen nad celou zemí. Ž 97 (96)

 

7. 8. 2018 Úterý 18. týdne v mezidobí

*724 – Hospodin znovu zbuduje Sión, objeví se ve své slávě. Ž 102 (101)

 

7. 8. nezávazná památka sv. Sixta II.

*198 – Kdo sejí v slzách, žnout budou s jásotem. Ž 126 (125)

 

7. 8. nezávazná památka sv. Kajetána

*208 – Blaze muži, který se bojí Hospodina. Ž 112 (111)

 

8. 8. 2018 Památka sv. Dominika

Sváteční graduál č. 663, 664, 607, 825

*725 – Hospodin bude nad námi bdít jako pastýř nad svým stádem. Jer 31

*223 – Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. Ž 96 (95)

 

9. 8. 2018 Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže

Sváteční graduál č. 684, 815

*239 – Hle, ženich přichází, jděte naproti Kristu Pánu! Ž 45 (44)

kanc. 643 – Slyš, dcero, pohleď… Ž 45 (44)

 

10. 8. 2018 Svátek sv. Vavřince

Sváteční graduál č. 665–667

*225 – Blaze muži, který se slitovává a půjčuje. Ž 112 (111)

 

11. 8. 2018 Památka sv. Kláry

Sváteční graduál č. 668, 829, 836, 831, 832

*728– Neopouštíš, Hospodine, ty, kteří tě hledají. Ž 9 (9A)

*193 – Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem. Ž 16 (15)

 

12. 8. 2018 19. neděle v mezidobí B

*122 – Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý. Ž 34 (33)

 

13. 8. 2018 Pondělí 19. týdne v mezidobí

*729– Jinoši a panny, chvalte Hospodinovo jméno! Ž 148

 

13. 8. nezávazná památka sv. Ponciána a Hippolyta

*207 – Naše duše vyvázla jako pták z ptáčnikovy léčky. Ž 124 (123)

 

14. 8. 2018 Památka sv. Maxmiliána Maria Kolbeho

Sváteční graduál č. 730, 619

*730 – Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. Ž 119 (118)

*198 – Kdo sejí v slzách, žnout budou s jásotem. Ž 126 (125)

 

večerní mše svatá:

Vigilie slavnosti

Sváteční graduál č. 669, 670

*227 – Vstaň, Hospodine, vejdi na místo svého odpočinku ty i tvá vznešená archa. Ž 132 (131)

 

15. 8. 2018 Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

Sváteční graduál č. 671–673, 623

*228 – Po své pravici máš královnu ozdobenou ofirským zlatem. Ž 45 (44)

 

16. 8. 2018 Čtvrtek 19. týdne v mezidobí

*732 – Nezapomínejte na Boží skutky! Ž 78 (77)

 

16. 8. nezávazná památka Štěpána Uherského

Sváteční graduál č. 667, 833

*208 – Blaze muži, který se bojí Hospodina. Ž 112 (111)

 

17. 8. 2018 Pátek 19. týdne v mezidobí

*733 – Budete vážit vodu s radostí z pramenů spásy. Iz 12

 

18. 8. 2018 Sobota 19. týdne v mezidobí

*734 – Stvoř mi čisté srdce, Bože! Ž 51 (50)

 

19. 8. 2018 20. neděle v mezidobí B

*123 – Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý. Ž 34 (33)

 

20. 8. 2018 Památka sv. Bernarda

Sváteční graduál č. 835–836

*735 – Opustil jsi Boha, který tě zplodil. Dt 32

*200 – Nauč mě, Hospodine, svým příkazům. Ž 119 (118)

 

21. 8. 2018 Památka sv. Pia X.

Sváteční graduál č. 820, 822

*736 – Já usmrcuji a já oživuji. Dt 32

*218 – Navěky chci zpívat o Hospodinových milostech. Ž 89 (88)

 

22. 8. 2018 Památka Panny Marie Královny

Sváteční graduál č. 611, 674–675

*737 – Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám. Ž 23 (22)

*215 – Buď veleben Hospodin nyní i navěky! Ž 113 (112)

 

23. 8. 2018 Čtvrtek 20. týdne v mezidobí

*738 – Stvoř mi čisté srdce, Bože! Ž 51 (50)

 

23. 8. nezávazná památka sv. Růženy z Limy

*199 – Jinoši a panny, chvalte Hospodinovo jméno!  Ž 148

 

24. 8. 2018 Svátek sv. Bartoloměje

Sváteční graduál č. 806, 808–809

*230 – Ať tvoji zbožní, Hospodine, vypravují o slávě tvé vznešené říše. Ž 145 (144)

 

25. 8. 2018 Sobota 20. týdne v mezidobí

*740 – Pane, ukaž nám své milosrdenství. Ž 85 (84)

 

25. 8. nezávazná památka sv. Benedikta, Jana, Matouše, Izáka a Kristina

*207 – Naše duše vyvázla jako pták z ptáčnikovy léčky. Ž 124 (123)

 

25. 8. nezávazná památka sv. Ludvíka

*208 – Blaze muži, který se bojí Hospodina. Ž 112 (111)

 

25. 8. nezávazná památka sv. Josefa Kalasanského

*204 – Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý. Ž 34 (33)

 

25. 8. nezávazná památka bl. Metoděje Dominika Trčky, kněze

 

26. 8. 2018 21. neděle v mezidobí B

*124 – Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý. Ž 34 (33)

 

27. 8. 2018 Památka sv. Moniky

Sváteční graduál č. 676–677

*741 – Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. Ž 96 (95)

*229 – Ochraň, Pane, duši mou v pokoji u tebe. Ž 131 (130)

 

28. 8. 2018 Památka sv. Augustina

Sváteční graduál č. 678–679

*742 – Hospodin přichází řídit zemi. Ž 96 (95)

*200 – Nauč mě, Hospodine, svým příkazům. Ž 119 (118)

 

29. 8. 2018 Památka Umučení sv. Jana Křtitele

Sváteční graduál č. 680–681, 736

*161 – Ústa má budou vyprávět o tvé spravedlnosti. Ž 71 (70)

*743 – Blaze každému, kdo se bojí Hospodina. Ž 128 (127)

 

 

 

 

Nejnovější příspěvky

 

Co mít po ruce

Online lekcionář s biblickými čteními najdeš na webu liturgie.cz

Žalmy pro neděle a svátky nalezneme v červeném žaltáři (I. díl).

 

Různé zpěvy ke svátkům svatých jsou nově uspořádány ve Svátečním graduálu.

 

Žalmy pro feriální dny liturgického mezidobí doby II. cyklu ve IV. díle žaltáře (zelený).

 

 

Nalezneš tu aktuální notový materiál (nebo alespoň odkazy na něj) zhudebněný P. Josefem Olejníkem pro katolickou liturgii.

Zhudebněné žalmy od dalších českých autorů nalezneš na webu liturgie.cz.

Zakoupením tištěných publikací podpoříte vydávání dalších. Děkujeme.


Pokud se Ti nezobrazuje aktuální obsah, zkus obnovit stránku (F5, refresh, obnovit, načíst znovu).