Svou jasnou tvář

Svou jasnou tvář

Nahrávání, korektury a sazba Nedělního graduálu se pomalu blíží do finále. Zaposlouchejte se do antifony k přijímání pro 22. neděli v liturgickém mezidobí v podání Scholy OP. Antifonu Svou jasnou tvář najdete v připravovaném Nedělním graduálu pod číslem 460.   Ondřej Talaš...
Read More
Nahrávky nejen sváteční

Nahrávky nejen sváteční

"Radujme se všichni o slavnosti všech svatých, vždyť z jejich slávy se radují i andělé a spolu s nimi chválí Božího Syna." I takovými slovy můžeme vstoupit do liturgie těch, na kterých již projevila Boží sláva. Tyto liturgické texty zhudebněné P. Josefem Olejníkem najdete uspořádané ve Svátečním graduálu. Jeho přílohou je i CD s nazpívanými antifonami, které uveřejňujme i na těchto webových stránkách. Nově tedy v liturgickém kalendáři najdete nejen čísla antifon pro daný svátek, ale rovnou si můžete pustit i zvukovou stopu, aby se vám snáze vryla do paměti. Těmito texty se Církev modlí již staletí. Připojme se ke společenství našich přátel, zastánců a pomocníků, abychom za nimi připutovali v nebeský Jeruzalém, kde je náš domov.   -> Přejít k nahrávkám ->   Foto: mozaika Marka Rupnika Ondřej Talaš ...
Read More
10 let Svatého Ducha v Ostravě-Zábřehu

10 let Svatého Ducha v Ostravě-Zábřehu

Tento víkend slaví farnost v Ostravě-Zábřehu 10 let posvěcení kostela Svatého Ducha. V roce 2007 napsal P. Olejník pro toto svěcení antifonu Jeruzaléme, přichází tvé světlo a velebnost Páně září nad tebou; národy budou kráčet ke tvému světlu, aleluja. (Iz 60,1.3) + Tob 13,8.13 Dnes je již tato antifona zařazena do Obřadního graduálu pod č. 936. Zveřejňujeme ji v pdf. Informace k průběhu oslav najdete na plakátu nebo na farním webu http://www.farnostoz.cz/ Kromě této antifony najdete v Obřadním graduálu množství dalších zpěvů k posvěcení kostela, oltáře či zvonu (927–939). Ondřej Talaš...
Read More
Biskupské svěcení v Olomouci

Biskupské svěcení v Olomouci

Letošní podzim čeká věřící olomoucké arcidiecéze událost, jež se naposledy odehrála před čtvrt stoletím. V sobotu 14. října 2017 při mši svaté od 10.00 v olomoucké katedrále sv. Václava proběhne biskupské svěcení nově jmenovaných pomocných biskupů olomoucké arcidiecéze Mons. Antonína Baslera a Mons. Josefa Nuzíka. Na začátku roku jste se mohli svým hlasem připojit k modlitbě za biskupy. Nyní se v rámci přípravy podíváme na některá propria k biskupskému svěcení zhudebněná P. Josefem Olejníkem. Jaký bude v říjnu repertoár ještě nevíme. Avšak vzhledem k tradici hudebníků olomoucké katedrály je velká šance, že se společně připojíme svým hlasem k následujícím zpěvům z Obřadního graduálu: P. Josef Olejník – biskupské svěcení (Obřadní graduál)   Zdroj: https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/170712olomoucka-katedrala-zazije-v-polovine-rijna-biskupske-sveceni Foto: František Jemelka   Ondřej Talaš...
Read More
Na festivalu duchovní hudby zněly varhany

Na festivalu duchovní hudby zněly varhany

V sobotu 27. května 2017 se v kostele Stětí sv. Jana Křtitele ve Velké Bystřici u Olomouce konal Festival duchovní hudby "Chvalte Hospodina" - hudební poselství P. J. Olejníka. Sedmý ročník festivalu, který vznikl po smrti tohoto významného kněze a skladatele liturgické hudby, byl tentokrát věnován varhanní hudbě, protože i P. J. Olejník byl aktivním varhaníkem a měl několik žáků, které učil hře na varhany při slavení liturgie. Pozvání přijali Vladimír Pavlík, Markéta Prokopovičová, Jan Gottwald, František Tomek  a Otec Jakub Vavrečka. Vladimír Pavlík, absolvent Lidové konzervatoře v Ostravě, který je varhaníkem ve Velké Polomi a Dolní Lhotě u Ostravy, přednesl skladby N. Bruhnse: Preludium e moll, J. S. Bacha: chorál "Nun komm' der Heiden Heiland" a F. Mendelssohna-Bartholdyho: Sonátu č. 2 c moll. Markéta Prokopovičová, absolventka Konzervatoře Evangelické akademie v Olomouci a posluchačka JAMU v Brně, přednesla skladby J. S. Bacha: Preludium a fugu h moll, A. Dvořáka: Biblickou píseň č.2, G. F. Händela: "Ombra mai fu" z opery Xerxes a R. Schumana: Šest studií v...
Read More
Setkání varhaníků a vedoucích schol v Ostravě

Setkání varhaníků a vedoucích schol v Ostravě

Na šedesát varhaníků, vedoucích schol a chrámových sborů a všech těch, kteří se ve farnostech angažují v oblasti liturgické a duchovní hudby se v sobotu 20. května 2017 setkalo poprvé na ostravsko-opavském biskupství. Lidé, kteří svou hudbou slouží ve farnostech, přijali pozvání kaplana pro varhaníky P. Aleše Písařovice. „Byla to z naší strany především snaha pomoc službě varhaníka ve farnostech, aby se mohli vzájemně setkat, sdílet své zkušenosti, diskutovat a nacvičit nový program,“ vysvětluje kaplan. Program, který měl teoretickou i praktickou část, vznikl na základě odpovědí v dotazníku, který pozvaní dostali. „Zjistili jsme, co chrámové hudebníky zajímá a které skladby se běžně ve farnostech nehrají. Program jsme o ně obohatili a nacvičili, aby je případně mohli použít ve svých farnostech.“ Hned úvodní přednáška Mgr. Lukáše Kubenky o vztahu hudby a liturgie účastníky zaujala. Diskusi vyvolalo např. téma o společenském rozměru liturgie, která má být jakýmsi ostrovem stability v moderních trendech a nemá se přizpůsobovat společnosti a jejímu dobovému vkusu. Jde samozřejmě i o její kvalitu....
Read More
Chvalte Hospodina 2017

Chvalte Hospodina 2017

Římskokatolická farnost Velká Bystřice srdečně zve na festival duchovní hudby   "Chvalte Hospodina" hudební poselství P. J. Olejníka   v sobotu 27. 5. 2017 v kostele Stětí sv. Jana Křtitele ve Velké Bystřici   Program: 16:00 Festivalová vystoupení – varhanní koncert Ing. Vladimír Pavlík – varhaník ve Velké Polomi a Dolní Lhotě Markéta Prokopovičová – studentka JAMU v Brně Jan Gottwald – organolog Arcibiskupství olomouckého 17.30 Slavnostní mše svatá – celebruje P. Jakub Vavrečka Letos si připomínáme 100 let od zjevení ve Fatimě. Proto budeme slavit mši svatou ke cti Panny Marie, jejímž velkým ctitelem byl i P. Josef Olejník. Zpěvem bude mši sv. doprovázet Chrámový sbor z velké Bystřice pod vedením Ing. Ivy Juráňové. http://farnost-vbystrice.cz/ Marie Plesková a Ondřej Talaš...
Read More
Litanie při velikonoční vigílii

Litanie při velikonoční vigílii

Blíží se liturgie Svatého týdne, která je vrcholem celého liturgického roku. Při vigilii Vzkříšení zpíváme na začátku křestní bohoslužby Litanie. V dosud vydaných litaniích P. J. Olejníka pro Svatý týden lze najít několik invokací, kde je přízvuk umístěn nesprávně uprostřed slova (což je možné pouze u pěti- a víceslabičného slova, např. Svatý Ignáci z Antiochie, Svatý Athanasie). Příkladem takové chybně zapsané invokace je např. Svatý Františku a Dominiku, kde je přízvuk na "-mi-" ve slově "Dominiku", a pak také několik dalších, kde jsou čtyři slabiky na konci, a proto je zbytečné mít přízvuk uprostřed slova a zpívat několik not na jedné slabice, např. Svatý Michaeli, Svatá Maří Magdaléno, atd. Dále se sluší na tomto místě zdůraznit, že seznam světců je podle schváleného Českého misálu, a nepřísluší se ho nijak rozšiřovat, jak tomu je např. u Litanií ke všem svatým (viz Kancionál 068), které jsou rozšířeny o některé české světce. Je  však možné vložit jména křestních patronů (je-li křest), patronů kostela, apod. Litanie...
Read More
Aby všichni byli jedno

Aby všichni byli jedno

"Aby všichni byli jedno." Tuto větu z Ježíšovy modlitby si vybral za své biskupské heslo dnes zesnulý kardinál Miloslav Vlk. Jedná se o úryvek ze 17. kapitoly Janova evangelia (Jan 17,21).   Přinášíme dvě zhudebněné antifony s tímto textem. První se příhodně zpívá k přijímání ve mši při svěcení biskupů, kněží a jáhnů. V Obřadním graduálu je zařazena pod číslem 915.   Kromě 11. a 13. neděle v mezidobí se s tímto textem setkáme také při mši za jednotu křesťanů. V Obřadním graduálu č. 950.   Vzpomeňme v modlitbě.   Foto: R. Albrecht/Člověk a víra Ondřej Talaš...
Read More
7. neděle v mezidobí na Tv Noe

7. neděle v mezidobí na Tv Noe

V neděli 19. 2. 2017 přenášela televize Noe mši svatou z Velké Polomi. Při mši svaté zaznělo proprium P. J. Olejníka k 7. neděli v mezidobí z připravovaného Nedělního graduálu a také Olejníkovo ordinárium Mše z Andělské Hory. Za zmínku stojí i responzoriální žalm ze sbírky Třicet společných žalmů pro žalmisty nebo scholy cantorum a Boží lid z roku 1971, který byl přepracován podle současných liturgických textů pro nové vydání Žaltáře (v nedělním "červeném" žaltáři je tento žalm s původními texty uveden pod číslem 255). Vstupní antifona "Hospodine, důvěřuji v tvé slitování, pro tvou pomoc ať zaplesá mé srdce, zazpívám Hospodinu, který mě zahrnul dobrem" [Ž 13 (12),6] - 00:03 Ordinárium "Kyrie eleison", "Sláva na výsostech Bohu" - 06:20 Responzoriální žalm "Pán je milosrdný a milostivý" - 10:50 Aleluja "Alleluia Irlandais" z francouzské liturgie - 15:15 Ordinárium "Věřím v jednoho Boha" - 25:00 Přímluvy "Kyrie eleison 10" z Taizé - 28:15 Ordinárium "Svatý, svatý, svatý" - 37:30 Ordinárium "Beránku Boží" - 46:15 Antifona k přijímání "Chci vyprávět o všech tvých podivuhodných skutcích, Bože. V tobě se chci radovat a jásat a opěvovat tvé jméno."...
Read More