Jaký žalm se dnes hraje? Co bychom mohli zpívat na nejbližší svátek?

Mohl by Ti pomoci tento liturgický kalendář.

Pokud se Ti nezobrazuje aktuální obsah, zkus obnovit stránku (F5, refresh, obnovit, načíst znovu).

 

LITURGICKÉ MEZIDOBÍ – NEDĚLNÍ CYKLUS B – II. FERIÁLNÍ CYKLUS

10. 6. 2018 10. neděle v mezidobí B

*113 – U Hospodina je slitování, hojné u něho je vykoupení. Ž 130 (129)

 

11. 6. 2018 Památka sv. Barnabáše

Sváteční graduál č. 632, 626, 810

*201 – Hospodin zjevil svou spásu před zraky pohanů. Ž 98 (97)

*675 – Pomoc nám přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi. Ž 121 (120)

 

12. 6. 2018 Úterý 10. týdne v mezidobí

*676 – Hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář. Ž 4

 

13. 6. 2018 Památka sv. Antonína z Padovy

Sváteční graduál č. 624–627, 836, 825

*677 – Ochraň mě, Bože, neboť se k tobě utíkám. Ž 16 (15)

*218 – Navěky chci zpívat o Hospodinových milostech. Ž 89 (88)

 

14. 6. 2018 Čtvrtek 10. týdne v mezidobí

*678 – Semeno padlo na dobrou půdu a přineslo užitek. Ž 65 (64)

 

15. 6. 2018 Pátek 10. týdne v mezidobí

*679 – Hospodin je mé světlo a má spása. Ž 27 (26)

 

15. 6. nezávazná památka sv. Víta

*207 – Naše duše vyvázla… Ž 124 (123)

 

16. 6. 2018 Sobota 10. týdne v mezidobí

*680 – Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem. Ž 16 (15)

 

17. 6. 2018 11. neděle v mezidobí B

*114 – Dobré je chválit Hospodina. Ž 92 (91)

 

18. 6. 2018 Pondělí 11. týdne v mezidobí

*681 – Hospodine, všimni si mého volání! Ž 5

 

19. 6. 2018 Úterý 11. týdne v mezidobí

*682 – Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili. Ž 51 (50)

 

19. 6. nezávazná památka sv. Jana Nepomuckého Neumanna

*193 – Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem. Ž 16 (15)

 

19. 6. nezávázná památka sv. Romualda

*229 – Ochraň, Pane, duši mou v pokoji u tebe. Ž 131 (130)

 

20. 6. 2018 Středa 11. týdne v mezidobí

*683 – Vzmužte se a buďte srdnatí všichni, kdo spoléháte na Hospodina. Ž 31 (30)

 

21. 6. Památka sv. Aloise Gonzagy

Sváteční graduál č. 834, 836

*684 – Radujte se, spravedliví, v Hospodinu. Ž 97 (96)

*193 – Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem. Ž 16 (15)

 

22. 6. 2018 Pátek 11. týdne v mezidobí

*685– Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. Ž 132 (131)

 

22. 6. nezávazná památka sv. Paulína

*51 – Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli. Ž 40 (39)

 

22. 6. nezávazná památka sv. Jana Fishera a Tomáše Mora

*198 – Kdo sejí v slzách, žnout budou s jásotem. Ž 126 (125)

 

23. 6. 2018 Sobota 11. týdne v mezidobí

*686 – Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. Ž 89 (88)

 

Vigilie slavnosti

*219 – Od klína mé matky byls mým ochráncem. Ž 71 (70)

 

24. 6. 2018 Slavnost Narození sv. Jana Křtitele

Sváteční graduál č. 627–629

*220 – Chválím tě, že jsem vznikl tak podivuhodně. Ž 139 (138)

 

25. 6. 2018 Pondělí 12. týdne v mezidobí

*687 – Pomoz, Bože, svou pravicí a vyslyš nás! Ž 60 (59)

 

26. 6. 2018 Úterý 12. týdne v mezidobí

*688 – Bůh dává věčné trvání svému městu. Ž 48 (47)

 

27. 6. 2018 Středa 12. týdne v mezidobí

*689 – Nauč mě, Hospodine, svým příkazům. Ž 119 (118)

 

27. 6. nezávazná památka sv. Cyrila Alexandrijského

*218 – Navěky chci zpívat o Hospodinových milostech. Ž 89 (88)

 

28. 6. 2018 Památka sv. Ireneje

Sváteční graduál č. 814, 818

*690 – Pro slávu svého jména vysvoboď nás, Pane! Ž 79 (78)

*196 – Ústa spravedlivého mluví moudře. Ž 37 (36)

 

Vigilie slavnosti

*214 – Všude na zemi pronikl jejich hlas. Ž 19 (18)

 

29. 6. 2018 Slavnost sv. Petra a Pavla

Sváteční graduál č. 630–637

*195 – Pán mě vysvobodil ze všech mých obav. Ž 34 (33)

 

30. 6. 2018 Svátek Výročí posvěcení katedrály

*646 – Jak milý je tvůj příbytek, Hospodine zástupů. Ž 84 (83)

*613 – Ty, Hospodine, vládneš nade vším. 1 Kron 29

*238 – Proudy bystřin jsou k radosti Božímu městu, přesvatému stánku Nejvyššího. Ž 46 (45)

 

1. 7. 2018 13. neděle v mezidobí B

*116 – Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil. Ž 30 (29)

 

Nejnovější příspěvky

 

Co mít po ruce

Online lekcionář s biblickými čteními najdeš na webu liturgie.cz

Žalmy pro neděle a svátky nalezneme v červeném žaltáři (I. díl).

 

Různé zpěvy ke svátkům svatých jsou nově uspořádány ve Svátečním graduálu.

 

Žalmy pro feriální dny liturgického mezidobí doby II. cyklu ve IV. díle žaltáře (zelený).

 

 

Nalezneš tu aktuální notový materiál (nebo alespoň odkazy na něj) zhudebněný P. Josefem Olejníkem pro katolickou liturgii.

Zhudebněné žalmy od dalších českých autorů nalezneš na webu liturgie.cz.

Zakoupením tištěných publikací podpoříte vydávání dalších. Děkujeme.


Pokud se Ti nezobrazuje aktuální obsah, zkus obnovit stránku (F5, refresh, obnovit, načíst znovu).