Žalmy

Žalmy

Sám Olejník o responsoriálních žalmech říká: „Žalmy jsou slovo Boží a vrcholná poezie.“ Biskup Hrdlička to rozvíjí:

„Právě v něm [v responsoriálním žalmu] Boží slovo, vyjádřené poetickou formou žalmových modliteb, dostává novou výrazovou dimenzi, probouzející v duši věřícího hlubší vnitřní a citové povznesení mysli k Bohu. [...] Navíc responsoriální žalm umožňuje, že Boží slovo zní z mnoha úst [...], na zpěvu se podílejí všichni věřící.“

Responsoriální žalm je odpovědí na 1. čtení. To o nedělích tvoří myšlenkovou jednotu s evangeliem. Odpověď žalmu je často heslem stručně vyjadřující téma celé bohoslužby slova. Ve zhudebnění P. Olejníka se snadno zaryje do paměti a může tak být jedním z plodů, které si věřící odnese ze mše svaté. Arcibiskup Graubner připomíná důležitost správného přednesu:

„Dobře zpívané žalmy přispějí k hlubšímu chápání Božího slova a důstojné oslavě Boha, jemuž chceme dát to nejlepší, pokud jsme aspoň něco vytušili z jeho nesmírné velikosti. Dobře a s chutí zpívaná responzoria se vryjí do paměti a jejich melodie spolu se slovy jaksi bezděčně podmalovávají naše myšlení, práci, či modlitbu, takže Boží slovo je tak snadněji přítomné v každodenním životě jako Boží odpověď či inspirace.“

Olejník vycházel z gregoriánského chorálu, který je vlastním zpěvem římské církve a který hlouběji poznal v době svých římských studií. Mody chorálu jsou nadčasové, použití chorálu ke zhudebnění českého textu pro odlišné zákonitosti jazyka není možné. Vytváří tak specifický kompozičnístyl, který se odráží nejen v žalmech, ale i v dalších zpěvech.

 

Zdroj: VAVREČKA, Jakub. Odkaz P. Josefa Olejníka

Žaltář
neděle a svátky
Žaltář II
feriální dny adventní, vánoční, postní a velikonoční
Žaltář III
feriální dny 1. cyklu liturgického mezidobí
Žaltář IV
feriální dny 2. cyklu liturgického mezidobí

Aktuální liturgie

Aktuální žalmy k liturgii v notovém zápisu naleznete v liturgickém kalendáři. Pro vzdálenější přípravu na svátky svatých můžete dané žalmy vyhledat v Českém národním kalendáři.

Odpovědi žalmů pro lid

Odpovědi k žalmům pro všechny neděle (brožura vhodná pro lid).