Festival duchovní hudby s latinskou mší svatou „Missa mundi“

Festival duchovní hudby s latinskou mší svatou „Missa mundi“

Římskokatolická farnost Velká Bystřice srdečně zve na Festival duchovní hudby "Chvalte Hospodina" hudební poselství P. J. Olejníka  Sobota 19. května 2018 v 16:00, kostel Stětí sv. Jana Křtitele Vystoupí: KPS Dvořák Olomouc a Svatokopecký chrámový sbor - sbormistr Jan Gottwald Chorus Mittitur Šternberk – sbormistr Tamara Margholdová Chrámový sbor Velká Bystřice – sbormistr Ivana Juráňová Vladimír Pavlík - varhanní recitál V 17:30 bude sloužena latinská mše svatá "Missa mundi", kterou P. Josef Olejník velmi propagoval a opatřil ji originálním varhanním doprovodem. Marie Plesková a Vladimír Pavlík...
Read More
Na festivalu duchovní hudby zněly varhany

Na festivalu duchovní hudby zněly varhany

V sobotu 27. května 2017 se v kostele Stětí sv. Jana Křtitele ve Velké Bystřici u Olomouce konal Festival duchovní hudby "Chvalte Hospodina" - hudební poselství P. J. Olejníka. Sedmý ročník festivalu, který vznikl po smrti tohoto významného kněze a skladatele liturgické hudby, byl tentokrát věnován varhanní hudbě, protože i P. J. Olejník byl aktivním varhaníkem a měl několik žáků, které učil hře na varhany při slavení liturgie. Pozvání přijali Vladimír Pavlík, Markéta Prokopovičová, Jan Gottwald, František Tomek  a Otec Jakub Vavrečka. Vladimír Pavlík, absolvent Lidové konzervatoře v Ostravě, který je varhaníkem ve Velké Polomi a Dolní Lhotě u Ostravy, přednesl skladby N. Bruhnse: Preludium e moll, J. S. Bacha: chorál "Nun komm' der Heiden Heiland" a F. Mendelssohna-Bartholdyho: Sonátu č. 2 c moll. Markéta Prokopovičová, absolventka Konzervatoře Evangelické akademie v Olomouci a posluchačka JAMU v Brně, přednesla skladby J. S. Bacha: Preludium a fugu h moll, A. Dvořáka: Biblickou píseň č.2, G. F. Händela: "Ombra mai fu" z opery Xerxes a R. Schumana: Šest studií v...
Read More
Setkání varhaníků a vedoucích schol v Ostravě

Setkání varhaníků a vedoucích schol v Ostravě

Na šedesát varhaníků, vedoucích schol a chrámových sborů a všech těch, kteří se ve farnostech angažují v oblasti liturgické a duchovní hudby se v sobotu 20. května 2017 setkalo poprvé na ostravsko-opavském biskupství. Lidé, kteří svou hudbou slouží ve farnostech, přijali pozvání kaplana pro varhaníky P. Aleše Písařovice. „Byla to z naší strany především snaha pomoc službě varhaníka ve farnostech, aby se mohli vzájemně setkat, sdílet své zkušenosti, diskutovat a nacvičit nový program,“ vysvětluje kaplan. Program, který měl teoretickou i praktickou část, vznikl na základě odpovědí v dotazníku, který pozvaní dostali. „Zjistili jsme, co chrámové hudebníky zajímá a které skladby se běžně ve farnostech nehrají. Program jsme o ně obohatili a nacvičili, aby je případně mohli použít ve svých farnostech.“ Hned úvodní přednáška Mgr. Lukáše Kubenky o vztahu hudby a liturgie účastníky zaujala. Diskusi vyvolalo např. téma o společenském rozměru liturgie, která má být jakýmsi ostrovem stability v moderních trendech a nemá se přizpůsobovat společnosti a jejímu dobovému vkusu. Jde samozřejmě i o její kvalitu....
Read More
7. neděle v mezidobí na Tv Noe

7. neděle v mezidobí na Tv Noe

V neděli 19. 2. 2017 přenášela televize Noe mši svatou z Velké Polomi. Při mši svaté zaznělo proprium P. J. Olejníka k 7. neděli v mezidobí z připravovaného Nedělního graduálu a také Olejníkovo ordinárium Mše z Andělské Hory. Za zmínku stojí i responzoriální žalm ze sbírky Třicet společných žalmů pro žalmisty nebo scholy cantorum a Boží lid z roku 1971, který byl přepracován podle současných liturgických textů pro nové vydání Žaltáře (v nedělním "červeném" žaltáři je tento žalm s původními texty uveden pod číslem 255). Vstupní antifona "Hospodine, důvěřuji v tvé slitování, pro tvou pomoc ať zaplesá mé srdce, zazpívám Hospodinu, který mě zahrnul dobrem" [Ž 13 (12),6] - 00:03 Ordinárium "Kyrie eleison", "Sláva na výsostech Bohu" - 06:20 Responzoriální žalm "Pán je milosrdný a milostivý" - 10:50 Aleluja "Alleluia Irlandais" z francouzské liturgie - 15:15 Ordinárium "Věřím v jednoho Boha" - 25:00 Přímluvy "Kyrie eleison 10" z Taizé - 28:15 Ordinárium "Svatý, svatý, svatý" - 37:30 Ordinárium "Beránku Boží" - 46:15 Antifona k přijímání "Chci vyprávět o všech tvých podivuhodných skutcích, Bože. V tobě se chci radovat a jásat a opěvovat tvé jméno."...
Read More